Strona główna » Prawo » Najnowsze zmiany w prawie

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Ustalony w ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446 ze zm.) katalog form ochrony zabytków na chwilę obecną przewiduje w tym zakresie takie rozwiązania, jak wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenia ochrony zawarte m.in. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie ustawy z 10 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. poz. 1330) katalog ten zostanie poszerzony o wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Nowelizacja powierza ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzenie Listy, jak i dokonywanie na niej wpisów zabytków o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego, przy czym mogą one być dokonywane z urzędu lub na wniosek osoby będącej właścicielem zabytku ruchomego.

Skutkiem wpisu zabytku ruchomego na Listę będzie powstanie określonych obowiązków i uprawnień po stronie dysponenta zabytkiem. Wśród obowiązków można wymienić przykładowo konieczność informowania ministra o zmianie miejsca przechowywania zabytku, o przejściu prawa własności czy o uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Zabytek wpisany na Listę powinien być również udostępniany w celu przeprowadzenia nad nim badań. Powinien być on w odpowiedni sposób zabezpieczony na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń. W tym zakresie można będzie ubiegać się o przyznanie dotacji celowej na pokrycie kosztów odpowiedniego zabezpieczenia, a także o zapewnienie przechowywania zabytku w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu państwowej instytucji kultury.

Z wpisem zabytku na Listę będzie się również wiązać zakaz wywozu go za granicę na stałe, jak i zakaz wydania w stosunku do niego wielokrotnego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę.

Duża część przepisów ustawowych odnoszących się do zabytków rejestrowych znajdzie zastosowanie w przypadku zabytków wpisanych na Listę. Podobne będą przykładowo wymagania w zakresie prowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich, jak i warunki przyznania dotacji na przeprowadzenie takich prac.

W zakresie ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2012 r., poz. 987 ze zm.) ustawa nowelizująca wprowadza zmianę polegającą na uzależnieniu dopuszczalności skreślenia muzealium będącego zabytkiem z inwentarza muzeum od wpisania go do rejestru zabytków.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2016 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl,

Jest nowe  rozporządzenie dotyczące zmian w systemie CEPIK 2.0

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dochodach JST

 

Zapewnienie zgodności przepisów krajowych z unijną regulacją dotyczącą podpisu elektronicznego i innych form identyfikacji elektronicznej to główne cele opublikowanej właśnie ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej.

Od 1 lipca obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 257 z 28.07.2014, s. 73), zwane rozporządzeniem eIDAS. W akcie tym uregulowano kwestie związane z podpisem elektronicznym oraz innymi instrumentami służącymi do identyfikacji elektronicznej, takimi przykładowo jak pieczęć elektroniczna, doręczenia elektroniczne czy elektroniczne znaczniki czasu.

Zgodność krajowej regulacji z rozporządzeniem eIDAS ma zagwarantować ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579). Akt ten skupia się głównie na kwestiach związanych z e-podpisem oraz elektronicznym znakowaniem czasu. Dotychczas nieuregulowane na poziomie krajowym formy identyfikacji elektronicznej mają być ujęte w odrębnym akcie prawnym.

Jedną ze zmian wprowadzanych przez ustawę jest zastąpienie dotychczas używanych w krajowym porządku prawnym terminów, takich jak bezpieczny podpis elektroniczny oraz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, używanymi przez rozporządzenie unijne pojęciami „zaawansowany podpis elektroniczny” oraz „kwalifikowany podpis elektroniczny”. Kwalifikowany znacznik czasu będzie zaś odpowiednikiem obecnie używanego znakowania czasem.

Ważnym aspektem poruszanym w ustawie jest przygotowane przepisów, które umożliwią stosowanie krajowych podpisów elektronicznych na terenie całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie eIDAS przewiduje w tym zakresie konieczność zapewnienia skutecznego wykorzystania środka identyfikacji wydanego w jednym z państw członkowskich UE lub EOG. W tym celu nowa ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek zapewnienia funkcjonowania tzw. krajowego węzła identyfikacji – punktu sprzężenia infrastruktury krajowej z infrastrukturą pozostałych państw, w których znajdzie zastosowanie rozporządzenie eIDAS. Innym zadaniem ministra będzie sprawowanie nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi zaufania. Będzie on również dokonywał wpisu przedsiębiorców do rejestru dostawców usług zaufania, co jest z kolei podstawą do wydania im certyfikatów do weryfikacji zaawansowanych podpisów elektronicznych.

Ustawa określa obowiązki kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Muszą oni przykładowo zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom usług zaufania. Będzie na nich ciążyć również obowiązek zachowania w tajemnicy informacji i danych uzyskiwanych podczas świadczenia usługi zaufania.

Nowa ustawa uchyli ustawę z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.). Dokona również zmian w szeregu innych ustaw, m.in. w celu dostosowania przepisów do nowej terminologii, zgodnej z przepisami rozporządzenia eIDAS. Zmianie ulegnie m.in. ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 r. poz. 1114 ze zm.) - wykorzystywany dotychczas podpis systemowy ePUAP zostanie zastąpiony pieczęcią elektroniczną, zaś potwierdzenie profilu ePUAP będzie mogło być dokonane samodzielnie przez osobę fizyczną dysponującą kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od jej publikacji, z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących funkcjonowania krajowego węzła identyfikacji, które będą obowiązywać od 29 września 2018 r.

Opracowanie: Andrzej Perzyna, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 2 października 2016 r.

Kandydata na sędziego można skierować na EKG, EEG, RTG

 

 

Stosowny wykaz zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. poz. 1540), opublikowane w dniu 26 września 2016 r. Rozporządzenie wchodzi w życie 28 września 2016 r.

Wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmuje:

1) wykaz uzbrojenia, na którego wywóz, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną oraz tranzyt jest wymagane zezwolenie,

2) wykaz uzbrojenia, na którego przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wymagane zezwolenie, oraz

3) wykaz uzbrojenia, na którego transfer wewnątrzunijny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wymagane zezwolenie.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 ze zm.) i wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym dyrektywą Komisji 2016/970/UE z dnia 27 maja 2016 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (Dz. Urz. UE L 163 z 21.06.2016, str. 1).

Nowe rozporządzenie zastępuje obowiązujące dotychczas w tym zakresie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. poz. 965).

 

Firmy delegujące pracowników podlegają już nowym regulacjom

Celem zmian w obowiązujących przepisach wprowadzanych przez ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1271), zwaną także małą ustawą reprywatyzacyjną, jest uporządkowanie wybranych kwestii związanych z realizacją roszczeń byłych właścicieli gruntów warszawskich, którzy utracili prawo własności na podstawie tzw. dekretu Bieruta (dekret z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, Dz. U. Nr 50, poz. 279). Jedną z nich jest ograniczenie uprawnienia do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz poprzedniego właściciela gruntu. Dotychczas jedyną podstawą odmowy ustanowienia tego prawa była niemożność pogodzenia korzystania z gruntu przez dotychczasowego właściciela lub jego następcę prawnego z przeznaczeniem gruntu w planie zabudowania (miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), a w przypadku poprzednich właścicieli będących osobami prawnymi - jeżeli ponadto użytkowanie gruntu było sprzeczne z zadaniami ustawowymi lub statutowymi osoby prawnej.

Znowelizowane przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) będą opisywać dodatkowe sytuacje, w których będzie można odmówić ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Będzie tak przykładowo w sytuacji, gdy grunt jest przeznaczony lub wykorzystywany na cele publiczne albo został sprzedany lub oddany w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej. Także w przypadku sfinansowania ze środków publicznych zabudowy, odbudowy lub remontu budynków na gruncie jego poprzedni właściciel może nie otrzymać prawa użytkowania wieczystego. Kolejną sytuacją uzasadniającą taki stan rzeczy będzie brak możliwości dokonania podziału nieruchomości, jeżeli poprzedni właściciel kieruje swoje roszczenia tylko względem jej części.

Kolejna zmiana wprowadzana przez małą ustawę reprywatyzacyjną ma na celu zakończenie postępowań dekretowych, które zostały wszczęte ponad 70 lat temu i do dnia dzisiejszego nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak możliwości ustalenia stron postępowania lub ich adresów. W takiej sytuacji poszukiwanie poprzednich właścicieli lub ich następców prawnych ma się odbywać poprzez ogłoszenie opublikowane w prasie lokalnej, dzienniku ogólnopolskim oraz na stronie internetowej urzędu. Bezowocny upływ 6-miesięcznego okresu od ogłoszenia będzie podstawą do wydania decyzji o umorzeniu postępowania dekretowego.

Nowym rozwiązaniem jest przyznanie Skarbowi Państwa oraz miastu stołecznemu Warszawie prawa pierwokupu w razie sprzedaży praw i roszczeń wynikających z dekretu o gruntach warszawskich, roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz poprzedniego właściciela, jak i ustanowionego w efekcie jego realizacji prawa użytkowania wieczystego. Autorzy nowelizacji uzasadniają tę zmianę potrzebą ograniczenia obrotu tymi prawami i roszczeniami ze względu na negatywne skutki społeczne powodowane przez transakcje, których przedmiotem są uprawnienia dekretowe (np. eksmisja lokatorów z kamienicy przez nabywcę roszczeń, utrata w taki sposób placu zabaw przez przedszkole itd.). W tym zakresie znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące prawa pierwokupu, co oznacza m.in., że wprowadzane prawo pierwokupu nie będzie przysługiwać np. w przypadku transakcji między osobami bliskimi oraz między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego.

Ustawa nowelizacyjna zmieni przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie przesłanek dopuszczalności ustanowienia kuratora na rzecz osoby nieznanej z miejsca pobytu. Jeżeli w takim przypadku będą zachodzić przesłanki do uznania takiej osoby za zmarłą, to możliwość ustanowienia dla niej kuratora będzie wyłączona. Ta zmiana ma uniemożliwić przejmowanie nieruchomości „na kuratora” - przez osoby ustanowione przez sąd do zabezpieczenia interesów osoby nieobecnej.

Mała ustawa reprywatyzacyjna wchodzi w życie z dniem 17 września 2016 r. Nowelizacja została uchwalona 25 czerwca 2015 r., jednak jej publikacja nastąpiła dopiero 17 sierpnia 2016 r. Ma to związek z zaskarżeniem projektu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP, kwestionującego konstytucyjność nowych rozwiązań, które mogą prowadzić do utraty przez byłych właścicieli uprawnień do odszkodowań za utraconą własność. W tej sprawie Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt Kp 3/15, w którym uznał, że projektowane zmiany są zgodne z Ustawą zasadniczą.

Ustawa zmieniająca przewiduje stworzenie tzw. drugiego filara zabezpieczeń finansowych, czyli wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), który ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG). System ten ma umożliwić gromadzenie środków na wypadek, gdyby zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nie wystarczyło na pokrycie kosztów powrotów i zwrot pieniędzy klientom. Koszt obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez UFG będzie pokrywany ze składek biur podróży (wpłat przedsiębiorców). Wysokość składki wynosić będzie od 0 do 30 zł od każdego klienta i będzie zależna od miejsca realizacji konkretnej imprezy turystycznej i od rodzaju zapewnianego w ramach tej imprezy środka transportu. W zależności od sytuacji na rynku turystycznym i wysokości środków zgromadzonych w TFG składkę będzie można podwyższyć lub obniżyć. Zgodnie z nowelizacją, ochroną – wynikającą z funkcjonowania TFG – będą objęci klienci biur podróży wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych mających siedzibę w Polsce niezależnie od wysokości wnoszonej składki.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo turystyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Ustawa zmieniająca, opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1334) wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. 26 listopada 2016 r., zaś w zakresie przepisów tworzących Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. w dniu 9 września 2016 r.

 

 

Od 9 września 2016 r. obowiązuje ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202). Ustawa reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących (1) Skarbowi Państwa, (2) jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, (3) państwowym osobom prawnym oraz (4) komunalnym osobom prawnym w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających.

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych w spółkach z udziałem publicznym obowiązane są podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą. Realizowanie wskazanego obowiązku będzie przede wszystkim polegało na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem. Warunkiem powołania członka organu nadzorczego z ramienia Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz państwowych i komunalnych osób prawnych będzie złożenie przez kandydata oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą. Wzór oświadczenia określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

Zgodnie z nowymi przepisami projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń członków organu zarządzającego powinny przewidywać, że wynagrodzenie całkowite składa się z: (1) określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz (2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stała wynagrodzenia miesięcznego powinna zostać ustalona zgodnie z przepisami ustawy (jej wysokość uzależniona została od skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia). W wyjątkowych okolicznościach, projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń będzie mógł przewidzieć inną wysokość części stałej wynagrodzenia. Z kolei część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych (w ustawie określono otwarty katalog celów zarządczych, obejmujący m.in. wzrost zysku, zmianę wielkości produkcji, zmniejszenie strat).

W odniesieniu do wynagrodzeń członków organu nadzorczego ustawa przewiduje, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania tych wynagrodzeń powinien określać wysokość wynagrodzenia miesięcznego w tym organie, w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika wskazanego w ustawie (art. 10 ust. 1 ustawy). Projekt uchwały będzie mógł przewidywać podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wskazanej wyżej wysokości, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie.