Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Jednolity patent - więcej racji politycznych niż prawnych

Jednolity patent - więcej racji politycznych niż prawnych

06.12.15

Zabiegi o wprowadzenie jednolitego unijnego patentu doprowadziły do przyjęcia kompromisu, w którym wola decydentów politycznych przeważyła nad racjami prawnymi i dążeniem do pogłębienia integracji w ramach Unii - twierdzą Aurelia Nowicka i Ryszard Skubisz.

articleImage: Jednolity patent - więcej racji politycznych niż prawnych Okładka czasopisma wydawanego przez Wolters Kluwer Polska

AURELIA NOWICKA, RYSZARD SKUBISZ

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości
w sprawie jednolitego patentu europejskiego

(uwagi krytyczne)

Artykuł pochodzi z miesięcznika Państwo i Prawo 11/2015>>

W ostatnim ćwierćwieczu nastąpił dynamiczny rozwój prawa własności intelektualnej. Świadczą o tym akty prawne zarówno o charakterze globalnym , jak i regionalnym . W ostatnich latach krajowa i zagraniczna literatura oraz kręgi gospodarcze najwięcej uwagi po-święcają pakietowi patentowemu. Jest to zespół przepi-sów obejmujący następujące akty prawne: rozporządze-nie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (dalej: rozporządzenie nr 1257/12) oraz rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń (dalej: rozporządzenie nr 1260/12), a także umowę międzynarodową – porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (dalej: porozumienie JSP). Powołane rozporządzenia zostały wydane w na-stępstwie decyzji Rady nr 2011/167/UE z 10.3.2011 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej . Do wzmocnionej współpracy przystąpiły wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Hiszpanii, Włoch i Chorwacji. Także Polska, pomimo stanowczego sprzeciwu ze strony środowiska naukowego i gospodarczego , uczestniczy we wzmocnionej współpracy. Decyzja Rady upoważniająca do podjęcia wzmocnionej współpracy została zaskarżona przez Hiszpanię i Włochy. Skargi zostały jednak oddalone przez Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem z 16.4.2013 r.
Porozumienie JSP jest umową międzynarodową, która – co warto zaakcentować – nie należy do porządku prawnego Unii. Określa ona m.in. prawa wyłączne wynikające z patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz ograniczenia tych praw. Porozumienie zostało podpisane przez wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem Polski, Hiszpanii i Chorwacji. Wejście w życie tej umowy wymaga ratyfikacji przez 13 państw członkowskich, w tym Francję, RFN i Wielką Brytanię . Polska uczestniczy zatem we wzmocnionej współpracy, ale nie podpisała porozumienia JSP.
Dla patentu europejskiego o jednolitym skutku istotne znaczenie ma Konwencja o udzielaniu patentów europejskich sporządzona 5.10.1973 r. w Monachium (dalej: KPE). Jej stronami są państwa członkowskie UE (i dziesięć innych państw), natomiast sama Unia nie przystąpiła do Konwencji. Na jej podstawie Europejski Urząd Patentowy w Monachium (dalej: EUP) już od kilkudziesięciu lat udziela patentów europejskich. Według obowiązującego stanu prawnego z chwilą wydania przez EUP decyzji o udzieleniu patentu powstaje wiązka patentów krajowych w państwach-stronach KPE wyznaczonych przez zgłaszającego. Taki patent uzyskuje jednak skuteczność w tych państwach dopiero w następstwie jego walidacji. Dokonuje jej krajowy Urząd Patentowy na wniosek uprawnionego po dostarczeniu tłumaczenia opisu patentowego na język urzędowy tego państwa oraz uiszczeniu opłaty . Z chwilą walidacji patent europejski podlega prawu krajowemu. Sprawy o naruszenie patentów europejskich i ich unieważnienie rozpatrują organy krajowe.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Państwo i Prawo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE