Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » SA: weksel ma ułatwiać dochodzenie roszczenia

SA: weksel ma ułatwiać dochodzenie roszczenia

21.03.17

Nie można wykładać przepisów prawa wekslowego w sposób, który prowadzi do uniemożliwienia wierzycielowi wekslowemu roszczenia, które bez wątpienia mógłby realizować nie posiadając weksla - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

articleImage: SA: weksel ma ułatwiać dochodzenie roszczenia fot. Thinkstock

Powód, będący prezesem spółki budowlanej udzielił pozwanemu prowadzącemu działalność gospodarczą pożyczki gotówkowej. Strony ustaliły termin zwrotu oraz wysokość odsetek za opóźnienie w wysokości 1% w skali miesiąca. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki był weksel in blanco. Kiedy w umówionym terminie pozwany nie spłacił zobowiązania, powód wezwał go na piśmie do zapłaty pożyczonej sumy powiększonej o odsetki oraz poinformował o możliwości wypełnienia weksla na żądaną kwotę i skierowaniu sprawy na drogę sądową. Dopiero wówczas wypełnił weksel na żądaną kwotę, określił termin płatności, jednak nie przedstawił go wystawcy do zapłaty.

Weksel jest ważny mimo nieprzedstawienia go do zapłaty

Sąd Okręgowy uznał powództwo za zasługujące co do zasady na uwzględnienie. Jego zdaniem, weksel był prawidłowo wypełniony, spełniał wymogi ustawy - Prawo wekslowe, a jego treść i prawdziwość nie nasuwały żadnych wątpliwości.


Pisemna forma pożyczki tylko dla celów dowodowych

Odnosząc się do zarzutów pozwanego o nieważności umowy pożyczki wobec niedochowania formy pisemnej umowy (art. 720 § 2 k.c.), z kolei Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że forma pisemna w tym przypadku zastrzeżona jest wyłącznie dla celów dowodowych, a nie pod rygorem nieważności. Sąd Okręgowy nie naruszył przy tym przepisu art. 74 § 1 k.c., gdyż nie prowadził dowodów ze świadków na okoliczność faktu dokonania umowy pożyczki, lecz na okoliczność prawidłowości wypełnienia weksla in blanco, co było dopuszczalne.

Można pobierać odsetki umowne choćby nie były wskazane w treści weksla

Sąd zgodził się też, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty jego wystawcy, odnośnie odsetek umownych ma tylko ten skutek, że wierzyciel wystawcy, będący posiadaczem weksla, może ich dochodzić nie od dnia przedstawienia weksla do zapłaty, bo tego nie było, ale od dnia, w którym wystawca mógł weksel wypełniony obejrzeć. W realiach sprawy datę okazania weksla stanowiła zatem data doręczenia stronie pozwanej odpisu pozwu z odpisem weksla. Sąd podkreślił przy tym, że fakt nieuwidocznienia w treści weksla odsetek, nie mógł skutkować pozbawieniem wierzyciela prawa do ich dochodzenia (art. 5 Prawa wekslowego). Zdaniem Sądu nie można bowiem wykładać przepisów prawa wekslowego w sposób, który prowadziłby do uniemożliwienia wierzycielowi wekslowemu dochodzenia roszczenia, które mógłby zrealizować nie posiadając weksla.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13.10.2016 r., sygn. akt I ACa 332/16.

Opracowanie: Marek Sondej

21.03.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE