Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
RE: własciwość sądu
toggle
Czy roszczenie o zapłatę odszkodowania za bezumowne użytkowanie nieruchomości można wytoczyć przed sąd, w którego rejonie zamieszkuje pozwany? Chodzi o to, że pozwany zamieszkuje w innej części kraju niż położona jest nieruchomość, którą bezumownie użytkował. Zastrzegam wszakże, że nie chodzi o wydanie tej nieruchomości, lecz tylko o zapłatę odszkodowania za bezumowne jej użytkowanie. Gdyby chodziło również o wydanie nieruchomości to właściwym byłby sąd wg położenia tej nieruchomości, ale tu chodzi tylko o zapłatę za bezumowne jej użytkowanie, więc chyba właściwy jest sąd wg miejsca zamieszkania pozwanego.
Flag Flag
Odp:własciwość sądu
10.04.06 00:00 jako odpowiedź na Anonim.
Mam jeszcze jedno pytanie. Otóż przypuszczam, że trzeba będzie pozwać dodatkową osobę, która też bezumownie użytkował część tej nieruchomości, a osoba ta mieszka w tej miejscowości gdzie położona jest nieruchomość. Otóż nieruchomość położona jest w Krakowie. Osoba XXX która bezumownie użytkowała największą jej część mojej nieruchomości zamieszkuje w Warszawie, a z kolei osoba YYYY która bezumownie użytkowała mniejszą cześć mojej nieruchomości zamieszkuje w Krakowie. Czy zatem mogę zastosować tu art. Art. 43. § 1 kpc i wybrać ten sąd, który mi odpowiada, np. sąd w Warszawie? Wolałabym sąd w Warszawie, bo tam mam znajomego prawnika. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
Flag Flag
Odp:własciwość sądu
11.04.06 00:00 jako odpowiedź na Anonim.
skoro masz znajomego prawnika w stolicy to idż do niego po poradę to cię podliczy,!!!
Flag Flag
Odp:własciwość sądu
12.04.06 00:00 jako odpowiedź na Anonim.
Wybierz sąd, który będzie ci najbliższy Jak szybciej i taniej dochodzić przed sądem swoich praw, gdy pozywany kontrahent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w innej, odległej miejscowości? Podstawowa zasada, którą rządzi się sądowe postępowanie cywilne, mówi: sądem właściwym miejscowo, czyli sądem pierwszej instancji, przed którym należy wytoczyć powództwo, jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Warto jednak poznać wyjątki od niej. Dzięki temu uda się czasami zaoszczędzić sporo czasu, a co ważniejsze, dodatkowych kosztów postępowania sądowego. Do którego sądu Zgodnie z art. 27 § 1 i art. 30 kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie k.p.c.) powództwo w sprawach cywilnych i gospodarczych wytacza się: * > przeciwko osobie fizycznej (także prowadzącej działalność gospodarczą) - przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, * > przeciwko osobie prawnej (np. spółce akcyjnej, spółce z o.o., spółdzielni itp.) lub przeciwko innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną (np. przeciwko osobowym spółkom prawa handlowego: spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) - przed sądem pierwszej instancji, w okręgu którego osoba ta lub podmiot mają swoją siedzibę. Gdzie znajduje się miejsce zamieszkania... Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego). Zazwyczaj jest to miejsce jej stałego, ewentualnie tymczasowego zameldowania, ale nie jest też wykluczone, że będzie to zupełnie inny adres. ...a gdzie siedziba Siedzibą osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej jest (zgodnie z art. 41 i art. 331 § 1 w związku z art. 41 k.c.) miejscowość określona w ich statucie (względnie umowie, np. spółki) i ujawniona w odpowiednich rejestrach urzędowych (np. w Krajowym Rejestrze Sądowym). Gdyby takiego oznaczenia nie było, za ich siedzibę uważa się miejscowość, w której znajduje się organ zarządzający. Inaczej ze spółką cywilną Warto zauważyć, że siedziby nie ma spółka cywilna. Nie jest ona bowiem podmiotem żadnych praw ani obowiązków. Przedsiębiorcami są tylko jej wspólnicy. Powództwo należy więc wytoczyć przed sądem właściwym według miejsca zamieszkania tych wspólników. Dość często zdarza się, że ich miejsca zamieszkania znajdują się w różnych miejscowościach leżących w różnych okręgach sądowych. W takich sytuacjach powód ma do wyboru, przed który sąd pozwać wszystkich wspólników jednocześnie (zgodnie z art. 43 § 1 k.p.c.). Wyjątki od zasady Od ogólnej zasady istnieje jednak bardzo wiele istotnych wyjątków. Właściwość przemienna Pierwsza grupa dotyczy tzw. właściwości przemiennej, czyli takiej, która daje przedsiębiorcy prawo wyboru między dwoma co najmniej sądami: * > Powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie oraz o odszkodowanie z powodu jej niewykonania lub wykonania w sposób nienależyty można wytoczyć przed sądem właściwym ustalanym według miejsca, w którym umowa taka była lub powinna być wykonywana (art. 34 k.p.c.). Uzupełnieniem tego przepisu jest art. 479 4 k.p.c. Pozwala on wybrać sąd miejsca wykonania umowy również w sprawach o zawarcie umowy, ustalenie jej treści lub o jej zmianę. Różnica między tymi dwoma przepisami jest taka, że o ile art. 34 k.p.c. ma znaczenie ogólne i dotyczy wszelkiego rodzaju spraw, o tyle art. 479 4 k.p.c. dotyczy wyłącznie sporów pomiędzy przedsiębiorcami, a więc tzw. spraw gospodarczych (w art. 479 1 i art. 479 2 k.p.c.). * > Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego można wytoczyć przed sądem, w okręgu którego miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę (art. 35 k.p.c.). * > Powództwo o zapłatę należności ze stosunku najmu lub dzierżawy(a więc przede wszystkimi zaległego czynszu i opłat towarzyszących) można wytoczyć przed sądem miejsca położenia wynajmowanej lub wydzierżawianej nieruchomości, względnie lokalu (art. 37 k.p.c.). * > Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sądem miejsca ich płatności (art. 371 k.p.c.). Gdyby zobowiązanych z weksla lub czeku było więcej, można ich pozwać łącznie także przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwy dla akceptanta lub wystawcy weksla własnego lub czeku (a więc dla tzw. głównych dłużników wekslowych lub czekowych). * > Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sądem, w okręgu którego znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału (art. 33 k.p.c.). W takim wypadku należy jednak pamiętać, że w pozwie trzeba zawsze wskazać główną siedzibę pozywanej firmy (jej dokładny adres), a niejako przy okazji adres oddziału, według którego skierowano sprawę do właściwego miejscowo sądu. Właściwość łączna Oprócz tzw. właściwości przemiennej istnieje jeszcze tzw. właściwość wyłączna, kiedy przedsiębiorca nie może, ale musi wytoczyć powództwo przed innym sądem: * > Powództwo o własność nieruchomości (np. windykacyjne, negatoryjne, o zasiedzenie itp.), o inne związane z nią prawa rzeczowe (np. o użytkowanie, użytkowanie wieczyste, hipotekę) oraz powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć tylko przed sądem miejsca położenia tej nieruchomości (art. 38 k.p.c.). W razie służebności gruntowych decyduje miejsce położenia nieruchomości obciążonej, a więc tej, na której dana służebność jest wykonywana. Można się umówić Przedsiębiorcy mogą się także umówić co do sądu właściwego, który w pierwszej instancji rozpozna powstały między nimi spór (art. 46 § 1 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, że dotyczy to tylko sporu już istniejącego lub sporu mogącego w przyszłości wyniknąć z konkretnego, ściśle oznaczonego stosunku prawnego (np. z konkretnej umowy). Nie można zawrzeć jednego ogólnego porozumienia, w którym dwóch przedsiębiorców postanowi, że wszelkie powstałe między nimi spory będzie rozpoznawać jeden i ten sam sąd. Nie ma natomiast przeszkód, aby w porozumieniu przedsiębiorcy wskazali kilka sądów właściwych dla rozpoznania powstałego między nimi konkretnego sporu. Jedyne, czego zrobić nie wolno, to: * > zmienić w ten sposób właściwość wyłączną (określoną w art. 38 i następnych k.p.c.), * > ustalić, że sądem właściwym będzie sąd rejonowy, w przypadku gdy sprawę w pierwszej instancji powinien rozpoznać sąd okręgowy i odwrotnie. Dochodzenie zapłaty Zdecydowana większość spraw sądowych dotyczy roszczeń, w których jeden przedsiębiorca dochodzi od drugiego należnej mu zapłaty za wykonane usługi lub dostarczone towary. Przypomnijmy, że do 4 lutego 2005 r. obowiązywał art. 488 § 1 k.p.c., który w postępowaniu nakazowym pozwalał na wytoczenie powództwa także w miejscu, w którym pozwany miał wykonać swoje zobowiązanie (najczęściej było to miejsce uregulowania należności za nabyte towary lub usługi). Było to możliwe również wtedy, gdy zobowiązanie nie wynikało z umowy, ale np. z faktury VAT lub z wezwania do zapłaty, na którym wierzyciel wskazał miejsce płatności, podając numer rachunku bankowego prowadzonego przez konkretny oddział banku (zazwyczaj znajdujący się w miejscowości, w której wierzyciel miał swoją siedzibę) lub zobowiązywał kontrahenta do zapłaty gotówką w kasie swojego przedsiębiorstwa. Mimo że od 5 lutego 2005 r. nie obowiązuje już art. 488 § 1 k.p.c., to nadal wierzyciel, dochodząc zapłaty od kontrahenta, może wytoczyć powództwo przed sądem, którego właściwość będzie ustalana według siedziby wierzyciela. Warto z tej możliwości korzystać, zwłaszcza gdy siedziby stron sporu są od siebie bardzo oddalone. Zaleta tego jest oczywista: strona, która ma sąd "na miejscu", ponosi mniejsze koszty związane z prowadzeniem sprawy sądowej. Co istotne, nie trzeba w tym wypadku umownie ustalać właściwości sądowej. Mało tego, dochodzenie zapłaty przed sądem właściwym dla wierzyciela dotyczy nie tylko postępowania nakazowego, ale tak naprawdę każdego innego postępowania sądowego (a więc także upominawczego lub ogólnego). Z czego to wynika? Otóż art. 454 § 1 zdanie 2 k.c. mówi, że świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. Ponieważ przepis ten jest przepisem ogólnym, dotyczącym każdego zobowiązania, zwłaszcza umownego, to zgodnie z art. 34 k.p.c. powództwo o wykonanie umowy może zostać wytoczone przed sąd właściwy dla miejsca jej wykonania. Jeśli idzie o obowiązek zapłaty, to miejscem wykonania zdecydowanej większości umów jest siedziba wierzyciela. Wierzyciel może więc dochodzić należnych mu pieniędzy przed swoim sądem rejonowym lub okręgowym. Oczywiście nie jest wykluczone, że strony postanowią w umowie, że zapłata będzie następować w siedzibie dłużnika. W praktyce jednak zdarza się to bardzo rzadko. Aby dodatkowo wykazać swoje prawo do wytoczenia powództwa w swoim sądzie, wierzyciel (przyszły powód) powinien w wysyłanych do dłużnika wezwaniach do zapłaty wyraźnie wskazać jako miejsce płatności swój bank lub swoją siedzibę. Uwaga: zgodnie z art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c. powództwo powinno w miarę potrzeby zawierać uzasadnienie okoliczności, które przemawiały za wyborem właściwego (w domyśle miejscowo) sądu. Przepisy nie precyzują tego, ale można uznać, że uzasadnienie powinno zawierać każde powództwo, jeśli jako właściwy sąd wybrano inny niż ten, który powinien być właściwy w myśl zasad ogólnych (czyli art. 27 § 1 i art. 30 k.p.c.). MARCIN GĄSIOREK Autor jest prawnikiem w Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki w Bielsku-Białej Kiedy sąd rejonowy, a kiedy okręgowy Roszczenia o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej 75 tys zł wytacza się przed sąd rejonowy jako sąd pierwszej instancji (zgodnie z art. 17 pkt 4 k.p.c.). Inaczej jest jednak w tzw. sprawach gospodarczych, w których obie strony sporu są przedsiębiorcami. Wówczas sąd rejonowy jest właściwy, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 tys. zł (zgodnie z art. 479§ 1 pkt 1 k.p.c.). Dopiero gdy przedmiot sporu przekracza 100 tys. zł, sprawę należy skierować do sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji.
Flag Flag
RE: własciwość sądu
04.02.18 10:52 jako odpowiedź na Anonim.
Wiele już na ten temat zostało napisane w poprzednim poście. Na przyszłość najlepiej takie kwestie zawrzeć w umowie, bo domyślam się, że bezumowne korzystanie z lokalu było następstwem zakończenia wcześniejszej umowy najmu.
Więcej na ten temat piszę na moim blogu.
Flag Flag
RE: własciwość sądu
27.02.18 13:27 jako odpowiedź na Tomasz Kazubski.
Nieśmiało chciałby zauważyć, ze pytanie zadano prawie 12 lat temu. Zatem odpowiedź prawdopodobnie już w niczym nie pomoże pytającemu, bo zapewne sprawę już załatwił. Czyżby więc chodziło tylko o zareklamowanie bloga.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij