Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
Na jakim druku sporządzić pozew?
toggle
Na jakim druku i do jakiego Sądu mam złoźyć pozew przeciwko radcy prawnemu o zwrot wynagrodzenia, kwota 2900 zł /jest zawarta umowa zlecenie/. Proszę o odpowiedź Dziękuję
Flag Flag
jeśli chodzi o DRUK,/formularz/to w obrocie prawnym o roszczenia pieniężne jest stosowany nakaz zapłaty w postępowaniu uproszczonym,lub upominawczym,przy tej wysokości roszczenia sprawą zajmie się sąd rejonowy,
Flag Flag
Dziękuję za odpowiedź,lecz nadal nie wiem na jakim formularzu urzędowym napisać ten pozew P czy PU i czy ja mam podac w pozwie miejsce zamieszkania stron czy wystarczy miejsce prowadzonej działalności gospodarczej/ stosownie do art.126 par.2 kpc ,nie rozumiem tego.
Flag Flag
p-pozew,pu- postępowanie uproszczone, należy wypełnić rubryki w formularzu, tam jest wskazane co podawać /miejsce zamieszkania strony/,
Flag Flag
Postępowanie uproszczone przeznaczone jest do rozpoznawania spraw, które wynikają z umowy i których wartość nie przekracza 10 tys. zł. Pozew złożony w tym postępowaniu musi być sporządzony na urzędowym formularzu. Ponadto od wyroku sądu przysługuje odwołanie jedynie do sądu okręgowego. Nie można wnieść skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Postępowanie uproszczone jest wyjątkiem od procesu odbywającego się według normalnych zasadach. Jego celem jest uproszczenie, a w konsekwencji znaczne przyspieszenie rozpoznawania spraw. Nie wszystkie jednak mogą być rozpoznawane w tym trybie. Postępowanie to jest przeznaczone do rozstrzygania sporów drobnych, nieskomplikowanych i o małej wartości, ale niezwykle ważnych dla wielu osób. Możemy się w nim domagać rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń wynikających z umów, jeżeli ich wartość nie przekracza 10 tys. zł. Poza tym można dochodzić roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 tys. zł. W postępowaniu uproszczonym nie można natomiast dochodzić roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych. W tym trybie nie rozpoznaje się także spraw wynikających z czynności prawnych o charakterze jednostronnym, jak np. przyrzeczenie publiczne lub polecenie oraz z zobowiązań opartych na decyzji administracyjnej albo bezpośrednio na ustawie. Postępowanie uproszczone nie będzie więc trybem właściwym do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Urzędowe formularze – pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego, wnioski dowodowe TERMINY Tydzień – poprawienie błędów w pozwie Dwa tygodnie – złożenie apelacji Pozew na formularzu Sądami właściwymi do rozpoznawania spraw w trybie uproszczonym są sądy rejonowe. Pozew musi być sporządzony na urzędowym formularzu. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku, sędzia przewodniczący wezwie do naprawienia błędu i wniesienia powództwa na urzędowym formularzu w terminie tygodniowym. Podobnie będzie w przypadku pozwu zawierającego inne uchybienia, np. brak adresu osoby, przeciwko której wysuwane jest roszczenie, lub brak określonej wartości przedmiotu sporu. Pozew powinien ponadto zawierać wszystkie elementy, jakie postępowanie cywilne nakłada na pisma procesowe, w tym pozew. Jeżeli nie będzie zawierał on opisu wszystkich faktów i zarzutów, na których opieramy żądanie, to możemy je powołać tylko na pierwszej rozprawie. W takiej sytuacji pismo zawierające wnioski dowodowe powinno być także wniesione na urzędowym formularzu. Jednym pozwem możemy dochodzić tylko jednego roszczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy roszczenia, których się domagamy, wynikają z tej samej umowy lub z umów tego samego rodzaju. Sprawia to, że roszczenia ściśle ze sobą związane nie są rozdzielane do różnych postępowań. Trzeba też wiedzieć, że w postępowaniu uproszczonym niedopuszczalna jest zmiana powództwa. Nie możemy zatem w trakcie postępowania zmienić żądania lub jego wysokości. Taka zmiana nie zostanie uwzględniona przez sąd. Podobnie niedopuszczalne jest wezwanie do udziału w już rozpoczętej sprawie innych osób. Po zapoznaniu się z pozwem i po stwierdzeniu, że nie zawiera on żadnych braków oraz że żądanie nadaje się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, sędzia przewodniczący wyznacza rozprawę. Sąd powinien dążyć do tego, aby wydać wyrok już na pierwszym posiedzeniu. Z tego względu nie korzysta on z dowodu z opinii biegłego oraz żadna ze stron nie ma obowiązku uczestniczenia w rozprawie. Koszty wpisu w postępowaniu uproszczonym zależą od wartości przedmiotu sporu. Opłaty wynoszą: >>> 30 zł – przy wartości przedmiotu sporu do 2 tys. zł >>> 100 zł – wartość ponad 2 tys. zł do 5 tys. zł >>> 250 zł – wartość ponad 5 tys. zł do 7,5 tys. zł >>> 300 zł – wartość ponad 7,5 tys. zł Po wydaniu wyroku przez sąd każda ze stron, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu, może – w terminie dwutygodniowym od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku lub jego ogłoszenia – wnieść apelację. Każda ze stron obecna na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok, może też złożyć do protokołu oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do apelacji. Jeżeli wszystkie uprawnione strony złożą takie oświadczenie, wyrok stanie się prawomocny, a postępowanie zostanie ostatecznie zakończone. Apelację można oprzeć jedynie na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie oraz naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy. Kieruje się ją na adres sądu rejonowego, który rozpoznawał sprawę. Sąd ten przekaże apelację do sądu okręgowego dopiero wtedy, gdy uzna, że nie zawiera ona żadnych braków. Sąd drugiej instancji nie przeprowadza postępowania dowodowego. Wyjątkiem jest dowód z dokumentu. Czynności tego sądu ograniczają się jedynie do kontroli orzeczenia wydanego w pierwszej instancji. Orzeczenia wydawane przez sąd odwoławczy mają charakter ostateczny i prawomocny. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym nie przysługuje bowiem skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Flag Flag
Dziękuję. Czyli napisać pozew na druku PU czy tak? Jeszcze jedno pytanie; Jak mam się dowiedzieć o adres zamieszkania radcy prawnego, Ja znam ten adres, lecz nie mam żadnego dokumentu potwierdzającego. Czy muszę dołączyć do pozwu zaświadczeniw o wpisie do ewidencji gosp. radcy.
Flag Flag
wpisz ten adres który był w umowie,radca ma przecież swoją kancelarię,
Flag Flag
Proszę o jeszcze jedną odpowiedź. Czy napisać pozew na FORMULARZU P czy na FORMULARZU PU , i czy napisać o wydanie wyroku w postępowaniu upominawczym, nadal tego nie wiem. Resztę już zrozumiałam. Dziękuję za odpowiedź
Flag Flag
ZANIM SIE DALEJ rozpędzisz z TYM sądem DLA RADCY,odpowiedz sobie na pyt,na jakiej podstawie rp jest twoim dłużnikiem? jaki akt prawny określił winę rp iż wykonał nienależycie swoją umowę? jak to przemyślisz zadaj następne pytanie
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij