Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
Kodeks Prawa Administracyjnego art. 61 paragraf 4
toggle
Mąz mnie chce wymeldować z pobytu stałego z naszego wspólnego mieszkania ja wynamuję inne mieszkanie po orzeczonym rozwodzie i mam tymczasowy meldunek czy ma do tego prawo???
Flag Flag
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące następujące dane osobowe: • nazwisko i imiona • nazwisko rodowe • nazwiska i imiona poprzednie; • imiona rodziców; • nazwiska rodowe rodziców; • stan cywilny; • imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe; • płeć; • datę i miejsce urodzenia; • obywatelstwo; • numer PESEL; • dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych; • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące; • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; • o wykształceniu. W siedzibie urzędu miasta lub gminy możemy otrzymać stosowny formularz do którego wpiszemy powyższe dane. Wymeldowanie administracyjne Jeżeli określona osoba nie dopełni obowiązku wymeldowania się organ gminy wydaje na wniosek strony ( najczęściej właściciela mieszkania) lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Przepis ten często stosuje się w przypadku rozwodu, separacji małżonków lub eksmisji lokatora. Termin załatwienia sprawy – zgodnie z terminami przewidzianymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Opłata skarbowa wynosi: • podanie 5 zł • załącznik 0,50 zł Zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Akt prawny: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 01.87.960 ze zmianami) Zameldowania w danym mieszkaniu nie należy mylić z tytułem prawnym do lokalu. Fakt zameldowania w ściśle określonym lokalu nie oznacza, iż w ślad za tym nabywamy prawo do mieszkania czy domu.
Flag Flag
Tytuł prawny do mieszkania ma były maż jako główny najemca-jako żołnierz zawodowy a ja z dzieckiem nabyłam prawo zgodnie z decyzją z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej do zamieszkiwania w mieszkaniu i mam prawo do zamieszkiwania w nim ale po orzeczonym rozwodzie mąż nakazał mi sie z niego wynieść jesli mnie z niego wymelduje to stracę ekwiwalent na córkę i na siebie za rzeczenie sie mieszkania slużbowego.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij