Strona główna » Prawo » Najnowsze zmiany w prawie

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Ustawa zmieniająca przewiduje stworzenie tzw. drugiego filara zabezpieczeń finansowych, czyli wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), który ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG). System ten ma umożliwić gromadzenie środków na wypadek, gdyby zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nie wystarczyło na pokrycie kosztów powrotów i zwrot pieniędzy klientom. Koszt obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez UFG będzie pokrywany ze składek biur podróży (wpłat przedsiębiorców). Wysokość składki wynosić będzie od 0 do 30 zł od każdego klienta i będzie zależna od miejsca realizacji konkretnej imprezy turystycznej i od rodzaju zapewnianego w ramach tej imprezy środka transportu. W zależności od sytuacji na rynku turystycznym i wysokości środków zgromadzonych w TFG składkę będzie można podwyższyć lub obniżyć. Zgodnie z nowelizacją, ochroną – wynikającą z funkcjonowania TFG – będą objęci klienci biur podróży wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych mających siedzibę w Polsce niezależnie od wysokości wnoszonej składki.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo turystyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Ustawa zmieniająca, opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1334) wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. 26 listopada 2016 r., zaś w zakresie przepisów tworzących Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. w dniu 9 września 2016 r.

 

 

Od 9 września 2016 r. obowiązuje ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202). Ustawa reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących (1) Skarbowi Państwa, (2) jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, (3) państwowym osobom prawnym oraz (4) komunalnym osobom prawnym w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających.

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych w spółkach z udziałem publicznym obowiązane są podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą. Realizowanie wskazanego obowiązku będzie przede wszystkim polegało na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem. Warunkiem powołania członka organu nadzorczego z ramienia Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz państwowych i komunalnych osób prawnych będzie złożenie przez kandydata oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą. Wzór oświadczenia określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

Zgodnie z nowymi przepisami projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń członków organu zarządzającego powinny przewidywać, że wynagrodzenie całkowite składa się z: (1) określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz (2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stała wynagrodzenia miesięcznego powinna zostać ustalona zgodnie z przepisami ustawy (jej wysokość uzależniona została od skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia). W wyjątkowych okolicznościach, projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń będzie mógł przewidzieć inną wysokość części stałej wynagrodzenia. Z kolei część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych (w ustawie określono otwarty katalog celów zarządczych, obejmujący m.in. wzrost zysku, zmianę wielkości produkcji, zmniejszenie strat).

W odniesieniu do wynagrodzeń członków organu nadzorczego ustawa przewiduje, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania tych wynagrodzeń powinien określać wysokość wynagrodzenia miesięcznego w tym organie, w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika wskazanego w ustawie (art. 10 ust. 1 ustawy). Projekt uchwały będzie mógł przewidywać podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wskazanej wyżej wysokości, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie.

 

Dotychczas uprawnienie dotyczące przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach posiadali wyłącznie kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca. Przewidziane w nowelizacji zmiany pozwolą na przyspieszenie procesu przenoszenia aktów oraz wydawania odpisów. Każdego miesiąca do centralnego rejestru przenosi się bowiem ponad 350 tys. aktów stanu cywilnego.

Nowelizacja ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego zakłada ponadto zwiększenie uprawnień dotyczących unieważnienia w trybie administracyjnym aktów stanu cywilnego i wzmianek dodatkowych. Wspomniany akt zakłada dwa tryby unieważnienia:

- pierwszy z nich przewiduje rozszerzenie aktualnych uprawnień wojewody dotyczących unieważnienia aktu za pomocą decyzji administracyjnej. Wiąże się to z sytuacją, gdy zarejestruje się w rejestrze stanu cywilnego co najmniej dwa akty stwierdzające to samo zdarzenie, bądź kiedy przenosi się do rejestru stanu cywilnego akty stwierdzające to samo zdarzenie sporządzone w księgach stanu cywilnego;

- z kolei drugi tryb umożliwia kierownikowi USC unieważnić akty, które na przykład z przyczyn technicznych błędnie zarejestrowano albo też błędnie przeniesiono z papierowej księgi. Kierownik będzie ponadto uprawniony do unieważnienia wzmianki dodatkowej, jeżeli sporządzono ją błędnie z powodu przyczyn technicznych. Pozwoli to błyskawicznie wycofywać z obrotu błędne akty stanu cywilnego i wzmianki dodatkowe.

W przypadku gdy wydano odpis z aktu stanu cywilnego, który został później unieważniony, osoby, które uzyskały wspomniany odpis, zostaną powiadomione o unieważnieniu aktu. Otrzymają one również nowy odpis odpowiedniego aktu. Nowe przepisy dotyczące unieważnienia błędnych aktów stanu cywilnego dotyczyć będą aktów wprowadzonych do rejestru aktów cywilnego począwszy od 1 marca 2015 r.

Nowelizacja, przewiduje ponadto nowy termin dla kierowników urzędów stanu cywilnego na przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r., bądź do których we wspomnianym czasie dołączono wzmianki dodatkowe lub przypiski, a których nie przeniesiono w wyznaczonym wcześniej terminie (do 31 grudnia 2015 r.). Kierownicy USC będą musieli spełnić nałożony na nich obowiązek do 1 września 2021 r.

Nowe regulacje wejdą w życie 27 sierpnia 2016 r. Wyjątkiem są przepisy odnoszące się do unieważniania przez kierowników urzędu stanu cywilnego aktów i wzmianek błędnie sporządzonych - będą one obowiązywały od początku października 2016 r.

Opracowanie: Wchodzą w życie zmiany w przepisach o aktach stanu cywilnego
 

Przyznanie pracownikom USC uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego czy wprowadzenie administracyjnego trybu unieważniania aktów stanu cywilnego - to przykładowe zmiany, jakie przewiduje wchodząca w życie 27 sierpnia br. ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1221).

Dotychczas uprawnienie dotyczące przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach posiadali wyłącznie kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca. Przewidziane w nowelizacji zmiany pozwolą na przyspieszenie procesu przenoszenia aktów oraz wydawania odpisów. Każdego miesiąca do centralnego rejestru przenosi się bowiem ponad 350 tys. aktów stanu cywilnego.

Nowelizacja ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego zakłada ponadto zwiększenie uprawnień dotyczących unieważnienia w trybie administracyjnym aktów stanu cywilnego i wzmianek dodatkowych. Wspomniany akt zakłada dwa tryby unieważnienia:

- pierwszy z nich przewiduje rozszerzenie aktualnych uprawnień wojewody dotyczących unieważnienia aktu za pomocą decyzji administracyjnej. Wiąże się to z sytuacją, gdy zarejestruje się w rejestrze stanu cywilnego co najmniej dwa akty stwierdzające to samo zdarzenie, bądź kiedy przenosi się do rejestru stanu cywilnego akty stwierdzające to samo zdarzenie sporządzone w księgach stanu cywilnego;

- z kolei drugi tryb umożliwia kierownikowi USC unieważnić akty, które na przykład z przyczyn technicznych błędnie zarejestrowano albo też błędnie przeniesiono z papierowej księgi. Kierownik będzie ponadto uprawniony do unieważnienia wzmianki dodatkowej, jeżeli sporządzono ją błędnie z powodu przyczyn technicznych. Pozwoli to błyskawicznie wycofywać z obrotu błędne akty stanu cywilnego i wzmianki dodatkowe.

W przypadku gdy wydano odpis z aktu stanu cywilnego, który został później unieważniony, osoby, które uzyskały wspomniany odpis, zostaną powiadomione o unieważnieniu aktu. Otrzymają one również nowy odpis odpowiedniego aktu. Nowe przepisy dotyczące unieważnienia błędnych aktów stanu cywilnego dotyczyć będą aktów wprowadzonych do rejestru aktów cywilnego począwszy od 1 marca 2015 r.

Nowelizacja, przewiduje ponadto nowy termin dla kierowników urzędów stanu cywilnego na przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r., bądź do których we wspomnianym czasie dołączono wzmianki dodatkowe lub przypiski, a których nie przeniesiono w wyznaczonym wcześniej terminie (do 31 grudnia 2015 r.). Kierownicy USC będą musieli spełnić nałożony na nich obowiązek do 1 września 2021 r.

Ustawa z 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1221). wchodzi w życie 27 sierpnia 2016 r. Wyjątkiem są przepisy odnoszące się do unieważniania przez kierowników urzędu stanu cywilnego aktów i wzmianek błędnie sporządzonych - będą one obowiązywały od początku października 2016 r.
 

Uczeń chodzący na religię i etykę będzie miał dwie oceny

Według obecnie obowiązujących regulacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje w drodze zarządzenia statuty poszczególnym ODR-om, powołuje dyrektorów, według jednolitych kryteriów odnośnie osób pełniących to stanowisko, a także powołuje członków Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego, które działają przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

Czytaj: Prezydent podpisał nowelę ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego>>

Zmianie ulegnie skład rad, ponieważ zwiększa się liczba ich członków z 11 do 12. Dodatkowo w skład każdej rady wejdzie przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zgodnie z ustawą powołanie nowych rad musi nastąpić w termin 60 dni od dnia wejścia w życie jej przepisów.

Zmianie uległ także status prawny tych jednostek. Z samorządowych wojewódzkich osób prawnych stały się one państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.

Nie zmieniają się przepisy, w myśl których ODR–y w swojej działalności powinny współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego oraz uwzględniać kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą także udzielać ODR-om dotacji podmiotowych na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

Nowe przepisy dotyczące centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Zmiany w nadzorze nad ośrodkami szkolenia kierowców

Zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich

Nowe przepisy dotyczące blokad alkoholowych już obowiązują

Większy wpływ ministrów na powoływanie dyrektorów instytutów