Strona główna » Wiadomości » Artykuły z czasopism

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Artykuły z czasopism

 • Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości

  Obrazek do artykułu: Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości

  Postępowanie ugodowe w unijnym prawie konkurencji ma wiele niewątpliwych zalet. Ale jest też do niego szereg zastrzeżeń. Na pełne wyjaśnienie np. wciąż zasługuje kwestia równego traktowania uczestników kartelu w sprawach hybrydowych - pisze Marzena... Więcej

  11.05.2017

 • Prof. Izdebski: bez podziału władz nie ma konstytucji

  Obrazek do artykułu: Prof. Izdebski: bez podziału władz nie ma konstytucji

  Społeczeństwo, w którym nie ma gwarancji poszanowania praw ani ustanowienia podziału władz, nie ma konstytucji – ta teza sformułowana w art. 16 francuskiej Deklaracji praw człowieka i obywatela, jest z różnych powodów ważniejsza dziś, niż była w... Więcej

  30.04.2017

 • SN porządkuje wykładnię ws. prokury niewłaściwej

  Obrazek do artykułu: SN porządkuje wykładnię ws. prokury niewłaściwej

  Uchwałę Sądu Najwyższego dotyczącą prokury łącznej niewłaściwej należy raczej rozpatrywać w kategorii uporządkowania wykładni prawa dla bezpieczeństwa obrotu prawnego aniżeli odejścia od wcześniejszych poglądów akcentujących swobodę podmiotów... Więcej

  27.04.2017

 • Sędzia może uczestniczyć w debacie publicznej

  Obrazek do artykułu: Sędzia może uczestniczyć w debacie publicznej

  Wyizolowanie sędziego od środowiska, w którym żyje i pracuje, w tym całkowite wyłączenie jego udziału w debacie publicznej działoby się ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości - pisze radca prawny Mirosław Wróblewski z Biura RPO. Więcej

  26.04.2017

 • Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym może rodzić skutki materialnoprawne

  Obrazek do artykułu: Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym może rodzić skutki materialnoprawne

  Analiza skutków zrzeczenia się roszczenia każe przyjąć, że przynajmniej w części przypadków czynność ta rodzi istotne skutki materialnoprawne, a nie wyłącznie procesowe - pisze Krzysztof Riedl z Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej

  20.04.2017

 • Niewolnicze naśladownictwo wprowadza klienta w błąd

  Obrazek do artykułu: Niewolnicze naśladownictwo wprowadza klienta w błąd

  Nieuczciwej konkurencji (tzw. niewolniczego naśladownictwa) dopuszcza się ten, kto za pomocą technicznych środków reprodukcji kopiuje zewnętrzną postać produktu, jeżeli może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta i produktu - pisze... Więcej

  17.04.2017

 • Przegląd Podatkowy udostępnia darmowe artykuły

  Obrazek do artykułu: Przegląd Podatkowy udostępnia darmowe artykuły

  W 2016 r. przypadała rocznica 25 lat obecności na rynku Przeglądu Podatkowego. W kwietniu ukazał się 300. numer tego miesięcznika, który jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspokajający potrzeby... Więcej

  Jolanta Mazur, 12.04.2017

 • Prof. Zajadło: nie ulegajmy propagandzie „imposybilizmu prawnego”

  Obrazek do artykułu: Prof. Zajadło: nie ulegajmy propagandzie „imposybilizmu prawnego”

  Propagandowa niedookreśloność pojęcia „imposybilizm prawny” i związana z nią instrumentalizacja prawa oraz prawoznawstwa rodzą takie zagrożenia jak niekontrolowany pejoratywny sens upolitycznienia prawa - pisze prof. Jerzy Zajadło z Uniwersysteu... Więcej

  10.04.2017

 • Problematyczne stosowanie dyrektyw w relacjach triangularnych

  Obrazek do artykułu: Problematyczne stosowanie dyrektyw w relacjach triangularnych

  Bezpośrednie stosowanie dyrektyw UE może być problematyczne w relacji triangularnej, gdy bezpośrednie zastosowanie dyrektywy między państwem a jednostką wpływa na sytuację prawną podmiotu trzeciego niebędącego stroną postępowania lub sporu – pisze... Więcej

  29.03.2017

 • Sąd może zmienić kwalifikację prawną czynu

  Obrazek do artykułu: Sąd może zmienić kwalifikację prawną czynu

  Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie albo obostrzenie kary. Jednak są wątpliwości co do sposobu rozstrzygnięcia zbiegu fakultatywnej podstawy nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary z obligatoryjną podstawą jej złagodzenia lub... Więcej

  17.03.2017