Strona główna » Prawo » Najnowsze zmiany w prawie

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Więcej czynności dotyczących spółki z o.o. dokonamy przez internet

Powodem znowelizowania przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w zakresie procedur kontroli jest sygnalizowana przez przedsiębiorców duża uciążliwość kontroli i często nieuzasadnione zakłócanie trybu pracy przedsiębiorstw przez dokonywanie procedur kontrolnych.

Wszczęcie kontroli ma następować po uprzedniej „analizie ryzyka”, czyli po określeniu przez organ kontroli stopnia prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Znowelizowana ustawa nie opisuje przy tym sposobu, w jaki miałaby następować analiza ryzyka – ma on być ustalany przez same organy kontroli lub organy nadrzędne i podany do publicznej wiadomości na drodze publikacji na stronie internetowej BIP organu. Dodatkowym obowiązkiem organu będzie podanie jasno sformułowanych schematów procedur kontroli, opisujących przebieg procedury kontroli działalności gospodarczej krok po kroku.

Przewidziane są również sytuacje, kiedy kontrola będzie wszczynana bez uprzedniej analizy ryzyka – podjęcie takich działań będzie możliwe np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia albo niebezpieczeństwa powstania szkód w znacznych rozmiarach.

Zmiany w zakresie procedur kontrolnych mają z jednej strony podnieść skuteczność nadzoru nad rynkiem, a z drugiej – powinny przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości samych kontroli dla prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli w trakcie kontroli mają być pobierane próbki lub dokonywane oględziny, to zgodnie z nową regulacją organ będzie mógł przystąpić do tych czynności bez konieczności odczekania siedmiu dni od zawiadomienia przedsiębiorcy. Jednocześnie na mocy kolejnej zmiany dokonywanie takich czynności będzie ograniczone w czasie i powinno zakończyć się w ciągu jednego dnia roboczego, zaś w przypadku dokonywania pomiarów – w terminie do 24 kolejnych godzin od momentu ich rozpoczęcia.

Znowelizowane przepisy uściślają również regulację w zakresie książki kontroli. Może ona przybrać postać elektroniczną i w takim przypadku, w odróżnieniu od dotychczasowego stanu prawnego, nie będzie konieczne prowadzenie jej odpowiednika w wersji papierowej.

Dokonywanie ponownych kontroli u tego samego przedsiębiorcy ma być zakazane, o ile ich zakres pokrywa się z zakresem zakończonej już kontroli. Jednakże w przypadku m.in. stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, wznowienia postępowania administracyjnego czy uchylenia decyzji przez sąd administracyjny ponowne kontrole będą dopuszczalne.

Znowelizowane przepisy przewidują dodatkowo prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania.

Powyższe zmiany są efektem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). W przypadku kontroli wszczętych przed tym dniem do czynności kontrolnych mają mieć zastosowanie reguły obowiązujące przed nowelizacją.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl,

 
Wynika to ze zmiany k.c. wprowadzonej w dniu 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255), opublikowaną w dniu 30 grudnia 2016 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 115 k.c. jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Przypomnieć należy, że przed omawianą zmianą przepisów w uchwale 7 sędziów z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CZP 8/03, OSNC 2004/1/1, Sąd Najwyższy stwierdził, że sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. w związku z art. 165 § 1 k.p.c. i nadał tej uchwale moc zasady prawnej.

 

W art. 236 § 1 k.s.h. przesądzono, iż uprawnieni wspólnicy, występujący o zwołanie zgromadzenia wspólników, mogą równolegle domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, którego zwołania żądają. Z kolei nowy art. 236 § 1(1) k.s.h. ma na celu wzmocnienie uprawnienia wspólników mniejszościowych do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników.

W tym celu:

1) obniżono minimalny ustawowy próg uprawniający do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników z 1/10 do 1/20 kapitału zakładowego;

2) zmieniono termin na zgłoszenie żądania przez wspólników z miesiąca na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników oraz

3) zobowiązano zarząd spółki do wprowadzenia zaproponowanych spraw do porządku obrad zgromadzenia i poinformowania o tym wspólników w trybie właściwym dla zwołania zgromadzenia.

Wprowadzono również zmianę polegającą na usunięciu obowiązku opatrywania dokumentów akcji pieczęcią spółki, jako obligatoryjnego elementu treści tego dokumentu.

Wprowadzono także zmiany mające na celu uporządkowanie przepisów określających zasady ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych oraz uregulowanie terminu wypłaty dywidendy w spółkach publicznych poprzez wskazanie, że termin ten może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Ponadto przyjęto, iż dzień dywidendy w spółce publicznej może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż 5 dni po dniu powzięcia uchwały o ustaleniu dnia dywidendy.

Źródło: www.rcl.gov.pl,

Wynika to ze zmiany Kodeksu cywilnego wprowadzonej ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255), opublikowaną w dniu 30 grudnia 2016 r.

Zgodnie z nowo dodanym art. 1094 k.c. prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Przypomnieć należy, że przed omawianą zmianą przepisów, w uchwale 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, OSNC 2015/7-8/80, Sąd Najwyższy stwierdził, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

 

Termin w prawie cywilnym nie skończy się w sobotę

Zmiany wprowadzane są w rozporządzeniu z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983) wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808). Celem nowelizacji było przede wszystkim dostosowanie sposobu ustalania wartości pomocy publicznej do znowelizowanych przepisów unijnych dotyczących zasad dopuszczalności pomocy publicznej.

Wprowadzane zmiany mają również na celu m.in. udoskonalenie sposobu obliczania wartości pomocy w formie dokapitalizowania oraz niektórych rodzajów pożyczek i kredytów. Ponadto nowe przepisy określają sposób obliczania wartości pomocy w przypadku pomocy udzielanej w formie wyłączenia z opodatkowania, wstrzymania na określony czas działań mających na celu odzyskanie wierzytelności, nabycia oraz zbycia mienia lub świadczenia usług, a także przyjęcia mienia do korzystania na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Zmieniane są również przepisy dotyczące konieczności dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie.

Ponadto omawiane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. poz. 2093) usuwa ze zmienianego aktu prawnego pojęcie ekwiwalentu dotacji netto (EDN). Już od kilku lat ekwiwalent dotacji netto nie był w praktyce wykorzystywany do ustalania wartości pomocy. Wynika to przede wszystkim z reguł unijnych, które wymagają posługiwania się ekwiwalentem dotacji brutto (EDB). Jednocześnie współistnienie EDN i EDB w rozporządzeniu powodowało wiele nieporozumień i wątpliwości podmiotów udzielających pomocy co do tego, jak określać wartość pomocy – czy jako EDB, czy jako EDN. Wprowadzane zmiany mają usunąć te wątpliwości.

Znowelizowane przepisy rozporządzenia będą stosowane po raz pierwszy do pomocy udzielanej od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Od 1 stycznia 2017 r. wysokie kary za nieprzestrzeganie decyzji środowiskowych

Nowe przepisy o badaniu kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. poz. 2027) zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844; dalej jako - ustawa). Określa ono w szczególności zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

Nowy akt prawny wskazuje ponadto, co powinien zawierać raport biegłego rewidenta. Jednym z jego elementów musi być opinia biegłego rewidenta. W opinii tej biegły rewident powinien stwierdzić, czy badane sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i tytułu I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1, z późn. zm.). W opinii biegły rewident powinien również wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez zakład. W przypadku wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie biegły rewident powinien w opinii jednoznacznie wskazać powody zastrzeżeń.

Zgodnie z nowymi przepisami jeśli w toku badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na to sprawozdanie, naruszenie przepisów prawa dotyczących warunków udzielenia zezwolenia lub wykonywania działalności przez zakład, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w raporcie.

Nowe rozporządzenie wykonuje przepisy ustawy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Wejście w życie rozporządzenia umożliwi zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który dokona badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.