Strona główna » Wiadomości » Nowe prawo » Wchodzą nowe przepisy o badaniu kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń

Wchodzą nowe przepisy o badaniu kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń

22.12.16

W piątek 23 grudnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

articleImage: Wchodzą nowe przepisy o badaniu kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń fot. Thinkstock

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. poz. 2027) zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844; dalej jako - ustawa). Określa ono w szczególności zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

Nowy akt prawny wskazuje ponadto, co powinien zawierać raport biegłego rewidenta. Jednym z jego elementów musi być opinia biegłego rewidenta. W opinii tej biegły rewident powinien stwierdzić, czy badane sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i tytułu I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1, z późn. zm.). W opinii biegły rewident powinien również wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez zakład. W przypadku wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie biegły rewident powinien w opinii jednoznacznie wskazać powody zastrzeżeń.

Zgodnie z nowymi przepisami jeśli w toku badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na to sprawozdanie, naruszenie przepisów prawa dotyczących warunków udzielenia zezwolenia lub wykonywania działalności przez zakład, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w raporcie.

Nowe rozporządzenie wykonuje przepisy ustawy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Wejście w życie rozporządzenia umożliwi zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który dokona badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE