Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
unieważnienie uznania dziecka
toggle
Kilka lat temu uznałem przed urzędnikiem USC dziecko ze związku nieformalnego, przez okres 4 lat nie zachodziły żadne przesłanki co do faktu , iż nie jestem ojcem tego dziecka. Obecnie podjąłem starania o uzyskanie opieki nad dzieckiem - ustalenia jego miejsca pobytu przy mnie (nie mieszkam już z jego matką , która naduzywa alkoholu). Po wszczęciu czynnosci sądowych matka wielkokrotnie już informowała mnie , iż moje starania nie dadzą zadnego pozytywnego efektu bo nie jestem biologicznym ojcem dziecka, odgraża się iz do końca życia będę i tak płacił alimenty. Nie zamierzam zostawić córki bez opieki, gdyż jestem z nią bardzo zwiazany uczuciowo ale też chciałbym poznać prawdę i nie być wciąz szantażowanym przez matkę dziecka a nie mogę liczyc że zgodzi sie ona na dobrowolne badanie gentyczne. Z tego co wiem minął już termin w którym mogłem cofnąc złożone oświadczenie woli bądź udowodnić to poprzez badania genetyczne i jedyną droga do poznania prawdy jest złożenie wiosku do prokuratury o unieważnieie uznania dziecka. czy to jest jedyne wyjście i jakie ewentualnie powinieniem dołaczyc dokumenty do wniosku do prokuratora?? czy moi rodzice mogą być świadkami tego że zarzuca sie mi iż nie jestm ojcem dziecka???a Mozę złożyć wniosek do sądu o unieważnienie ojcostwa?? Bardzo prosże o pomoc.
Flag Flag
Nie ma Pan możliwości ustalenia, że nie jest Pan ojcem dziecka. Ustawodawca przyjął, że w sprawach rodzinnych należy się przede wszystkim kierować dobrem dziecka, a nie zasadą prawdy obiektywnej. Zgodnie z art. 80 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mężczyzna, który dziecko uznał, może w ciągu roku od daty uznania żądać jego unieważnienia z powodu wady swego oświadczenia woli. Z treści , pytania wynika,. Iż, uznał je Pan zaraz po urodzeniu, więc termin na unieważnienie już upłynął. Poza tym w orzecznictwie sądowym wielokrotnie podkreślano, że niezgodność uznania ze stanem rzeczywistym w ogóle nie może być podstawą powództwa o unieważnienie uznania dziecka, bo przyjęcie innego założenia prowadziłoby do wyników społecznie niepożądanych, w szczególności otworzyłoby szeroką drogę do kwestionowania uznania przez uznających. Nie można więc żądać unieważnienie ojcostwa z tego względu, że badanie DNA wykaże, iż nie jest Pan ojcem dziecka, albo że badania medyczne wykażą, iż jest Pan bezpłodny. Okoliczność ta nie jest wadą oświadczenia woli. Taką przesłaną dla unieważnienie może być np. bezprawna groźba zastosowana w celu skłonienie do uznania dziecka (art. 87 kodeksu cywilnego).
Flag Flag
O unieważnienie uznania ojcostwa może się ubiegać tylko dorosłe dziecko, a nie osoba uznająca się za biologicznego ojca dziecka. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że art. 81 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wyklucza taką możliwość, jest zgodny z konstytucją. Przepis ten mówi, że tylko dziecko, które zostało uznane, nim osiągnęło pełnoletność, może żądać unieważnienia tego aktu, jeśli mężczyzna, który je uznał, nie jest jego biologicznym ojcem. Może dokonać tego w ciągu trzech lat od uzyskania pełnoletności. Przepis ten nie daje takiego uprawnienia biologicznemu ojcu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że pozbawienie osoby uważającej się za biologicznego ojca możliwości ingerowania w prawnie ukształtowaną rodzinę było świadomym działaniem ustawodawcy. Najważniejsza jest bowiem stabilizacja więzi rodzinnych dziecka nawet wówczas, gdy nie ma pewności, czy ukształtowany stan cywilny zgodny jest z jego biologicznym pochodzeniem. Przyznanie mężczyźnie, który podaje się za biologicznego ojcem dziecka, prawa do żądania unieważnienia uznania, prowadziłoby do podważenia ukształtowanego stanu cywilnego dziecka i jego więzi rodzinnych #@#>>>, sygn.: SK 20/05.
Flag Flag
Przed złożenie ewentualnego pozwu o zaprzeczenie ojcostwa prokurator z pewnością przesłucha zarówno ojca i matkę dziecka. Będzie chciał też potwierdzić informacje zawarte we wniosku ojca i ocenić czy spełnione są przesłanki dla wszczęcia postępowania Zgodnie z art. 42 ustawy o prokuraturze udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach określają odrębne ustawy. W art. 43 ustawy o prokuraturze stwierdzono, iż jeżeli wymaga tego ochrona praworządności w sprawach, o których mowa w art. 42, prokurator może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień, przesłuchać świadków i zasięgnąć opinii biegłych, a także przeprowadzić oględziny w celu wyjaśnienia sprawy. Do czynności tych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem powinien mieć tu zastosowania art. 35 kodeksu posterowania administracyjnego, który przewiduje że sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. . Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Sposób działania prokuratora uregulowana jest też w regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Regulamin przewiduje, że udział prokuratora jest uzależniony od tego czy spełnione są przesłanki określone w art. 7 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Prokurator ocenia samodzielnie przesłanki określone w art. 7 kodeksu postępowania cywilnego uzasadniające inicjowanie przez niego postępowania cywilnego. Przed wytoczeniem powództwa na rzecz oznaczonej osoby, prokurator porozumiewa się z osobą zainteresowaną, pouczając ją o przysługujących jej prawach. Jeżeli osoba ta nie zamierza dochodzić przysługujących jej roszczeń, podjęcie przez prokuratora czynności mogą uzasadniać tylko szczególne okoliczności. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa prokurator wytaczając powództwo pozywa męża matki dziecka, a jeżeli ten nie żyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce oraz dziecko, jak również matkę dziecka, jeżeli ta żyje. #@#,>>>, USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z zm.); #@#,>>>, USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. 2008 r. Nr 7 poz. 39 ); #@#,>,ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2007 r. Nr 169 poz. 1189 z zm.).
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij