Strona główna » Prawo » Najnowsze zmiany w prawie

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego systemu prawnego do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE (COM(2016) 450 final) oraz znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force (FATF), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Obowiązki dla podmiotów obowiązanych

Adresatami ustawy są przede wszystkim tzw. instytucje obowiązane. Z tym, że zdecydowanie więcej podmiotów niż dotychczas  będzie musiało przestrzegać jej przepisów. Określony w ustawie katalog instytucji obowiązanych uwzględnia regulację dyrektywy 2015/849, w której wskazano kategorie podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Czytaj także: Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy już obowiązuje. Firmy muszą wyznaczyć dyrektorów AML>>

W ustawie doprecyzowano zakres, w jakim obowiązki instytucji obowiązanych spoczywają na stowarzyszeniach posiadających osobowość prawną oraz fundacjach, wskazując, że dotyczy on wyłącznie przypadków przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro. Próg 10 tys. euro został skorelowany z progiem 10 000 euro wskazanym w dyrektywie 2015/849.

Ustawa>>

Mniej obowiązków dla prawników
W ustawie ograniczony został zakres, w jakim adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni oraz doradcy podatkowi będą podlegać obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z kolei rozszerzeniu uległ katalog transakcji, w związku z którymi na notariuszach będą spoczywać obowiązki instytucji obowiązanych, co wynika z praktycznych doświadczeń stosowania dotychczasowych przepisów.

Czytaj: Prawo antyterrorystyczne między wolnością i bezpieczeństwem>>

Biznes obawia się zmian
Wchodząca w życie ustawa wzbudza obawy środowisk, ponieważ ich zdaniem zawiera niejasne sformułowania i nieprecyzyjne definicje. - Dominowało dążenie by ustawa jak najszybciej weszła w życie. Efektem tego pośpiechu związanego z koniecznością dotrzymania unijnego terminu jest także krótkie vacatio legis ustawy, bo tylko trzymiesięczne. Niemal wszystkie organizacje zrzeszające przedsiębiorców to krytykowały, że to jest za mało czasu na przygotowanie się do tak rozległych i trudnych zmian - mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan. I wymienia działania, które muszą być przeprowadzone w związku z tą zmianą w instytucjach obowiązanych: zmiana aplikacji sprzedażowych, systemów IT obsługi, systemów używanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedur operacyjnych, procedur sprzedażowych, procedur obsługi świadczeń, dokumentów sprzedażowych, świadczeniowych i procesu szkoleń wewnętrznych. Więcej>>


Działania antyterrorystyczne. Komentarz>>

Zmiany w prawie o praniu pieniędzy już obowiązują

Cała Polska jest już specjalną strefą ekonomiczną

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada, że cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą stanie się jedną strefą inwestycji. Nowa regulacja pozwala na zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty będą przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także za lokalizację w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia lub mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Premiowane mają być również przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Firmy mogą też liczyć na wsparcie w eksporcie.

Każda firma może liczyć na ulgi
Zgdonie z ustawą o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie. Przy czym preferowane będą np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Na wsparcie będą mogli liczyć inwestorzy współpracujący współpracujący z naszymi uczelniami, rozwijający ciąg dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia płaca krajowa. Pod uwagę brane będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów).  Równie ważne będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów).

Nie ma ograniczeń terytorialnych
Wprowadzone przez nową ustawę odejście od ograniczeń terytorialnych ma przyspieszyć wydawanie decyzji o wsparciu (dotychczas wynosił on od pół roku do dwóch lat). Dzieki zmianom mikro, małe i średnie firmy nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, ale tam gdzie im wygodniej.

Stare zwolnienia obowiązują
Firmy mające już zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r., będą zwolnieni z podatku do roku 2026. Jednocześnie do czasu zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych (czyli do 2026 r.) będzie możliwe wydłużenie czasu obowiązywania decyzji do 15 lat, w przypadku terenów obecnie objętych statusem SSE.

Rząd zapowiada, że wkrótce będą gotowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które określą szczegółowe kryteria (jakościowe i ilościowe) przyznawania ulg dla przedsiębiorców oraz przypisanie poszczególnych województw i powiatów poszczególnym zarządzającym obszarów, czyli dotąd funkcjonującym SSE. Jedna SSE będzie zarządzała kilkoma sąsiadującymi ze sobą obszarami/województwami.


Nowe przepisy dotyczą wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych, które przetwarzają dane osobowe. W RODO zdefiniowano je jako dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Chodzi o imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, numer IP komputera, dane lokalizacyjne, kod genetyczny, poglądy polityczne, historię zakupów. Przyznają osobom, których dane dotyczą, prawo do ich usunięcia, w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym. Są to m.in. sytuacje, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których je zebrano, podmiot danych wycofał zgodę i nie ma innej podstawy prawnej dla ich przetwarzania, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w unijnym bądź krajowym przepisie prawnym (np. przepisy dotyczą niszczenia dokumentacji medycznej), dane zostały zebrane w celu świadczenia usług internetowych dziecku.

Polska ustawa z 10 maja br. , którą we wtorek prezydent podpisał, ma zapewnić skuteczne stosowanie RODO w Polsce. Ustawa ta również wchodzi w życie w piątek i także zakłada możliwość nakładania kar za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - maksymalnie 100 tys. zł na administrację publiczną, a 10 tys. zł dla instytucji kultury. Więcej>>

RODO - nowe prawo o ochronie danych już obowiązuje

Ustawa o Straży Marszałkowskiej rozszerza jej kompetencje, przydzielając zadania polegające na: prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu, podejmowaniu działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń i wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.

Do zadań Straży Marszałkowskiej należy także m.in. ochrona terenów, obiektów i urządzeń zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu, w tym przy użyciu urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku oraz konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów.

Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, wykonując zadania – w myśl ustawy – może m.in. wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa legitymować, dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży.

Przy wykonywaniu zadań funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej przysługuje prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

W przypadku, jeżeli siły Straży Marszałkowskiej są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania swoich zadań, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa Kancelarii Sejmu, uzgodniony z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może do pomocy strażnikom skierować funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa lub Policji.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość aby funkcjonariusze innych służb takich jak Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego mogli być na własną prośbę przeniesiony do służby w Straży Marszałkowskiej.

W zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań SM może korzystać z informacji o osobach i zagrożeniach udostępnianych przez ABW, AW, SKW, SWW, Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową. Uzyskała także uprawnienia do gromadzenia i przetwarzania informacje, w tym danych osobowych, mogące wpłynąć na realizację jej zadań. Dane osobowe mogą być gromadzone bez wiedzy i zgody osoby, której one dotyczą, jeżeli służy to realizacji zadań straży.

Ustawa zmienia status zatrudnienia strażników marszałkowskich z pracowniczego (do tej pory byli oni pracownikami zatrudnionymi na podstawie przepisów prawa pracy), na status służby na podstawie mianowania, tak jak funkcjonariusze innych służb mundurowych. Przewiduje również wzrost zatrudnienia w SM o 120 etatów dla funkcjonariuszy i o 10 etatów dla pracowników cywilnych. Obecnie SM liczy 160 pracowników.

SM jest komórką organizacyjną Kancelarii Sejmu, Marszałek Sejmu określa, w drodze zarządzenia, organizację wewnętrzną, szczegółowy tryb działania Straży oraz zakres zadań realizowanych na rzecz Straży przez Kancelarię Sejmu.

Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej nie mogą pełnić funkcji publicznych, zrzeszać się w związkach zawodowych, mają obowiązek uzyskać zezwolenie szefa Kancelarii Sejmu na przynależność do organizacji lub stowarzyszeń krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych. Są także zobowiązani powiadomić Komendanta Straży Marszałkowskiej o zamiarze wyjazdu za granicę.

Do tej pory przepisy o Straży Marszałkowskiej znajdowały się w obowiązującej od lutego ustawie o Służbie Ochrony Państwa.(PAP

 

Prezydent podpisał we wtorek ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Rząd twierdzi, że to zmiana, która realizuje postulat rodziców protestujących od 18 kwietnia w Sejmie. Ci domagają się jednak 500 zł w gotówce, nie świadczeń rzeczowych i zapowiadają, że będą kontynuować protest.
   
Ustawa określa szczególne uprawnienia osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od wieku takich osób) w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.
W odniesieniu do świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ustawa znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu (analogia do zniesienia limitu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej).
 

Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2018 r.

Czytaj też: Prezydent podpisał ustawę podnoszącą rentę socjalną >
 

Celem ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej jest podniesienie wysokości renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Do tej pory renta socjalna wynosiła 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po zmianie będzie to 100 proc. Wysokość renty socjalnej wzrośnie tym samym z 865,03 zł brutto do 1029,80 zł brutto.

Prawo do podwyższonej renty socjalnej będzie przysługiwać od 1 czerwca 2018 r., z tym że do końca sierpnia renty będą wypłacane w dotychczasowej wysokości, a we wrześniu 2018 r. nastąpi wyrównanie. Uprawnieni nie muszą składać żadnych wniosków o wyższe wypłaty - ponowne ustalenie wysokości rent socjalnych dokonane będzie z urzędu.

Konsekwencją podniesienia kwoty renty socjalnej będzie podniesienie związanego z nią świadczenia przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Ustawa, którą w poniedziałek podpisał prezydent, zostanie teraz przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r., z mocą wsteczną od dnia
1 czerwca 2018 r.

Podwyższenie renty było jednym z postulatów rodziców protestujących od 18 kwietnia w Sejmie. Domagają się jeszcze 500 zł dodatku na życie i rehabilitację.

Zgodnie z art. 4 ustawy o rencie socjalnej, przysługuje ona osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj też: Pakiet zmian dla niepełnosprawnych już z podpisem prezydenta >

Wchodzi w życie zmiana nowej ustawy o Sądzie Najwyższym