Zmienił się system finansowania ochrony środowiska

07.01.10
Od Nowego Roku zmienił się system finansowania ochrony środowiska w Polsce, pieniądze na ten cel trafią do samorządów. Zniknęły gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska. Pieniądze wpływające do nich zasilą bezpośrednio budżety gmin i powiatów. Marszałkowie województw przejmą od państwa 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.
Na poziomie centralnym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienił swój status - uzyskał osobowość prawną. Narodowy Fundusz może wydać pieniądze gromadzone w subfunduszach (np. subfunduszu wrakowym) na inne cele. Do tej pory pieniądze w subfunduszach w dużym stopniu nie były wykorzystywane, pomimo potrzeb finansowych w innych dziedzinach, np. budowie oczyszczalni ścieków, czy zagospodarowaniu odpadów. Zmiany wynikają ze znowelizowanego Prawa ochrony środowiska, które prezydent podpisał 9 grudnia br.

Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski poinformował, że na poziomie gmin i powiatów środki, które trafiały do gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, stają się dochodami tych samorządów. W jego ocenie, epokową zmianą jest przekazanie samorządom wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. „Na tym poziomie dokonujemy wielkiej decentralizacji, ponieważ do tej pory były to państwowe fundusze celowe, a od 1 stycznia będą samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną" - powiedział. Kontrolę nad wojewódzkimi funduszami przejmuje regionalny samorząd - marszałek i zarząd województwa.
Wiceminister poinformował, że od 1 stycznia zmienia się też sytuacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Fundusz przestaje być państwowym funduszem celowym, staje się państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną" – powiedział Gawłowski. Wiceminister powiedział, że obecnie z jednej strony na kontach NFOŚ znajdują się ogromne pieniądze, z drugiej nie można wykorzystać tych środków, np. na projekty gospodarki wodno-ściekowej, czy odpadowej, które są ważne z punktu widzenia wypełnienia naszych zobowiązań akcesyjnych. Po zmianie przepisów, od 1 stycznia te pieniądze będą mogły być uruchomione na inne cele.  Do systemu funduszy ochrony środowiska - gminnych, powiatowych, wojewódzkich i Narodowego - trafiają opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Fundusze przekazują środki na inwestycje dotyczące ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, czy ochrony przyrody.
Aneta Mościcka 07.01.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Ebook - Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne zawartych na ponad 12 miesięcy

Ebook - Poleganie przez wykonawcę zamówienia publicznego na zasobach innego podmiotu

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)