Ważny interes podatnika to także jego sytuacja ekonomiczna

07.06.11
Przez "ważny interes podatnika" należy rozumieć również takie względy, które mogłyby powodować zachwianie podstaw jego egzystencji. Takie stanowisko przedstawił WSA w Łodzi z dnia 19 maja 2011 r.

Organy podatkowe w niniejszej sprawie uznały, że trudna sytuacja finansowa związana z powstaniem zadłużenia wobec kilku wierzycieli, w tym reprezentujących Skarb Państwa i Gminę, nie może stanowić przyczyny umożliwiającej skorzystanie z instytucji umorzenia zaległości podatkowych. Również kryterium trudnej sytuacji związanej z chorobą podatnika, nie poparte żadnymi dowodami, zarówno dotyczącymi stanu zdrowia, jak i ponoszonymi z tego tytułu znacznymi wydatkami, nie przesądza o konieczności zastosowania ulgi. Zdaniem organów nie są to nadzwyczajne zdarzenia losowe, niezależne od woli i postępowania strony, na które nie miała ona wpływu, co jest równoznaczne z brakiem "ważnego interesu podatnika".
WSA w Łodzi uznał jednak, że arbitralne przyjęcie takiej zasady może prowadzić do pewnego uproszczenia i powierzchownej oceny stanu faktycznego sprawy. Przez "ważny interes podatnika" należy rozumieć również takie względy, które mogłyby powodować zachwianie podstaw jego egzystencji. Pojęcia ważnego interesu podatnika nie można bowiem ograniczać tylko i wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych czy też zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości podatkowych, albowiem pojęcie to funkcjonuje w zdecydowanie szerszym znaczeniu, uwzględniającym nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale również normalną sytuację ekonomiczną podatnika, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków, a w tym względzie również wydatków ponoszonych w związku z ochroną zdrowia własnego lub członków najbliższej rodziny (koszty leczenia). W związku z tym w postępowaniu podatkowym wszczętym wnioskiem podatnika o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych szczególny nacisk winien być położony na analizę sytuacji rodzinnej podatnika.
W ocenie Sądu także istnienie zaległości z różnych tytułów nie pozbawia podatnika automatycznie możliwości skutecznego ubiegania się o umorzenie jednego z długów. Dla zastosowania ulgi podatkowej ważna jest bowiem aktualna sytuacja życiowa, majątkowa, rodzinna i zdrowotna zobowiązanego, a nie ustalanie hierarchii ważności ciążących na nim zobowiązań. Dlatego też rozpoznając sprawę ponownie organ zobowiązany będzie do dokonania oceny, czy dochód, którym dysponuje rodzina skarżącej umożliwia uregulowanie zaległego podatku, a także czy rodzina ta posiada realną możliwość zwiększenia dochodu w przyszłości.
(I SA/Łd 148/11)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 6 czerwca 2011 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Ebook - Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne zawartych na ponad 12 miesięcy

Ebook - Poleganie przez wykonawcę zamówienia publicznego na zasobach innego podmiotu

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)