Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
toggle
Proszę o wyjaśnienie. W moim Urzędzie twierdzą ,że są nowe przepisy i już nie określa się w warunkach zabudowy zasady podziału gruntu .Kiedy pokazałam ART. 94 Ustawy Pani powiedziała że moje informacje są mocno nieaktualne. Ale nie wskazała mi podstaw prawnych. Proszę o pomoc .
Flag Flag
Trochę cierpliwości - odpowiem niezadługo, również na e-mail. Pozdrawiam.
Flag Flag
Art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami brzmi obecnie tak: <br> Art. 94. 1. W przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z przepisami odrębnymi, a jeżeli przed dniem złożenia wniosku o podział była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w tej decyzji. 2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, gmina ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przed złożeniem wniosku o podział nieruchomości, postępowanie w sprawie podziału zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania plan miejscowy nie zostanie uchwalony, stosuje się przepis ust. 1. 3. Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.
Flag Flag
Bardzo dziękuję.
Flag Flag
Bardzo dziękuję za odpowiedz. To bardzo skąplikowane , ale myślę że zrozumiałam.Pozdrawiam AGA.
Flag Flag
Odpowiadam łącznie na pytanie z 3 września, zadane w emailu i niniejsze: 1. Odrolnienie działki. Cytat z linka: http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Mam-mozliwosc-kupna-dzialki-ktora-jest-w-tej-chwi-4_3_259.html Odrolnienie działki polega na zmianie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania z rolnej na budowlaną i na wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Zmianą planu zagospodarowania zajmuje się Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy i tam właściciele gruntów rolnych powinni składać podania o zmianę przeznaczenia gruntu. Pamiętać należy, że decyzje o odrolnieniu można uzyskać tylko w momencie, gdy zmianie ulega plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązujące ostatnio plany zagospodarowania były ważne do końca 2003 roku. Obecnie większość gmin w Polsce nie ma nowych planów zagospodarowania przestrzennego i trwają prace nad ich przygotowaniem. Pierwszym etapem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntu. Zgodę taką wydaje minister rolnictwa w wypadku gruntów klasy 3 lub wojewoda w wypadku gruntów klasy 4. O zgodę urząd gminy występuje tylko na etapie pracy nad nowym planem zagospodarowania. Takiej decyzji nie można więc uzyskać, jeżeli gmina nie planuje jego zmiany. Po otrzymaniu decyzji opracowany jest plan zagospodarowania. Jeżeli decyzja będzie odmowna, działka w planie pozostanie nadal działką rolną. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, w planie zagospodarowania działka rolna zostanie zmieniona na budowlaną, a kolejnym krokiem właściciela powinno być wystąpienie do starostwa powiatu o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Otrzymanie tego zaświadczenia wiąże się już jednak z opłatami. Opłaty te zależą od klasy gruntu. Dopiero po jego uzyskaniu właściciel formalnie staje się właścicielem działki budowlanej, na której może po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocząć inwestycję. Cały proces ten może potrwać nawet i kilkanaście miesięcy. Przepisy warunkujące odrolnienie – ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Art. 7. 1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne: 1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby, 3) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas IV, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha, 4) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, oraz torfowisk i oczek wodnych, jeżeli mają być przeznaczone na cele budowy zbiorników wodnych, eksploatacji złóż kopalin, budowy dróg publicznych lub linii kolejowych, 5) pozostałych gruntów leśnych - wymaga uzyskania zgody wojewody wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1-5, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku. 4. Do wniosku dotyczącego gruntów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, wojewoda dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 5. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w ust. 2, może żądać złożenia wniosku w kilku wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju zabudowy. Ponieważ docelowym zamierzeniem jest podział działki ( nie znam celu), w przypadku zbycia działek po zmianie ich przeznaczenia na budowlane, obciążona zostanie Pani tzw. rentą planistyczną z tytułu wzrostu wartości tych działek ( do 30 % różnicy wartości działek rolnych a budowlanych). 2. Podział działki rolnej: Wiem, że teren nie posiada planu zagosp. przestrz., ale nie podaje Pani, czy gmina przystąpiła do sporządzenia planu. Art. 94 szczegółowo określa warunki dokonania podziału. Jeżeli uzyskasz decyzję o warunkach zabudowy, przypuszczam, że uzyskasz również zezwolenie na podział działki rolnej ( decyzja WZiZT „odralnia działkę” ale tylko do celów podziałowych), bowiem istnieje ograniczenie podziałów działek rolnych na mniejsze iż 0,30 ha, chyba, że zbycie nastąpi na rzecz sąsiada lub w celu regulacji granic sąsiednich działek. Ponieważ nieznany mi jest cel podziału działki, w zamierzeniu zabudowywanej dwoma budynkami, podział takiej działki jest możliwy niezależnie od ustaleń planu, w celu wydzielenia działki budowlanej. Definicja działki budowlanej w ustawie o gospodarce nieruchomościami różni się od definicji w ustawach budowlano – przestrzennych – w skrócie jest działką zabudowaną (art. 4 pkt. 13 uogn). Radzę mimo wszystko zapoznać się z przepisami ustawy o gn od art. 92 do 100 – link: http://www.prawo.lex.pl/bap/student/Dz.U.2000.46.543.html Uzyskując pozwolenie na budowę jako rolnik, nie zostaniesz obciążona opłatami z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej (ustawa o ochronie gruntów rolnych). Ogólny wniosek – budować na działce rolnej. Na koniec rada – powinna Pani pani urzędniczce przypomnieć zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego, do których stosowania jest zobowiązana przy załatwianiu spraw indywidualnych, szczególnie zaś art. 9: Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Gdy nadal coś niejasne, proszę pytać. Pozdrawiam
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij