Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
RE: Zagospodarowanie wspólnot gruntowych
toggle
Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, proces postępowania administracyjnego w celu ustalenia co stanowi wspólnotę gruntową i kto do niej należy miał być prosty. Do 31 grudnia 2016 r. uprawniony do udziału we wspólnocie mógł złożyć wniosek o przeprowadzenie całej procedury (już nie będę pisał kolejności i wyniku). Problematyczne jednak pozostaje (przynajmniej w mojej opinii) - co jeśli takiego wniosku nikt nie złoży? A zaznaczam, że postępowanie zgodnie z ustawą prowadzone jest "NA WNIOSEK", z którego wynikają konkretne późniejsze terminy załatwienia sprawy przez starostę. Stąd moje pytanie, proszę o rozwianie wątpliwości, czy starosta może wydać decyzję o nieustaleniu uprawnionych do udziału wspólnocie gruntowej bez formalnego wniosku uprawnionego? A kiedy wyda decyzję o gruntach należących do wspólnoty? Bo przecież aby wspólnota istniała to musi mieć oprócz podmiotowości również jakiś przedmiot tzn. grunt do użytkowania. Jaka jest podstawa prawna prowadzenia postępowania "z urzędu", ponieważ z uzasadnienia do projektu wynika, że Tylko w odniesieniu do mienia gromadzkiego starosta będzie działał z urzędu.Jeśli ktoś ma wiedzę jak wykonywać powierzone zadania po dacie upływu złożenia wniosku tj. po 31.12.2016 r. Czy to znowu data instrukcyjna...?
Flag Flag
Jedna z opinii. Otrzymałem taki list od Pani, która prowadzi sprawy wspólnot gruntowych ze Stowarzyszenia Aktywni http://www.wspolnotygruntowe.pl :
znowelizowana ustawa nie rozwiązuje problemów wspólnot gruntowych; zawiera wiele błędowi formalnych i jest bublem prawnym. Ustawodawca nie określił możliwości rozpoczęcia procedur "z urzędu" Starostom w celu przejęcia gruntów wspólnot gruntowych na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli do dnia 31 grudnia 2016 roku nie wpłyną wnioski do Starostów to wspólnoty gruntowe pozostaną bez możliwości uregulowania stanu prawnego. W związku z tym nie ma możliwości prawnych przejęcia tych gruntów na rzecz Skarbu Państwa; gmina również traci możliwość przejęcia tych gruntów.

Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, także związanym z konsultowaniem przeze mnie obecnej nowelizacji jako czynnik społeczny zakładam, że ustawodawca naprawi błędy formalne i umożliwi przejęcie gruntów wspólnot gruntowych na rzecz Skarbu Państwa, kolejną nowelą. Jeżeli do 31 grudnia 2016 roku nie będą złożone stosowne wniosku do Starosty to udziałowcy wspólnoty gruntowej utracą możliwość uregulowania stanu prawnego zgodnie z art. 8a ust 1.
Flag Flag
Starosta nie może podjąć z postępowania z urzędu skoro ustawa stanowi, że tylko na wniosek. W tym przypadku działanie art.61 §1 kodeksu postępowania administracyjnego (w skrócie "k.p.a."), który zezwala wszcząć postępowanie na żądanie strony lub z urzędu,
wyłączone jest przepisem szczególnym stanowiącym że postępowanie wszczyna się na wniosek. Zupełnie bezpodstawne byłoby wydawanie z urzędu decyzji o nieustaleniu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Taką decyzją starosta przyznaje, że nie wie, nie udało mu się ustalić, kto jest uprawnionym, a tym samym nie wie kto jest stroną postępowania. Postępowanie administracyjne dotyczy spraw indywidualnych rozstrzyganych decyzją (art.1 pkt 1 k.p.a.), zaś stronom w rozumieniu art.28 k.p.a. należy zapewnić czynny udział w tym postępowaniu (art.10 k.p.a.) a wydaną decyzję doręczyć stronom (art.109 k.p.a.) i dopiero od daty doręczenia wchodzi ona do obrotu prawnego. Tych obowiązków starosta nie mógłby zrealizować, nie wiedząc kto jest stroną postępowania.
Inaczej jest w razie złożenia wniosku, gdyż wnioskodawca, żądając wydania decyzji jest stroną postępowania (art.28 k.p.a.) nawet w tym przypadku, gdyby wskutek owego postępowania starosta stwierdził że wnioskodawca nie jest uprawnionym do udziału we wspólnocie. Takie postępowanie negatywne dla wnioskodawcy mogłoby się zakończyć, albo ustaleniem, że uprawnionymi są inne konkretnie wskazane osoby, albo decyzją o nieustaleniu uprawnionych.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij