Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Ważny interes podatnika to także jego sytuacja ekonomiczna

Ważny interes podatnika to także jego sytuacja ekonomiczna

07.06.11
Przez "ważny interes podatnika" należy rozumieć również takie względy, które mogłyby powodować zachwianie podstaw jego egzystencji. Takie stanowisko przedstawił WSA w Łodzi z dnia 19 maja 2011 r.

Organy podatkowe w niniejszej sprawie uznały, że trudna sytuacja finansowa związana z powstaniem zadłużenia wobec kilku wierzycieli, w tym reprezentujących Skarb Państwa i Gminę, nie może stanowić przyczyny umożliwiającej skorzystanie z instytucji umorzenia zaległości podatkowych. Również kryterium trudnej sytuacji związanej z chorobą podatnika, nie poparte żadnymi dowodami, zarówno dotyczącymi stanu zdrowia, jak i ponoszonymi z tego tytułu znacznymi wydatkami, nie przesądza o konieczności zastosowania ulgi. Zdaniem organów nie są to nadzwyczajne zdarzenia losowe, niezależne od woli i postępowania strony, na które nie miała ona wpływu, co jest równoznaczne z brakiem "ważnego interesu podatnika".
WSA w Łodzi uznał jednak, że arbitralne przyjęcie takiej zasady może prowadzić do pewnego uproszczenia i powierzchownej oceny stanu faktycznego sprawy. Przez "ważny interes podatnika" należy rozumieć również takie względy, które mogłyby powodować zachwianie podstaw jego egzystencji. Pojęcia ważnego interesu podatnika nie można bowiem ograniczać tylko i wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych czy też zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości podatkowych, albowiem pojęcie to funkcjonuje w zdecydowanie szerszym znaczeniu, uwzględniającym nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale również normalną sytuację ekonomiczną podatnika, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków, a w tym względzie również wydatków ponoszonych w związku z ochroną zdrowia własnego lub członków najbliższej rodziny (koszty leczenia). W związku z tym w postępowaniu podatkowym wszczętym wnioskiem podatnika o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych szczególny nacisk winien być położony na analizę sytuacji rodzinnej podatnika.
W ocenie Sądu także istnienie zaległości z różnych tytułów nie pozbawia podatnika automatycznie możliwości skutecznego ubiegania się o umorzenie jednego z długów. Dla zastosowania ulgi podatkowej ważna jest bowiem aktualna sytuacja życiowa, majątkowa, rodzinna i zdrowotna zobowiązanego, a nie ustalanie hierarchii ważności ciążących na nim zobowiązań. Dlatego też rozpoznając sprawę ponownie organ zobowiązany będzie do dokonania oceny, czy dochód, którym dysponuje rodzina skarżącej umożliwia uregulowanie zaległego podatku, a także czy rodzina ta posiada realną możliwość zwiększenia dochodu w przyszłości.
(I SA/Łd 148/11)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 6 czerwca 2011 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE