Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Dzisiaj uchwała 7 sędziów SN w sprawie zasiedzenia nieruchomości warszawskiej

Dzisiaj uchwała 7 sędziów SN w sprawie zasiedzenia nieruchomości warszawskiej

17.04.18

Sąd Najwyższy podejmie dzisiaj uchwałę, która wyjaśni czy dojdzie do przerwania biegu zasiedzenia w sytuacji, kiedy powództwo o wydanie nieruchomości wytacza użytkownik wieczysty w stosunku, do którego zainicjowano dopiero 6 lat później postępowanie o stwierdzenie nieważności umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

articleImage: Dzisiaj uchwała 7 sędziów SN w sprawie zasiedzenia nieruchomości warszawskiej Własne

Stan faktyczny sprawy jest dość zawiły. Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie, na której miał powstać szpital kardiologiczny.

Zasiedzenie stwierdzone sądownie
 Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie stwierdził, że z dniem 28 maja 2005 r. wnioskodawca B. L. i uczestniczka J. T. nabyli przez zasiedzenie udziały po ½ części we własności nieruchomości A/1 (część działki B/2).
A także, że wnioskodawczynie L. K. i I. L. nabyły przez zasiedzenie udziały po ½ części we własności nieruchomości w zakresie odpowiadającym dawnej działce nr C (która weszła w skład działki ewidencyjnej nr B/2), położonej w Warszawie.

Kolejni posiadacze
Sąd ustalił, że właścicielem nieruchomości składającej się z działki nr B/2 jest aktualnie Miasto Stołeczne Warszawa. Do 1945 r. nieruchomość ta stanowiła własność M. C. i pomimo podlegania dekretowi z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy nadal była w posiadaniu dotychczasowej właścicielki, aż do jej śmierci, 5 grudnia 1958 r.

Czytaj też>> SN: nie każdy proces przerywa okres zasiedzenia służebności przesyłu

Spadek po niej na mocy testamentu nabyli Z. S., E. L. i J. K., którzy dokonali nieformalnego działu spadku w ten sposób, że E. L. objął w posiadanie grunt stanowiący działkę nr A/1, zaś J. K. przypadła działka nr C. Z. S. uzyskała posiadanie innych gruntów. Po śmierci E. L. posiadanie działki nr A/1 kontynuował wnioskodawca B. L., który za zgodą J. K. uprawiał także działkę nr C.

Zakaz wstępu geodetom

Na podstawie umowy z dnia 8 listopada 1991 r. Miasto Stołeczne Warszawa oddało przedmiotową nieruchomość w użytkowanie wieczyste Obywatelskiemu Komitetowi Budowy Szpitala Kardiologicznego im. Piłsudskiego w Warszawie.
Wnioskodawca B. L. uniemożliwiał wstęp na teren tej nieruchomości geodetom, którzy zamierzali dokonać pomiarów w celu przygotowania placu budowy. Ostatecznie nie przystąpiono do budowy szpitala.
W 1993 r. Obywatelski Komitet Budowy Szpitala Kardiologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpił przeciwko B. L. o wydanie nieruchomości składającej się z działek nr A/1 i C.

Nieważność umowy o użytkowanie
Z kolei w 2011 r. B. L. wystąpił przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawy i Obywatelskiemu Komitetowi Budowy Szpitala Kardiologicznego z pozwem o ustalenie nieważności umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Prawomocnym wyrokiem z dnia 15 października 2012 r., Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo.

Decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 28 października 2015 r. zezwolono na budowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr B/2 i atwierdzono projekt podziału nieruchomości stanowiącej działkę nr B/2 na działki nr B/7, B/8 i B/9.

Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że wnioskodawcy i uczestniczka J. T. spełnili przesłanki konieczne do nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Rozpoznając apelację uczestnika Miasta Stołecznego Warszawy, Sąd Okręgowy w Warszawie powziął wątpliwości, które wyraził w przedstawionym Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia pytaniu prawnym.

Sygnatura akt III CZP 100/17

 

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE