Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: jeśli rodzic nie zajmuje się dziećmi stale, to powinien ponosić większą część kosztów ich utrzymania

SA: jeśli rodzic nie zajmuje się dziećmi stale, to powinien ponosić większą część kosztów ich utrzymania

18.06.17

Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał, że zobowiązanie rodzica niezajmującego się na co dzień dzieckiem większą częścią kosztów jego utrzymania jest słuszne w świetle przepisów prawa.

articleImage: SA: jeśli rodzic nie zajmuje się dziećmi stale, to powinien ponosić większą część kosztów ich utrzymania fot. Thinkstock

Sąd okręgowy udzielił zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego dwójki małoletnich dzieci pochodzących z małżeństwa rozwodzących się małżonków. Sąd okręgowy zobowiązał powoda do łożenia tytułem alimentów na rzecz małoletnich dzieci kwoty po 300 zł miesięcznie (w okresie od złożenia wniosku o zabezpieczenie do dnia wydania tego postanowienia) oraz na przyszłość po 600 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki dzieci. Sąd okręgowy wskazał, że z małżeństwa stron pochodzi 2 kilkuletnich dzieci. Ich ojciec (powód) wyprowadził się z domu rodzinnego. Od czasu wyprowadzki powód dobrowolnie przekazywał na dzieci alimenty po 300 zł. Sąd okręgowy ocenił, że powód powinien łożyć już w toku procesu alimenty po 600 zł na każde z dzieci, bowiem każde z małoletnich na swoje miesięczne utrzymanie potrzebuje ok. 1100 zł. Miesięczne zarobki powoda wynoszą od 2300 do 3000 zł netto miesięcznie. Powód nie kontaktuje się często z dziećmi. Pozwana uzyskuje natomiast niższe dochody niż jej mąż i stale zajmuje się dziećmi, które z nią mieszkają.

Niezasadne zażalenie

Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie powoda na to postanowienie. W ocenie sądu odwoławczego, zażalenie powoda było pozbawione podstaw.

Zasady orzekania o alimentach

W myśl art. 27 k.r.o. oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uznaje się, że obowiązek ten ma charakter alimentacyjny. Powyższe oznacza, że orzekając na podstawie art. 27 k.r.o. sąd powinien stosować przepisy odnoszące się do obowiązków alimentacyjnych określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 133 § 1 i art. 135 § 1 k.r.o.). Zgodnie z art. 135 § 2 k.r.o. wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Ponadto, zastosowanie znajduje w sprawie art. 753 § 1 k.p.c., na podstawie którego w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Tym samym, sąd orzekający w postępowaniu zabezpieczającym (jeszcze przed wydaniem wyroku) o zasadności roszczenia alimentacyjnego bada jedynie uprawdopodobnienie przesłanek warunkujących zasadność i zakres roszczenia, zarówno co do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych, jak i zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.


1200 zł alimentów

Sąd odwoławczy przyjął, że w zaskarżonym postanowieniu alimenty na czas trwania postępowania zostały ustalone w odpowiedniej wysokości. Powód powinien płacić na dzieci miesięcznie po 600 zł alimentów. Taka kwota jest racjonalna i niewygórowana, biorąc pod uwagę jego możliwości zarobkowania. Powód nie powinien mieć trudności z ich regulowaniem. Każde z dzieci na swoje utrzymanie potrzebuje natomiast kwotę 1100 zł w skali miesiąca, zaś powód powinien pokrywać większą część tych wydatków. Codzienną pieczę nad dziećmi sprawuje ich matka i to ona ponosi pozostałe wydatki dzieci. Swój obowiązek alimentacyjny pozwana realizuje także poprzez stałe zajmowanie się małoletnimi. Sąd apelacyjny podkreślił, że zasadnie ojciec małoletnich został zobowiązany do ponoszenia 55% procent miesięcznych wydatków dzieci.

Postanowienie SA w Krakowie z 8.02.2017 r., I ACz 2684/16

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE