Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Nowa ustawa o finansach publicznych

Nowa ustawa o finansach publicznych

02.01.10

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych zakłada m. in. gruntowną zmianę organizacji sektora finansów publicznych. Jej przejawem jest przede wszystkim likwidacja zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych. Nowością, która ma prowadzic do reorganizacji systemu finansów publicznych jest też wprowadzenie instytucji budżetu zadaniowego.

articleImage: Nowa ustawa o finansach publicznych fot. Thinkstock
24 września 2009 r. zostały ogłoszone dwie ustawy reformujące finanse publiczne, tj. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).
Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie zasadnicze części powołanych ustaw. Nowa regulacja zakłada m. in. gruntowną zmianę organizacji sektora finansów publicznych. Jej przejawem jest przede wszystkim likwidacja zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych. Ustawa przewiduje jedynie funkcjonowanie samorządowych zakładów budżetowych w ściśle określonym zakresie (art. 14 u.f.p.). Likwidacji ulegają także fundusze motywacyjne oraz wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym jak również centralny i terenowe fundusze ochrony gruntów rolnych (art. 90 p.w.u.f.p.) PFRON i FGŚP (fundusze celowe posiadające osobowość prawną) staną się z kolei państwowymi funduszami celowymi (art. 91 p.w.u.f.p.). Nowa ustawa wprowadza do polskiego systemu finansów publicznych Wieloletni Plan Finansowy Państwa (art. 103 u.f.p.). Jest to dokument sporządzany na 4 lata budżetowe i podlegający corocznej aktualizacji, który wskazuje cele średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz kierunki polityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów. W sektorze samorządowym takim instrumentem wieloletniego planowania finansowego jest przyjmowana w drodze uchwały wieloletnia prognoza finansowa. Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich (art. 227 u.f.p.). Jednym z głównych elementów reorganizacji systemu finansów publicznych jest też wprowadzenie budżetu zadaniowego. Jego charakter określa min. umieszczenie w uzasadnieniu do ustawy budżetowej wydatków zgodnie z określoną przez ustawę metodologią (art. 142 u.f.p.) oraz zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym (art. 122 ust. 1 pkt 4 u.f.p.).
 
Nowa klasyfikacja części budżetowych
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje zasadnicza część rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 211, poz. 1633).
Na podstawie delegacji zawartej w art. 114 ust. 6 nowej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Minister Finansów ustalił klasyfikację części budżetowych oraz dysponentów części budżetowych dla części budżetowych, o których mowa w art. 114 ust. 1-3 powołanej ustawy, mając na celu zapewnienie przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.
Rozporządzenie oparte jest na klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 80, poz. 558). Nowe rozporządzenie w stosunku do swojego poprzednika zmienia dotychczasową część 45 „Sprawy zagraniczne” na „Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”. Zlikwidowana zostaje część „23. Integracja europejska” oraz część „51. Urząd Służby Cywilnej”, a wprowadzona część „87. Dochody budżetu środków europejskich” oraz część „88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury”.
Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., natomiast część „88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury” z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375), tj. z dniem 31 marca 2010 r. Z dniem 1 stycznia 2010 r. traci też moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 80, poz. 558).

System Informacji Prawnej LEX

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • MAERK BARTOSZEWSKI IP: 159.205.* 03-12-2015
  złamanie KONSTYTUCJI 2015r RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NP. DO CZEGO BRNIEMY ?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • marek bartoszewki IP: 159.205.* 04-11-2015
  jedyna opcja OFE do ZUS racja stanu RP - WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO .

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 21-11-2011
  Kolejne etapy i kryteria PO wyborach.NP.Finanse - normatywne to znajdzie zagadnienie statuującym zasadę oceny w trzeciej władzy jak fazie by dzieła 40-lecia przed krytycznie ,trudności polegały więc na tym ,że z jednej strony niezwykle istotne ustalenia faktyczne a z drugiej wysoce utrudniona ocena (samokrytyka)zaniechana brakiem specjalistycznej wiedzy w pewnej okoliczności stanu faktycznego z finansami państwa jak twórca filozofii krytycznej lub transcendentalnej.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 02-09-2011
  Ekonomia a pogląd(Debaty)NP.profesjonalizm logiki i metafizyki (senator)Janusz WEISS to jest TO - przynajmniej nie przesoli (chlorek sodu)

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 23-08-2011
  Przed wyborami jak w trakcie zasada koncentracji finansowej skupiała się na analizach (rynków)oportunistów wysyłałem na korepetycje do INDII.Natomiast wszystkich zorientowanych po raz kolejny uspokajam (statystyki nie kłamią)Pan Minister Finansów jest klasą ekonomi.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 18-08-2011
  Gra pozorów jak kolorów (żółty)trzy kroki w przód dwa w tył.Trzymać tępo nie wygrana się liczy a dojście do celu.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 12-07-2011
  Podnoszenie temperatury w ekonomi to halogenki które panicznie uciekają(w trakcie podgrzewania)natomiast obecna sytuacja franka polega na NIE stosowaniu środków chemicznych z laniem wody włącznie(oportuniści).Rozwagą jest zmniejszanie temperatury by żar franka sam wykazał swoją wytrzymałość ,to czyni Minister Finansów jak kraje zasobne w surowce Ag,Au,Pt,Pd,Rh.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 07-07-2011
  KONFLIKT -wewnętrzny a ekonomia w aspekcie(Prezydencji RP).Po pierwsze - prawo emoticonhma:-różnica potencjałów między dwoma.Po drugie prawo Kirchhoffa - rozumienie problemów czyli obliczalność.Po trzecie SEM- jeżeli zewnątrz obwód nie jest podłączony to nie płynie przez źródło.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 06-07-2011
  EUROPA-to baza kultury,wspólnota światopoglądów,wejście do Unii Europejskiej umożliwiło Polsce dążenie do realizacji,uporządkowania poglądów,finansów.Czas pokaże jak da odpowiedź na sens oraz sposób istnienia(na jakim poziomie)? To wielki test.(Prezydencja).

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 27-06-2011
  Tkwienie w poglądach sztab liczmen tu jak podległości ekonomicznej podlega unormowaniu w Europie natomiast zakres działań czy dążenia państw trzecich kroczy i zatacza szersze kręgi nie tylko woli czy współpracy a wręcz pomocy.Skutki tych działań są warunkiem stabilności kontynentów ,co w zarysie stworzy przepływ zrównania warstw społecznych.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 22-06-2011
  Interesem finansowym Wspólnoty Europejskiej jest powstrzymanie działań należących do obowiązków służbowych.W sposób szkodzący lub mogący zaszkodzić interesom Państwom Członkowskim - prokurator generalny powinien podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia interesów finansowych na podstawie Konwencji(umowy międzynarodowej)Traktatu o Unii Europejskiej np.prokuratorzy będą strajkować?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 20-06-2011
  W ekonomi liczy się i liczyło zaufanie,stabilność partnerów.Polityka czy finanse schodzą na drugi plan.Mając na uwadze lata chude koryguje się przewidywalność przy znaczącym remanencie z lat poprzednich.Z samej strony rzeczy logika bierze górę nad moralnością.W dobie kryzysu Europy gruby zaczyna chudnąć a chudy?W przypadku Grecji to my Polacy powinniśmy po wielu latach desperacji finansowej podjąć działania naprawcze(wewnątrz).Po pierwsze - pokazać w wyborach jedną wiodącą partię.Po drugie - Podjąć z Niemcami jak Francją konkretne kroki jak bezwzględną współpracę.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 17-06-2011
  Prognozy w ekonomi czyli cykl zdarzeń odprowadzających od kryzysu jak wyjścia z gospodarczego impasu zależy od współdziałania władzy nie tylko z podmiotami gospodarczymi,monitorowania giełdy.Natomiast cały szkopuł polega na medialnym oraz ustawodawczym spokoju,rozwadze -rola partii politycznych wiodących w ratingach by wykazać rzeczywistą siłę jak przewidywalność oraz zostawić czas na unicestwienie zagrożenia.NP.wewnętrznego-zewnętrznego.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 11-06-2011
  Pragnę zwrócić uwagę na przejścia polityków występującą w wulgarnej ekonomi politycznej,bardzo chętnie ucieka się do demagologii społecznej.To,że wraz z rozpowszechnianiem się akcji formy przedsiębiorstw drobne akcje nabywają lepiej sytuowane i uprzywilejowane warstwy,przedstawia się jako :demokratyzację kapitału :,chociaż ci drobni akcjonariusze nie mają żadnego wpływu na kierowanie przedsiębiorstwem.Powołując się na to,że podstawowa masa akcjonariuszy zadowala się otrzymywaniem dywidend z akcji iże niczym nie jest związana,wulgarni ekonomiści rozpowszechniają tak zwaną teorię ;systemu:? W myśl tej teorii zachowują swoją rolę tylko w drobnych i średnich przedsiębiorstwach.W wielkich korporacjach natomiast,zorganizowanych w postaci towarzystw akcyjnych kierownictwo sprawują nie właściciele kapitału .lecz urzędnicy którzy otrzymują płacę roboczą i którzy mają na względzie nie realizowanie najwyższych zysków ,lecz zapewnienie najlepszych warunków.W rzeczywistości panami towarzystw akcyjnych są najwięksi akcjonariusze ,związani przeważnie z oligarchią finansową.Ci albo sami występują w roli ,albo mianują swoich protegowanych ,którzy są jednocześnie akcjonariuszami.Przedstawiciele kapitału monopolistycznego ,władający kontrolnym pakietem akcji ,nie zadowalają się dywidendami ,lecz pod różnymi pretekstami przywłaszczają sobie lwią część zysków.Za pomocą fałszowania na wszelkie możliwe sposoby danych statystycznych ekonomiści starają się udowodnić ,że w społeczeństwie nie pogłębia się rzekomo przepaść między dwoma biegunami;bogactwem a nędzą ,lecz następuje zrównanie dochodów i ich sprawiedliwy podział.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 07-06-2011
  Fundamentem Unii Europejskiej w obecnej kadencji będzie remanent środków trwałych ich klasyfikacja jak restrukcyjna modyfikacja polityki ekonomicznej by rozpoznać ,zapobiec ,wdrożyć nowe zasady a to są cięcia ,redukcja budżetu ,pójścia na kompromis .Proces bolesny lecz znaczący dla naszej gospodarki .Tu wielką rolę odegra mobilizacja w negocjacjach Pana Prezydenta oraz Premiera RP bo następna szansa może się nie powtórzyć .

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 31-05-2011
  Z socjologicznego punktu widzenia podejmując się recenzji kierowany jestem wieloletnim doświadczeniem np.rozmów z I sekretarzem PRL Gierkiem, dawnymi ministrami zjednoczeń funkcjonariuszami Służby bezpieczeństwa PRL,BY uwagi,fakty,były analizowane w trybie doświadczenia podmiotu gospodarczego w tamtych realiach a realizowanych przekształceń w ramach demokracji.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 28-05-2011
  Walorem procesu ekonomicznego w Europie była spójność ,prowadzenia dydaktyki, praktyki i polityki gospodarczej.Zaakceptowanie Europy środka to wieloletni plan doprowadzający do optymalnego wykorzystania zasobów jak intelektu a hasła czy butność Krzyżówek w ekonomi czy dyplomacji są w naszym systemie łamane co z dużą dożą dziwi absorbuje europejskich i światowych marek ekonomistów jak doradców o naszym infantylizmie.Przykładem tego jest nadzieja oraz oczekiwania od USA.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 07-05-2011
  Strategia ekonomiczna państwa powinna akceptować w planach doświadczenie korporacji jak ich znacząca wiedzę po i przed upadkiem PRL ,to wyłoni dawkę dla specjalizacji do merytorycznych działań w Europie jak zarysuje plany na politykę ekonomiczną w obecnym kryzysie gospodarczym na innych kontynentach by współdziałać i zapobiegać .

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 07-04-2011
  Kolejne prognozy przy tak merytorycznych działaniach Prezydenta RP wzmocnią sektor budżetowy co niewątpliwie wykaże ostatni kwartał pod warunkiem trzymania spójności w polityce jak dyplomacji nie dopuszczając oportunistów do kalkulacji czy dywagacji w ekonomi.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 02-04-2011
  Zastosowana rekontra dotycząca OFE przez RZĄD wprowadziła nie tylko ukazanie stabilizację a uzyskanie wyjścia kretów niszczących gospodarkę rynkową,ignorancję straconych lat poprzez ukrywanie jak działanie na szkodę gospodarki państwa.Ironizowano dostępność społeczeństwa do informacji co kolejne etapy wykazywały kto tym dysponował i czerpał korzyści.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 27-03-2011
  Partnerstwo Premiera z Prezydentem RP umożliwi wdrożyć po OFE kolejny etap wykorzystania szybkości w działaniach gospodarczych jak merytorycznych kroków w innych kluczowych dziedzinach do ustabilizowania obecnej sytuacji rynkowej.Oraz przygotowania pakietu jak przyjrzenia się sytuacji gospodarczej w innych krajach.CO powinno otworzyć naszej dyplomacji przewidywalności w kierunku zachodnim jak i wschodnim .

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 06-02-2011
  Specjalizacja, jak zgodzić się z tezą - gdy np.: Stacja Benzynowa; Niewiarygodna spowiedź dr Dobczyńskiego oraz włoskiego naukowca dziedziny depresji jelitowej polskiego systemu zabezpieczenia radiologicznego prof.dr hab. Władysława Rozwadowskiegi itd. I teraz pragnę zwrócić uwagę kto monitoruje stacje benzynowe i radiologiczne - a to znaczące dowody w Sądzie, bo biegły to też człowiek wersja 1 do 3 to już nie bierki a blokady miesiące skierowany na obserwację kumulacja ról a to kasa. Prawo Rzymskie - Nie tak wykładnia przedstawia zagadnienia, które jako samorodek tworzą tryb wyczuwalny intuicyjnie. Sąd oceni - A do PO należy wykazać, że 40% stan na 7 lutego 2011r. nie oznacza bariery by obiecane dla specjalizacji (fachowej przed majówką wdrożyć 5% bo to naprawdę fachowcy. Niech gruby-chudy, mały, duży brzęczy - bo to nie procenty chodzi a rzetelność Pani Minister Zdrowia jak Innych dane by z uwag wykrajać zepsute ziarna (Nadchodzi Wiosna - Terroryzm Przerabiają biologiczne odpady na meteorologii i strategiach znają się lepiej od mogą zaskoczyć nas wszechobecne owady.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 17-12-2010
  Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego ROKU.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 26-11-2010
  CZUBECZEK VEL MAREK BARTOSZEWSKI -osobie realia a rzeczywistość ? CZY pusty sto gan społeczeństwa- ulicy nie biorących w W ? .
  Naruszenie czy weryfikacja jak lustracja to Konflikt ? I tu łamanie ram prawnych czy wyjścia w Unii Europejskiej jest BEZPRZEDMIOTOWE --- KTO ? CO ? JAK ? --- WSZYSTKO --- DEMOKRACJA .

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Marek Bartoszewski IP: *.*.* 09-10-2010
  Podejmując ocenę w fazie kryzysu zależy wyłącznie od czynnika - wiedzy.W ekonomi najczęstszym przypadkiem jest niedbalstwo lub krycie niedociągnięć by nie zarzucić(dbałości o swoje interesy PRL ,a jakoś to będzie ?)- coraz częste monitorowanie czy sprawdzanie partnerów z kontroli zwykłych norm prawnych u nas powoduje konsternację jak to? tyle lat działaliśmy a tu nagle ? logika czy merytoryczny tryb kontroli Unijnej stwarza coraz to nowe i słusznie rekontry co dla naszych ekonomistów stwarza sytuację nie do pozazdroszczenia( ustawienia do szeregu)jak wcześniej komentowałem sito Europejskie jest nie przepuszcza płotek by inwigilować w otoczeniu suma .Reasumując wiele decyzji administracyjnych Np.bezprzedmiotowości należy jeszcze raz rozpatrzyć by z utopi stworzyć -konkretny projekt świata społecznego

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • marek bartoszewski IP: 78.10.* 21-07-2013
   dochodzę do stabilności utraciłem Kubę i Bartka synowie ale pozostałem wierny Immanuel Kant uwielbiam piękne i mądre kobiety i to dedykuję moim czterem żoną (podstawówka/średnie/wyższe/licencjat/przewidywalność i otoczenie KMBK1=Odzysk Srebra z Odpadów Przemysłowych .

   Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Zdzisław Borkowski IP: *.*.* 10-09-2010
  Czy sektor budżetowy w dalszym ciągu ma zbierać prognozy kosztów na następny rok od wykonawców i z czego to wynika

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE