Strona główna » Prawo » Najnowsze zmiany w prawie

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Wzrosną płace pracowników samorządowych

Opublikowana została nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego szeregu nowych instrumentów prawnokarnych nakierowanych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku VAT.

Nowela przewiduje dodanie do Kodeksu karnego szczególnej postaci tzw. fałszu materialnego dokumentu w postaci faktury w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej. Zgodnie z art. 270a karalne byłoby podrabianie lub przerabianie w celu użycia za autentyczną fakturę w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej albo używanie takiej faktury jako autentycznej.

Sprawca w tym przypadku podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a w przypadku faktur, których wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo gdy sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu - karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. W wypadkach mniejszej wagi, można będzie orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli chodzi o tzw. fałsz intelektualny, to w art. 271a k.k. powiązano karalności tego przestępstwa z ogólną wartością towarów lub usług, których dotyczy faktura, nie zaś z kwotą uszczuplenia należności publicznoprawnej, która jest zamierzonym celem takiego przestępnego działania. Penalizowane ma być podanie w fakturze nieprawdy co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub używanie takiej faktury.

Ustawa przewiduje także postać kwalifikowaną przestępstw określonych w art. 270a § 1 i w art. 271a § 1 k.k. w stosunku do faktur, dotyczących towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości. Ten typ czynu miałby odnosić się w założeniu do członków największych zorganizowanych grup przestępczych, których działalność powoduje najpoważniejsze negatywne konsekwencje budżetowe, i być zbrodnią z zagrożeniem karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat albo nawet karą 25 lat pozbawienia wolności. W wypadku mniejszej wagi, sprawca tych czynów będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 5.

W celu dalej idącego powiązania majątkowych konsekwencji skazania z wyrządzoną przez sprawców szkodą przewidziano także możliwość wymierzenia grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności w wysokości do 3000 stawek dziennych, a mając na celu rozbicie solidarności grup przestępczych, działających w celu dokonywania wyłudzeń, przewidziano możliwość złagodzenia represji karnej w odniesieniu do tych osób, które zdecydują się na wyrażenie tzw. czynnego żalu w określonej formie lub też naprawienia wyrządzonej szkody.

Na gruncie procesowym, najpoważniejsze typy czynów zabronionych wprowadzone nowelizacją zostały uwzględnione w katalogu przestępstw, co do których jest możliwe zarządzenie procesowej kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych oraz do określonych w odpowiednich ustawach katalogów przewidujących przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, organy Kontroli Skarbowej, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Rozwiązanie takie ma zwiększyć skuteczność wykrywania i ścigania wyłudzeń podatkowych.

Ustawa z 10.02.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 244) wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Do 15 marca samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Od lipca nowe przepisy ws. sposobu selektywnego zbierania odpadów

Kobiety w ciąży objęte zostały nieodpłatną pomocą prawną

Więcej czynności dotyczących spółki z o.o. dokonamy przez internet

Powodem znowelizowania przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w zakresie procedur kontroli jest sygnalizowana przez przedsiębiorców duża uciążliwość kontroli i często nieuzasadnione zakłócanie trybu pracy przedsiębiorstw przez dokonywanie procedur kontrolnych.

Wszczęcie kontroli ma następować po uprzedniej „analizie ryzyka”, czyli po określeniu przez organ kontroli stopnia prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Znowelizowana ustawa nie opisuje przy tym sposobu, w jaki miałaby następować analiza ryzyka – ma on być ustalany przez same organy kontroli lub organy nadrzędne i podany do publicznej wiadomości na drodze publikacji na stronie internetowej BIP organu. Dodatkowym obowiązkiem organu będzie podanie jasno sformułowanych schematów procedur kontroli, opisujących przebieg procedury kontroli działalności gospodarczej krok po kroku.

Przewidziane są również sytuacje, kiedy kontrola będzie wszczynana bez uprzedniej analizy ryzyka – podjęcie takich działań będzie możliwe np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia albo niebezpieczeństwa powstania szkód w znacznych rozmiarach.

Zmiany w zakresie procedur kontrolnych mają z jednej strony podnieść skuteczność nadzoru nad rynkiem, a z drugiej – powinny przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości samych kontroli dla prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli w trakcie kontroli mają być pobierane próbki lub dokonywane oględziny, to zgodnie z nową regulacją organ będzie mógł przystąpić do tych czynności bez konieczności odczekania siedmiu dni od zawiadomienia przedsiębiorcy. Jednocześnie na mocy kolejnej zmiany dokonywanie takich czynności będzie ograniczone w czasie i powinno zakończyć się w ciągu jednego dnia roboczego, zaś w przypadku dokonywania pomiarów – w terminie do 24 kolejnych godzin od momentu ich rozpoczęcia.

Znowelizowane przepisy uściślają również regulację w zakresie książki kontroli. Może ona przybrać postać elektroniczną i w takim przypadku, w odróżnieniu od dotychczasowego stanu prawnego, nie będzie konieczne prowadzenie jej odpowiednika w wersji papierowej.

Dokonywanie ponownych kontroli u tego samego przedsiębiorcy ma być zakazane, o ile ich zakres pokrywa się z zakresem zakończonej już kontroli. Jednakże w przypadku m.in. stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, wznowienia postępowania administracyjnego czy uchylenia decyzji przez sąd administracyjny ponowne kontrole będą dopuszczalne.

Znowelizowane przepisy przewidują dodatkowo prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania.

Powyższe zmiany są efektem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). W przypadku kontroli wszczętych przed tym dniem do czynności kontrolnych mają mieć zastosowanie reguły obowiązujące przed nowelizacją.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl,

 
Wynika to ze zmiany k.c. wprowadzonej w dniu 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255), opublikowaną w dniu 30 grudnia 2016 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 115 k.c. jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Przypomnieć należy, że przed omawianą zmianą przepisów w uchwale 7 sędziów z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CZP 8/03, OSNC 2004/1/1, Sąd Najwyższy stwierdził, że sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. w związku z art. 165 § 1 k.p.c. i nadał tej uchwale moc zasady prawnej.

 

W art. 236 § 1 k.s.h. przesądzono, iż uprawnieni wspólnicy, występujący o zwołanie zgromadzenia wspólników, mogą równolegle domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, którego zwołania żądają. Z kolei nowy art. 236 § 1(1) k.s.h. ma na celu wzmocnienie uprawnienia wspólników mniejszościowych do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników.

W tym celu:

1) obniżono minimalny ustawowy próg uprawniający do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników z 1/10 do 1/20 kapitału zakładowego;

2) zmieniono termin na zgłoszenie żądania przez wspólników z miesiąca na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników oraz

3) zobowiązano zarząd spółki do wprowadzenia zaproponowanych spraw do porządku obrad zgromadzenia i poinformowania o tym wspólników w trybie właściwym dla zwołania zgromadzenia.

Wprowadzono również zmianę polegającą na usunięciu obowiązku opatrywania dokumentów akcji pieczęcią spółki, jako obligatoryjnego elementu treści tego dokumentu.

Wprowadzono także zmiany mające na celu uporządkowanie przepisów określających zasady ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych oraz uregulowanie terminu wypłaty dywidendy w spółkach publicznych poprzez wskazanie, że termin ten może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Ponadto przyjęto, iż dzień dywidendy w spółce publicznej może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż 5 dni po dniu powzięcia uchwały o ustaleniu dnia dywidendy.

Źródło: www.rcl.gov.pl,

Wynika to ze zmiany Kodeksu cywilnego wprowadzonej ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255), opublikowaną w dniu 30 grudnia 2016 r.

Zgodnie z nowo dodanym art. 1094 k.c. prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Przypomnieć należy, że przed omawianą zmianą przepisów, w uchwale 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, OSNC 2015/7-8/80, Sąd Najwyższy stwierdził, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.