Strona główna » Wiadomości » Aktualności » W piątek blok głosowań w Sejmie: spółki i prawo pocztowe

W piątek blok głosowań w Sejmie: spółki i prawo pocztowe

21.04.17

Dzisiaj głosowania w Sejmie i złożenie przez opozycję wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, a także informacja ws. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

articleImage: W piątek blok głosowań w Sejmie: spółki i prawo pocztowe Fot. Flickr/Fot. Maciej Śmiarowski/KPRM/Źródło - Kancelaria Premiera's photostream/Lic. CC by

W drugim czytaniu posłowie kontynuowali wczoraj prace nad projektem nowelizacji dotyczącym m.in. wprowadzenia doktoratów o charakterze wdrożeniowym. Mają one na celu ożywienie współpracy między środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym. Program doktoratów wdrożeniowych zakłada możliwość zdobycia pierwszego stopnia naukowego dzięki badaniom prowadzonym w przedsiębiorstwie, a nie tylko na uczelni. Doktoraty mają być współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawił poseł Włodzimierz Bernacki. Trzecie czytanie odbędzie się w bloku głosowań.
 
Rozpatrzony przez posłów w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji Prawa pocztowego zakłada zmniejszenie udziału operatorów pocztowych w finansowaniu kosztu netto świadczenia usług powszechnych przez Pocztę Polską jako operatora wyznaczonego do ich świadczenia. Projekt proponuje wprowadzenie nowych zasad obliczania wysokości dopłat wnoszonych przez operatorów pocztowych. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Bogdan Rzońca. Głosowanie nad projektem – w jutrzejszym bloku.
 
Również w drugim czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (pierwotny druk nr 1230). Projekt zwiększa bezpieczeństwo obrotu prawnego dotyczącego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Rząd zaproponował, aby założenie spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w Internecie (w tak zwanym trybie S-24) było możliwe przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Arkadiusz Mularczyk. Projekt trafił do bloku głosowań.
 
Drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (pierwotny druk nr 1248) to kolejny punkt dzisiejszych obrad Izby. Umożliwia on osobom małoletnim (za zgodą sądu) wstęp na salę sądową podczas jawnych posiedzeń w postępowaniach cywilnych i sądowo-administracyjnych. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Arkadiusz Mularczyk. Posłowie zagłosują nad tą propozycją w bloku głosowań.  
 
Poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej to kolejna propozycja rozpatrzona w drugim czytaniu. Ma zadanie wprowadzić racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej oraz równomierne wsparcie wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został ponownie skierowany do komisji.
 
W drugim czytaniu Sejm pracował też nad zmianami zaproponowanymi przez rząd w ustawie o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Normują one zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji i określają zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym. Projekt  dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r., dotyczącej roszczeń odszkodowawczych. Sprawozdanie Komisji: Gospodarki i Rozwoju oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz. Trzecie czytanie odbędzie się w bloku głosowań.
 
Posłowie w drugim czytaniu procedowali też rządowy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zmienia sposób finansowania realizacji zadań jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW). Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Zbigniew Dolata. Posłowie zagłosują nad projektem w bloku głosowań.    
 
Wśród rozpatrzonych w drugim czytaniu propozycji znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw. Projekt zapewnia spójność ustawy o kinematografii z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i wynikającymi z niej uprawnieniami organizatorów działalności kulturalnej. Zmiany są związane z planowanym połączeniem Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego i utworzeniem państwowej instytucji kultury: Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawił poseł Piotr Babinetz. Trzecie czytanie – w bloku głosowań.
 
Posłowie pracowali też w drugim czytaniu nad projektem upoważniającym prezydenta do ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych z 4 maja 2016 r. Celem konwencji jest zapobieganie incydentom i zakłóceniom porządku publicznego stanowiącym zagrożenie dla życia i zdrowia osób uczestniczących w meczach piłki nożnej i innych imprezach sportowych. Polska planuje wypowiedzenie europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej z 19 sierpnia 1985 r. – upoważnienia w tym zakresie dotyczy projekt zawarty pierwotnie w druku nr 1407, który również został dziś rozpatrzony w drugim czytaniu. Sprawozdania Komisji: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Spraw Zagranicznych w obu przypadkach przedstawił poseł Ireneusz Raś. Trzecie czytania odbędą się w bloku głosowań.
 
W drugim czytaniu Izba rozpatrzyła rządowy projekt, którego celem jest kompleksowe zwalczanie dopingu w sporcie . Projekt przewiduje powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej – podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie zwalczania dopingu. PAA będzie uprawniona do ustanawiania i realizacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. W projektowanej ustawie znalazły się też przepisy zakładające współpracę i wymianę informacji między PAA a Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową oraz prokuratorami, a także – w zakresie, w jakim doping stanowi zagadnienie zdrowia publicznego – z ministrem zdrowia. Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przedstawił poseł Jarosław Szlachetka. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Sejm RP

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE