Renta socjalna do rąk opiekuna faktycznego osoby niepełnosprawnej

31.03.10
Od 31 marca 2010 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw .
Nowe przepisy umożliwią wypłatę renty socjalnej przysługującej osobie pełnoletniej, która nie jest ubezwłasnowolniona, ale wymaga opieki innej osoby, osobie, która sprawuje opiekę faktyczną nad wnioskodawcą, po uprzednim pouczeniu o okolicznościach rodzących obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia. Fakt sprawowania opieki faktycznej będzie potwierdzał wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej.
(Dz. U. Nr 40, poz. 229).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line
Lex/Lex 31.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Ebook - Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne zawartych na ponad 12 miesięcy

Ebook - Poleganie przez wykonawcę zamówienia publicznego na zasobach innego podmiotu

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)