Strona główna » Wiadomości » Nowe prawo » Nowelizacja kodeksu wykroczeń – kara grzywny rośnie o 100 proc.

Nowelizacja kodeksu wykroczeń – kara grzywny rośnie o 100 proc.

06.02.12

Projekt ustawy zmieniającej kodeks wykroczeń podnosi i górną i dolną granicę kary grzywny – odpowiednio z 5 do 10 tys. zł i z 20 do 50 zł. Przewiduje też kary grzywny dla osób odpowiedzialnych za publiczne dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za nierzetelne wykonanie usługi. Będziemy też mogli korzystać z miejskich trawników.  

articleImage: Nowelizacja kodeksu wykroczeń – kara grzywny rośnie o 100 proc. fot. Thinkstock
 
Zmieniając ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, rząd zmierza do wprowadzenia uregulowań umożliwiających bardziej efektywne zwalczanie wykroczeń. Aktualnie projekt jest po uzgodnieniach międzyresortowych. 
Projekt generalnie przewiduje zaostrzenie zasad odpowiedzialności za wykroczenie w stosunku do analogicznych unormowań obowiązującego Kodeksu wykroczeń i to nie tylko przez podwyższenie sankcji zawartych w przepisach części szczególnej, ale i przez zmiany w części ogólnej w zakresie zasad odpowiedzialności za wykroczenie, czy zasad wymiaru kary.
Przepis art. 1 Kodeksu wykroczeń określa warunki odpowiedzialności za wykroczenie, jak również system kar za wykroczenie.
Obecnie, zgodnie z art. 1 k.w., górna granica kary grzywny wynosi 5000 złotych. Projekt przewiduje podwyższenie górnej granicy kary grzywny do 10 000 złotych oraz dolnej granicy z 20 złotych do 50 złotych . Odpowiedniej zmiany dokonano też w art. 24 § 1 k.w.. Należy bowiem zauważyć, że w sprawach o wykroczenia kara grzywny jest karą dominującą w orzecznictwie sądów i powinna być dolegliwa dla sprawcy. Określając dolną i górną granicę kary grzywny wzięto pod uwagę istniejącą inflację oraz fakt, że od 1998 r. czyli od 10 lat granice tej kary nie uległy zmianie.
W konsekwencji dwukrotnego podwyższenia górnego progu zagrożenia grzywną, w części szczególnej Kodeksu wykroczeń oraz w niektórych innych ustawach konieczna była nowelizacja tych przepisów, w których górny próg zagrożenia grzywną określono poniżej progu ustawowego, czyli mniej niż 5000 złotych. Zmiany te mają charakter dostosowawczy, polegają na dwukrotnym podwyższeniu maksymalnych progów grzywny, określonych poniżej 5000 zł. 
Zmiany art. 109 oraz 117 Kodeksu wykroczeń mają na celu dostosowanie standardów krajowych do wymagań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
Chodzi o umożliwienie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za wykroczenie osób nie wywiązujących się z obowiązków nałożonych ustawą z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.). To odpowiedzialności za jakość produkowanej wody i konieczności prowadzenia kontroli wewnętrznej. 
Dyrektywa 98/83/EC z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oprócz konieczności zagwarantowania właściwej jakości wody, zobowiązała państwa członkowskie do stałego jej monitorowania oraz oceny zagrożeń zdrowotnych wynikających z zanieczyszczeń w niej występujących.
Projekt przewiduje ponadto, dokonując rozdzielenia okoliczności objętych hipotezą art. 109 § 1 k.w. w obecnym brzmieniu, zróżnicowanie zagrożenia ustawowego za czyn polegający na zanieczyszczeniu wody służącej do spożycia przez ludzi oraz czyn polegający na zanieczyszczeniu wody służącej do pojenia zwierząt, znajdującej się poza urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania ludności 
Z kolei zmiana art. 117 Kodeksu wykroczeń związana jest z brakiem regulacji prawnych dotyczących wymagań higienicznych, jakim powinny odpowiadać środki transportu przeznaczone do przewozu ludzi. W chwili obecnej, przy tak ogólnym zapisie ustawy z trudno jest wyegzekwować od właścicieli środków transportu odpowiedni stan porządkowy w autobusach (busach), czy wagonach kolejowych. Wprowadzenie tego przepisu pozwoli sprawniej egzekwować czystość w środkach komunikacji. 
Wprowadzenie projektowanych rozwiązań umożliwi organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej egzekwowanie przestrzegania przepisów, które w chwili obecnej pozostają lex imperfecta ze względu na brak sankcji karnych.
Dodatkowo zaproponowano zmianę art. 130 § 3 k.w. poprzez zastąpienie wyrazów „gwałtu na osobie” wyrazami „przemocy wobec osoby” dostosowując w ten sposób treść tego przepisu do treści art. 280 § 1 Kodeksu karnego
Projektowana zmiana art. 144 § 1 k.w. wprowadza możliwość korzystania 
z trawników lub zieleńców w celach rekreacyjnych. Zmiana wzorowana jest na praktyce krajów Europy Zachodniej, gdzie powszechnym zjawiskiem jest korzystanie w czasie przerw w pracy lub weekendów z miejskich trawników lub zieleńców w celu odpoczynku. 
Charakter dostosowawczy do dwukrotnie podniesionego progu grzywny ma zmiana w art. 96 § 1 k.p.s.w. polegająca na podniesieniu górnej granicy grzywny w postępowaniu mandatowym z 500 do 1000 złotych, a jeżeli nakłada ją inspektor pracy - z 1000 do 2000 złotych.
Zmiany  pozwalają także na łatwiejszy dostęp do akt spraw o wykroczenia ich uczestnikom.
                           
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • "Rozstrzygnięcia" TK mogą już być publikowane

  Obrazek do artykułu:

  W środę 23 maja weszła w życie nowelizacja przewidująca ogłoszenie trzech niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r. Nowa ustawa nazywa je "rozstrzygnięciami" i nakazuje ich opublikowanie w ciągu... Więcej

 • Weszła w życie nowelizacja ważna dla sędziów

  Obrazek do artykułu: Weszła w życie nowelizacja ważna dla sędziów

  Dzisiaj, tj. 23 maja weszła w życie nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmiany zakładają m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa sądu. Więcej

 • Nowe paszporty z motywami niepodległościowymi

  Obrazek do artykułu: Nowe paszporty z motywami niepodległościowymi

  Nowe paszporty będą wyposażone w jeszcze lepsze zabezpieczenia i zapewnią dokumentom wysoki poziom ochrony przed sfałszowaniem. Jednym z zabezpieczeń będzie sztywna strona personalizacyjna. Stare - zachowają ważność do upływu terminów ich ważności. Więcej

 • Adwokat Pietrzak: wsparcie ofiar tortur moralnym obowiązkiem

  Obrazek do artykułu: Adwokat Pietrzak: wsparcie ofiar tortur moralnym obowiązkiem

  Każde państwo, także Polska, ma moralny obowiązek wspierania ofiar tortur. Jeśli chcemy budować stabilne społeczeństwo, musimy zapewnić im pomoc medyczną, terapeutyczną, psychologiczną i prawną - mówi LEX.pl adwokat Mikołaj Pietrzak. Więcej

 • Prawie wszystko gotowe do stosowania RODO

  Obrazek do artykułu: Prawie wszystko gotowe do stosowania RODO

  Jesteśmy dobrze przygotowani do stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych - twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji. To samo mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chociaż narzeka, że nie otrzymała jeszcze pieniędzy na stworzenie nowej... Więcej

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE