Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Rząd zajmie się projektami ustaw dot. zadłużania się samorządów i walki z dopalaczami

Rząd zajmie się projektami ustaw dot. zadłużania się samorządów i walki z dopalaczami

10.07.18

W środę rząd rozpatrzy nowelizację ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zajmie się też projektem ws. zadłużania się samorządów 

articleImage: Rząd zajmie się projektami ustaw dot. zadłużania się samorządów i walki z dopalaczami fot. Thinkstock
Projekt zmiany ustawy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia zakłada, że za posiadania na własny użytek znacznej ilości nowych substancji psychoaktywnych będzie groziła grzywna, kary ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 3.
 
W uzasadnienie projektu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej czytamy, że "zasadniczym celem (zmiany ustawy – PAP) jest objęcie przepisami karnymi przede wszystkim czynów związanych z dystrybucją tych substancji i stworzenie instrumentów prawnych umożlwiających odpowiedzialność osób z nią związanych".
 
Nowelizacja ma przyspieszyć walkę z dopalaczami. Obecnie, aby można było karać np. dystrybutorów dopalaczy, znajdujące się w nich substancje odurzające czy psychoaktywne muszą zostać wpisane na listę stanowiącą załączniki ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Wymaga to nowelizacji tej ustawy, a zatem wiąże się z długim procesem legislacyjnym. Często kończy się to tym, że w momencie wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy na rynku znajdują się już nowe dopalacze.
 
Dlatego znowelizowana ustawa proponuje, aby zabronione substancje umieszczać na liście na mocy rozporządzenia, a nie – jak dotychczas - ustawy. W przypadku rozporządzenia proces legislacyjny jest dużo krótszy. Proponowana zmiana ustawy wprowadza również nowe przepisy dotyczące leczenia z uzależnienia od dopalaczy.
 
Minister zdrowia Łukasz Szumowski, w rozmowie z PAP pod koniec czerwca, wyraził nadzieję, że nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w lipcu.
 
Ponadto w rząd zajmie się w środę projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który - według Ministerstwa Finansów - ma m.in. zracjonalizować możliwości zadłużania się samorządów - przewiduje porządek obrad najbliższego posiedzenia rady ministrów. "Projektowana ustawa zmierza do zracjonalizowania możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienia ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienia mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego" - napisano w uzasadnieniu do projektu.
 
MF tłumaczy, że na potrzebę dokonania zmian wskazują wnioski z przeprowadzonej przez resort analizy dotychczasowego funkcjonowania regulacji, w tym indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, a także postulaty regionalnych izb obrachunkowych, Najwyższej Izby Kontroli oraz propozycje organizacji samorządowych. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, przewidziano trzy grupy zmian. Pierwsza dotyczy regulacji racjonalizujących proces zadłużania w samorządach i powiększania przestrzeni do dokonywania wydatków.
 
"Projektowane regulacje umożliwiają dokonywanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego" - wyjaśniono. Wskazano, że obecnie zależy to od nadwyżki w części bieżącej. Jeżeli samorząd nie ma jej w odpowiedniej wysokości z trzech ostatnich lat, to nie może spłacić długu. Dlatego, według MF, racjonalne jest umożliwienie JTS wcześniejsze spłaty długu w sytuacji, gdy jednostka ma środki finansowe w danym roku.
 
Druga część zmian dotyczy uelastycznienia gospodarki finansowej. Wyjaśniono, że obecnie jedynie organ stanowiący (czyli np. rada gminy - PAP) może dokonywać zmian wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, finansowanych z udziałem środków UE. Chodzi zarówno o przeniesienie nakładów w ramach jednego roku budżetowego między działami, jak i potrzeby zmiany nakładów w poszczególnych latach. Według MF, obecne przepisy mogą wpływać na obniżenie efektywności zarządzania środkami regionalnych programów operacyjnych, dla których instytucja zarządzającą jest zarząd województwa.
 
"Zmiany mają na celu umożliwienie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego dokonywanie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki, w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich" - tłumaczy MF.
 
Trzecia grupa zmian przewidzianych w projekcie obejmuje regulacje dotyczące kontroli poziomu zadłużenia. MF uważa, że obecne mechanizmy są niewystarczające przede wszystkim wobec tzw. niestandardowych instrumentów finansowania, które nie podlegają ograniczeniom ustawowym. Resort finansów uważa, że to niebezpieczna sytuacja, bowiem zastosowanie takich instrumentów na szerszą skalę może prowadzić do niekontrolowanego wzrostu zadłużenia samorządu terytorialnego oraz znaczącego zniekształcenia danych obrazujących sytuację finansową danej jednostki JST.
 
"Celem projektu jest więc wzmocnienie instrumentów prawnych służących bezpieczeństwu finansowemu JST" - napisano w uzasadnieniu. Projekt przewiduje kilka zmian, które mają temu służyć.
 
Ponadto projekt zawiera regulacje, zgodnie z którymi limitem spłaty zadłużenia będą objęte nie tylko - jak dotychczas - odsetki od zobowiązań dłużnych, ale wszystkie wydatki na obsługę długu JST, np. prowizje płacone przez JST w związku z udzieleniem kredytu, czy pożyczki.
 
W środę rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych i niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie komunikacji obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi - pozwalające m.in. na korzystanie z usług online. W nowym dowodzie zamieszczone będą także dane pozwalające na opatrzenie dokumentu elektronicznego zaawansowanym podpisem elektronicznym, zwanym "podpisem osobistym".
 
Jak wskazało MSWiA, dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny wysyłany do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego.
 
Projektowane przepisy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Według projektu, nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. MSWiA zapewnia, że nie będzie trzeba wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów - zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.
 
Rząd zajmie się również projektem nowelizacji ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zakłada m.in. że zaświadczenie lekarskie, w tym zwolnienia mogłaby wystawiać umocowana przez lekarza osoba, czyli asystent medyczny. "Rozwiązanie takie nie tylko odciąża wystawiających zaświadczenia lekarskie od obowiązków związanych de facto wyłącznie z technicznym wypełnieniem dokumentu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, ale również stanowi kolejne działanie wspomagające eliminację papierowego obiegu dokumentów" - podkreślono w projekcie.
 
W proponowanych przepisach zwrócono uwagę, że asystentami mogłyby być osoby wykonujące zawód medyczny, wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, "a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia administratora danych". Projekt zakłada stworzenie specjalnego rejestru osób, które będą uprawnione do wystawiania zaświadczeń.
 
Propozycja przewiduje też zmiany w ewidencjonowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r. Koszty ich poboru i ewidencjonowania (potrącane przez ZUS) zostaną "przejściowo" obniżone z 0,20 proc. do 0,175 proc. Różnicę między tymi kwotami NFZ ma przeznaczyć na finansowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz na szkolenia lekarzy, którzy będą wystawiali elektroniczne zwolnienia.
 
Rząd w środę ma też zająć się projektem noweli specustawy dot. szczytu klimatycznego w Katowicach. Z uzasadnienia wynika, że więcej pieniędzy ma trafić na jego organizację. Obowiązująca specustawa zakłada dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 127 mln zł.(ms/PAP)
 
10.07.18

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE