Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Wpis do ewidencji zabytków ogranicza własność, ale odwołać się nie można

Wpis do ewidencji zabytków ogranicza własność, ale odwołać się nie można

18.05.17


Wpis do gminnej ewidencji zabytków skutkuje poważną ingerencją w prawo własności. A tymczasem nie jest on decyzją administracyjną i nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej – alarmuje rzecznik praw obywatelskich. I dodaje, że jest to sprzeczne z konstytucją.

articleImage: Wpis do ewidencji zabytków ogranicza własność, ale odwołać się nie można fot. Thinkstock

Jak pisze rzecznik w wystąpieniu do ministra kultury i dziedzictwa narodowego,  na skutek nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw istotnym zmianom uległ m.in. status prawny oraz znaczenie gminnej ewidencji zabytków.

Przed wejściem w życie przepisów ustawy zmieniającej ewidencja zabytków prowadzona była wyłącznie dla celów wewnętrznych i porządkowych i nie mogła stanowić samodzielnej podstawy do kształtowania sytuacji prawnej obywateli, względnie osób typu korporacyjnego.
Obecnie wpis do gminnej ewidencji zabytków skutkuje ingerencją w prawo własności, mogącą przejawiać się w skrajnych sytuacjach w ograniczeniu jego istoty. - Sytuacja ta jest tym bardziej nie do pogodzenia z gwarancjami konstytucyjnymi ochrony prawa własności, gdy zwróci się uwagę na fakt, że w sprawie wpisu do gminnej ewidencji zabytków nie prowadzi się postępowania administracyjnego, a co za tym idzie – nie wydaje się decyzji administracyjnej podlegającej kontroli sądowoadministracyjnej – czytamy w wystąpieniu RPO.

Jak informuje Biuro RPO, minister kultury i dziedzictwa narodowego w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie Rzecznika w tej sprawie wskazał, że kompetencją ministra nie jest rozstrzyganie zastrzeżeń natury konstytucyjnej, lecz realizacja polityki państwa w sferze ochrony zabytków, jako konsekwencji obowiązku wyrażonego w art. 5 Konstytucji.
Rzecznik nie zgodził się z takim stanowiskiem i podkreślił, że na ministrze kultury i dziedzictwa narodowego ciąży obowiązek prowadzenia polityki w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego w sposób zapewniający realizację tej polityki, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i wolności obywatelskich gwarantowanych w Konstytucji. - W szczególności należy mieć na względzie dyrektywę wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którą ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, zaś realizowanie zadań resortu kultury i dziedzictwa narodowego nie może odbywać się w warunkach braku poszanowania dla praw konstytucyjnie chronionych – napisał RPO do ministra.

Rzecznik zwrócił się do ministra z prośbą o ponowną analizę zarzutów dotyczących niezgodności z Konstytucją statusu prawnego gminnej ewidencji zabytków oraz wyraził nadzieję, że podnoszone w wystąpieniu argumenty spowodują podjęcie postulowanych prac legislacyjnych.

 

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE