Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » SN porządkuje wykładnię ws. prokury niewłaściwej

SN porządkuje wykładnię ws. prokury niewłaściwej

27.04.17
Uchwałę Sądu Najwyższego dotyczącą prokury łącznej niewłaściwej należy raczej rozpatrywać w kategorii uporządkowania wykładni prawa dla bezpieczeństwa obrotu prawnego aniżeli odejścia od wcześniejszych poglądów akcentujących swobodę podmiotów gospodarczych w zakresie ustanawiania zasad reprezentacji - pisze Grzegorz Pawłowski.
articleImage: SN porządkuje wykładnię ws. prokury niewłaściwej Własne

Grzegorz Pawłowski
Niedopuszczalność pozorna

Artykuł pochodzi z kwartalnika Glosa 2017/1>>

 

 

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 30.01.2015 r. (III CZP 34/14)
Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

 

1. Wprowadzenie
Uchwała SN z 30.01.2015 r. (III CZP 34/14)
stanowi rozstrzygnięcie przytoczonego wyżej zagadnienia prawnego wniesionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na podstawie art. 60 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym . Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, powołując się na wyniki sondy przeprowadzonej w wybranych okręgach sądowych, które wskazują na różnice w podejściu i stosowaniu przez sądy rejestrowe praktyki postępowania w przypadku tzw. prokury łącznej niewłaściwej, argumentował, że problem dopuszczalności udzielenia prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, iż może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu, wywołuje wątpliwości zarówno w orzecznictwie sądów powszechnych, jak i w doktrynie, której głosy są w tym zakresie wyraźnie podzielone. Warto wskazać, co podkreślono także w uzasadnieniu, że w przedmiotowej sprawie SN wypowiedział się już dwukrotnie – w uchwale z 18.02.1938 r. (C I 170/37) oraz z 27.04.2001 r. (III CZP 6/01) , utrzymując – co do zasady – jednolite stanowisko. Pomimo powyższego, istniejące rozbieżności interpretacyjne, pogłębione – jak się wydaje – wskutek uchwały SN z 27.04.2001 r.
(III CZP 6/01), skłoniły SN do ponownego rozważenia przedstawionej problematyki i zajęcia stanowiska przez powiększony skład SN.
Z powyższych względów przedmiotowa uchwała zasługuje na uwagę, albowiem systematyzuje ona, precyzuje i – jak sądzę – ostatecznie rozstrzyga spór, jaki rozgorzał w doktrynie pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami dopuszczalności ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej. Nie bez znaczenia jest także fakt, że obecna wypowiedź SN w przedmiocie prokury łącznej niewła-ściwej po raz pierwszy odwołuje się do obowiązującej regulacji instytucji prokury w znowelizowanym w tym zakresie w 2003 r. kodeksie cywilnym i kodeksie spółek
handlowych .
Przychylając się do wyrażonego w stanowiącej przedmiot niniejszych rozważań uchwale stanowiska SN, do którego komentarz przedstawię w poniższych wywodach, na wstępie już pragnę wskazać, że nie tylko uznaję za uzasadniony wyrażony na gruncie obowiązujących przepisów pogląd SN w zakresie prokury łącznej niewłaściwej , lecz także z ostrożnością i niemałymi wątpliwościami podchodzę do podnoszonych w doktrynie głosów wskazujących, iż SN całkowicie zdystansował się od swojej wcześniejszej linii orzeczniczej dopuszczającej udzielanie prokury łącznej niewłaściwej . Jakkolwiek należy się zgodzić ze stwierdzeniem, że wnioski i zalecenia zawarte w przedmiotowej uchwale stoją w pewnej opozycji wobec uprzednio wyrażonej konkluzji, to zamierzam wykazać, iż wnikliwa analiza uzasadnienia uchwał SN z 27.04.2001 r. (III CZP 6/01) i 30.01.2015 r. (III CZP 34/14) nie pozwala na przyjęcie poglądu o zupełnej rewizji poprzedniego stanowiska, lecz raczej odejściu od, w najlepszym razie, twórczej wykładni poczynionej ówcześnie na postulatywnym gruncie praktyki i obrotu prawnego aniżeli klasycznych językowo-logicznych zabiegów interpretacyjnych lege artis, które w obu uchwałach istotnie pozostały niezmienione, a jedynie obecnie rozwinięte, prowadząc do zgoła odmiennych wniosków.

Przejdź do strony artykułu: « »
27.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Glosa

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE