Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
ograniczenie władzy rodzicielskiej
toggle
Mam problem z moim byłym mężem a mianowicie mąż złożył wniosek o ograniczenie mi praw rodzicielskich ponieważ dowiedział się ze mam nowego partnera i zamierzamy razem zamieszkac.zarzuca mi ze rzekomo nie zajmuje sie dziecmi zaniedbuje ich , ze cechuje sie niska moralnoscia itp.przeszlismy juz badania w RODK z wynikiem jak najbardziej pozytywnym dla mnie meza po badaniach okreslono jako czlowieka impulsywnego i roszczeniowego , zas moja osobe jako w pelni spelniajaca obowiazki matki itp.Maz wniosl oczywiscie zastrzezenie do wydanej opini twierdzac ze moj nowy partner jest alkoholikiem i nie chce zeby dzieci z nim przebywaly , poniewaz miedzy czasie zamieszkalismy razem.pragne zaznaczyc bardzo wazna rzecz ze moj byly maz ma wyrok w zawieszeniu za pobicie moich rodzicow i znecanie psychiczne i fizyczne nade mna. Prosze mi powiedziec czy ma jakies szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy dla niego i na ponowne przebadanie dzieci gdyz ta sprawa odciaga moja sprawe o podwyzszenie alimentow juz od 5 miesiecy poniewaz sedzina zawiesila sprawe o podwyzszenie alimentow do czasu rozwiazania tej o ograniczenie wladzy rodzicielskiej?
Flag Flag
Art. 109 k.r.o. przewiduje ograniczenie władzy rodzicielskiej w razie niewłaściwego wykonywania tej władzy przez rodziców. Przepis ten stanowi: "Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia" (art. 109 § 1 k.r.o.). Dla zastosowania tego przepisu nie musi mieć miejsca naruszenie dobra dziecka, wystarcza wystąpienie stanu zagrożenia tego dobra. Zagrożenie dobra dziecka może dotyczyć jego interesów osobistych i majątkowych. W przypadku takim sąd wydaje zarządzenia ograniczające władzę rodziców. Zgodnie z art. 109 § 2 k.r.o. sąd opiekuńczy może w szczególności: 1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonywania wydanych zarządzeń, W tym przypadku może chodzić o podjęcie przez rodziców odpowiednich działań wychowawczych. Określone obowiązki mogą zostać nałożone także na małoletniego. O możliwości zastosowania powołanego przepisu wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 września 1978 r. (III CRN 158/78 OSNC 1978/12, poz. 217): "Powierzenie na podstawie art. 107 k.r.o. wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z określonym ograniczeniem tej władzy drugiego, nie wyłącza zgodnie z art. 109 k.r.o. możliwości zobowiązania także tego z rodziców, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, do określonego postępowania i kontroli wydanych w tym zakresie zarządzeń (109 § 2 pkt 1 k.r.o.) jeżeli takie zarządzenia okażą się ze względu na zagrożenie dobra dziecka niezbędne". 2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, 3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, 4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi, 5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Sądowi opiekuńczemu przysługuje uprawnienie do powierzenia zarządu majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi (art. 109 § 3 k.r.o.). Przepis art. 109 § 4 k.r.o. obliguje sąd i instytucje pomocy społecznej do współpracy i pomocy rodzicom w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej: "...sąd opiekuńczy zawiadamia powiatowe centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w terminach określonych przez sąd, a także współpracuje z kuratorem sądowym. Sąd opiekuńczy, ze względu na okoliczności uzasadniające umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rozważy także ustanowienie nadzoru kuratora sądowego nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim." Ściśle z nim związany art. 5791 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że sąd opiekuńczy okresowo, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej; jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd wszczyna postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej jego rodziców. Do art. 109 k.r.o. odnosi się również postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2000 r. (I CKN 1072/99, Biuletyn Sądu Najwyższego 2000/4, str. 14): "Uznanie przez sąd orzekający za realne zagrożenie dobra dziecka wywołane przez rodzica, może uzasadniać pozbawienie go władzy rodzicielskiej bez stosowania środków przewidzianych w art. 109 § 2 k.r.o." oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 1967 r. (III CR 84/67, OSNCP 1968/2, poz. 21): "Przepis art. 109 k.r.o. nie uzależnia wydawania potrzebnych zarządzeń od przyczyny nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej, lecz zmierza do usunięcia wszelkiego rodzaju źródeł zagrożenia dobra dziecka bez względu na to, czy trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej są zawinione przez rodziców". Postępowanie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej jest postępowaniem nieprocesowym.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij