Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Materiały wybuchowe mają być bardziej bezpieczne

Materiały wybuchowe mają być bardziej bezpieczne

16.02.16

Wyroby pirotechniczne i materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego mają spełniać podwyższone wymogi bezpieczeństwa. A wykorzystywanie tych produktów ma stwarzać mniejsze niż obecnie zagrożenia dla ich użytkowników, środowiska i mienia - zdecydował we wtorek rząd.

articleImage: Materiały wybuchowe mają być bardziej bezpieczne fot. Thinkstock

Rada Ministrów przyjęła 16 lutego br. projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, w projekcie nowelizacji ustawy przewidziano regulacje, które zapewnią wdrożenie do polskiego prawa nowych dyrektyw: 2013/29/UE i 2014/58/UE, dotyczących wyrobów pirotechnicznych (WP) oraz 2014/28/UE odnoszącej się do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (MWC).

Jest to konieczne, bo dotychczasowe przepisy wspólnotowe nie gwarantowały w wystarczającym stopniu, że wprowadzane do obrotu MWC i WP spełniają zasadnicze wymogi bezpieczeństwa, zgodnie ze standardami tzw. nowych ram legislacyjnych (NLF – New Legislative Framework), a także nie zapewniały tym produktom swobodnego dostępu do wspólnego rynku.

Dzięki nowym rozwiązaniom w obrocie pojawią się wyroby pirotechniczne i materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, spełniające podwyższone wymogi bezpieczeństwa. Oznacza to, że wykorzystywanie tych produktów będzie stwarzać mniejsze niż obecnie zagrożenia dla ich użytkowników, osób postronnych, a także środowiska i mienia. Powinno to prowadzić do zmniejszenia liczby wypadków z użyciem tych produktów.

W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów MWC i WP, a w przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, dodatkowo także upoważnionych przedstawicieli producenta, związane z zapewnieniem zgodności tych wyrobów z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa.

Na jednostki notyfikowane nałożono obowiązek oznaczania wyrobów pirotechnicznych numerami rejestracyjnymi i prowadzenia rejestru nadanych numerów rejestracyjnych. Ułatwi to identyfikację i śledzenie wyrobów pirotechnicznych w całym łańcuchu dostaw. W praktyce wszystkie wyroby pirotechniczne wprowadzane do obrotu muszą spełniać stosowne wymagania, mają być prawidłowo oznaczone i muszą mieć odpowiednią dokumentację.

Projekt nowelizacji ustawy zobowiązuje podmioty gospodarcze do informowania użytkowników MWC i WP o warunkach ich bezpiecznego użytkowania. Wprowadza także zasady wydawania i cofania pozwoleń na wytwarzanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego metodą in situ (chodzi o wytwarzanie tych materiałów w miejscu ich użycia i przeznaczenie przez wytwórcę na potrzeby własne bezpośrednio po wytworzeniu).

W projekcie noweli ustawy przedstawiono również zasady kontroli wewnątrzwspólnotowego przemieszczania MWC i amunicji.

Przyjęto, że nadzór nad rynkiem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, używanych w górnictwie, będzie sprawował (jak dotychczas) Wyższy Urząd Górniczy. Z kolei MWC wykorzystywane poza górnictwem będą kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Natomiast rynek wyrobów pirotechnicznych będzie kontrolowany – w zależności od klasy wyrobów – przez Inspekcję Handlową lub Państwową Inspekcję Pracy.

Przedstawiono także sankcje dla podmiotów gospodarczych działających na rynku MWC i WP za nieprzestrzegnie przepisów ustawowych. Najwyższą karę – do 100 000 zł – przewidziano dla producenta lub importera, który wprowadza do obrotu MWC lub WP niezgodne z wymogami bezpieczeństwa, i dla dystrybutora, który udostępnia je na rynku. Środki finansowe pochodzące z kar zasilą budżet państwa.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie w życie 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących MCW, które zaczną obowiązywać 20 kwietnia 2016 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: CIR

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE