Strona główna » Prawo » Najnowsze zmiany w prawie

Nowe prawo

Wykaz oraz profesjonalne omówienia najnowszych zmian w prawie. Eksperci analizują wprowadzone w stanie prawnym zmiany i porównują je do stanu obowiązującego poprzednio.

Najnowsze zmiany w prawie

Od przyszłego roku maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych pójdą w górę

Rozporządzenie określa:

1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie;

2) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

3) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego;

4) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami;

5) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami;

6) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

7) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa;

8) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 48 ust. 2a ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896).

 

 

Takie wykazy tworzone są w każdym państwie członkowskim UE i odzwierciedlają najbardziej popularne wśród konsumentów usługi powiązane z rachunkiem. Na podstawie wykazu dostawcy przekazują informacje o oferowanych przez siebie usługach. Resort Finansów zakłada, że będzie on instrumentem przydatnym konsumentom przy dokonywaniu wyboru dostawcy, z którym chcieliby zawrzeć umowę rachunku płatniczego. Dostawcy usług płatniczych prowadzący rachunki płatnicze są zobowiązani uwzględniać usługi zawarte w wykazie przy realizacji obowiązków informacyjnych w zakresie opracowywania dokumentu dotyczącego opłat oraz zestawienia opłat.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U. poz. 1437)

 

Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta

Większa ochrona konsumentów zaciągających kredyty hipoteczne

Ustawa, którą parlament przyjął 23 marca br., wprowadza np. prawo udzielania kredytów hipotecznych tylko przez banki i SKOK-i - nie będą mogły ich udzielać np. firmy pożyczkowe. Wprowadza także obowiązek udzielania kredytów w walucie, w której klient uzyskuje dochody.

Przewiduje również ograniczenia w pobieraniu opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, zobowiązuje kredytodawcę do przekazania decyzji kredytowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni, wprowadza zakaz sprzedaży wiązanej, czyli uzależniania udzielenia kredytu od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego. Z kolei już po zawarciu umowy klient będzie miał 14 dni na jej wypowiedzenie, gdyby np. po uważnej lekturze przekonał się, że w innym banku ma szansę otrzymać kredyt na lepszych warunkach

W myśl ustawy, banki będą miały obowiązek oferowania restrukturyzacji kredytu, gdy kredytobiorca będzie miał kłopot ze spłatą. Dopiero gdy restrukturyzacja nie przyniesie efektu, kredytobiorca będzie miał sześć miesięcy na sprzedaż mieszkania.

W ustawie znalazły się również regulacje zabezpieczające klientów przed reklamami kredytów hipotecznych, które mogłyby wprowadzać w błąd lub budzić oczekiwania dotyczące ich dostępności lub kosztu, które nie zostaną spełnione w rzeczywistości. Zgodnie z nowymi przepisami komunikat będzie musiał zawierać szczegółowe informacje dotyczące warunków oferty, m.in. rzeczywistej stopy oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu.

Banki nie będą mogły też uzależniać przyznania kredytu od nabycia innych produktów przy okazji kredytu hipotecznego. Cross-selling nadal będzie dozwolony, ale nie może być stosowany jako warunek przyznania kredytu.

 

Opublikowano nowe rozporządzenie określające, jakie elementy gospodarstwa rolnego nie będą podlegały zajęciu przez komornika w trybie egzekucji sądowej.

Nowy akt wykonawczy – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5.07.2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U. poz. 1385) zwiększy zakres wyłączeń spod egzekucji komorniczej skierowanej do elementów gospodarstwa rolnego. Zakłada się, że w efekcie ograniczeń w zakresie egzekucji rolnik nie tylko nie zostanie pozbawiony przedmiotów niezbędnych do wyżywienia siebie oraz swojej rodziny, ale również będzie mógł nadal prowadzić gospodarstwo rolne, choć w okrojonym składzie. Tym samym egzekucja ma nie przesądzać o potrzebie likwidacji gospodarstwa rolnego.

Zmianie ulegnie katalog przedmiotów wyłączonych spod egzekucji. Między innymi komornik nie będzie mógł zająć budynków gospodarczych i gruntów rolnych niezbędnych do hodowli zwierząt, w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza. Spod zajęcia będą wyłączone również służące do produkcji roślinnej budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie, szklarnie, tunele foliowe i inspekty.

Komornik będzie mógł zdecydować o wyłączeniu elementów gospodarstwa rolnego spod egzekucji ponad ilości wymienione w rozporządzeniu, o ile uzna, że taki krok jest niezbędny do zapewnienia możliwości prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wymagane przy tym będzie wystąpienie komornika do izby rolniczej o wydanie opinii w tym zakresie.

Nowy akt prawny uchyli dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.05.1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. Nr 63, poz. 300).

Nowe przepisy będą obowiązywać po upływie 14 dni od ich publikacji. Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie również do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed tym terminem.

Andrzej Perzyna

Ustawa o kredycie hipotecznym, nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami została uchwalona przez Sejm w marcu br.

Jak przypomina Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, po raz pierwszy szczegółowo reguluje ona kwestie dotyczące umów o kredyt hipoteczny.

"Celem jej jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt związane z nieruchomościami. Ma ona spowodować rozwój bardziej przejrzystego, skutecznego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego przez zawieranie spójnych i uczciwych umów, dostarczanie klientom odpowiednich informacji i wyjaśnień na każdym etapie, a także ma przyczynić się do wyrównywania asymetrii informacyjnej między profesjonalnymi uczestnikami rynku (kredytodawcy), a ich klientami" - stwierdza UKNF.

Ustawa przede wszystkim znacząco ogranicza możliwość zawierania umów o kredyt hipoteczny w walucie obcej. Praktyczny zakaz udzielania kredytów mieszkaniowych w walucie innej niż się zarabia wynikał już jednak z "Rekomendacji S" KNF z 2013 roku.

Kredyt hipoteczny, zwraca uwagę UKNF, "może zostać udzielony wyłącznie w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument zyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów".

W myśl ustawy, kredytów hipotecznych będą mogły udzielać tylko banki i SKOK-i, czyli instytucje podlegające nadzorowi KNF. Nie będą ich mogły udzielać np. firmy pożyczkowe.

UKNF zwraca uwagę, że pośrednictwem w udzielaniu kredytów będą mogli, w myśl ustawy, zajmować się tylko certyfikowani pośrednicy lub ich agenci. By zostać takim pośrednikiem, trzeba będzie zdać egzamin państwowy na pośrednika hipotecznego lub mieć wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze.

Po zdaniu egzaminu KNF będzie wydawać pośrednikom zezwolenia i wpisywać na listę. Pośrednicy będą mogli mieć swoich agentów, którzy też będą wpisywani do rejestru. Agent będzie mógł występować tylko w imieniu i na rzecz jednego pośrednika. Pośrednicy będą w pełni odpowiadać za swoich agentów.

Ustawa, jak przypomina UKNF, wprowadza szereg obostrzeń w reklamowaniu kredytów hipotecznych.

Reklamy będą musiały być "jednoznaczne rzetelne, zrozumiałe oraz widoczne". "Wprowadzono zakaz stosowania dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań, które mogłyby spowodować u konsumenta fałszywe oczekiwania. Nie można używać czcionki, która byłaby nieczytelna. Czas wyświetlania informacji o charakterze reklamowym i marketingowym powinien pozwolić na swobodne zapoznanie się przez konsumenta z jej treścią" - stwierdza Urząd.

W reklamie będą musiały pojawić się wszystkie ważne z punktu widzenia umowy kredytowej informacje, takie jak np. wysokość, rodzaj i sposób obliczania stopy procentowej, całkowita kwota kredytu, całkowita kwota do zapłaty, rzeczywista stopa oprocentowania, a także wpływ wahania kursu wymiany walut na całkowitą kwotę do zapłaty, w przypadku kredytu hipotecznego w walucie obcej.

Ustawa wprowadza wiele nowych obowiązków informacyjnych na kredytodawców i pośredników - informuje UKNF. Będą oni np. musieli przedstawić informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, a także informacje dotyczące ryzyka związanego z rekomendowanym kredytem.

Nowe prawo wprowadza również zakaz dokonywania sprzedaży wiązanej usług finansowych, w związku z zawarciem umowy o kredyt hipoteczny. Nie będzie więc można skłaniać konsumentów do zawierania umów o kredyt hipoteczny, obciążonych dodatkowymi opcjami (z wyjątkiem prowadzenia rachunków, których jedynym celem jest gromadzenie środków na spłatę kredytu). Kredytodawcy będą jednak mogli wymagać od konsumentów zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu.

Ustawa nakłada na kredytodawcę obowiązek ustanowienia i stosowania procedur oceny zdolności kredytowej. Nieprawidłowo przeprowadzona ocena tej zdolności nie będzie też dawać kredytodawcy możliwości rozwiązania, odstąpienia lub zmienienia umowy kredytowej. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której będzie to korzystne dla konsumenta i wyrazi on na to zgodę.

Jak konsument dostanie odmowę udzielenia kredytu, będzie musiał być o tym poinformowany, a kredytodawca będzie musiał wyjaśnić, na podstawie jakich danych.

Gdy konsument nie będzie w stanie spłacić zobowiązań, kredytodawca powinien zapewnić mu możliwość restrukturyzacji zadłużenia, jeśli uzasadnia to sytuacja majątkowa konsumenta. Powinien np. zaoferować możliwości czasowego zawieszenia spłaty kredytu, zmianę wysokości rat lub wydłużenie okresu kredytowania.

Gdy zaś konsument będzie się spóźniał ze spłatą rat, zaznacza UKNF, kredytodawca ma wezwać go do spłaty, wyznaczając jednak termin nie krótszy niż 14 dni. W wezwaniu tym powinna znaleźć się informacja o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Konsument będzie miał także prawo odstąpić od umowy kredytu nie podając przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia umowy lub dostarczenia wszystkich jej niezbędnych elementów. (PAP)

 

Mowa o ustawie z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133). Teraz zawiązanie spółki z o.o. w trybie S-24 będzie możliwe tylko przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Od 1 stycznia 2012 r. istnieje możliwość zawiązania spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tryb S-24). Została ona wprowadzona w celu pobudzenia przedsiębiorczości i ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej w tej najbardziej popularnej spośród spółek handlowych formie organizacyjno-prawnej. Rozwiązanie to okazało się sukcesem: w 2015 r. prawie połowę wszystkich nowo tworzonych spółek z o.o. stanowiły spółki zakładane w trybie S-24, natomiast łącznie w okresie od stycznia 2012 r. do listopada 2015 r. zawiązano w trybie S-24 36.678 spółek z o.o.

O dużym zainteresowaniu przedsiębiorców korzystaniem z trybu S-24 do zawiązania spółki z o.o. przesądziły m.in. rozwiązania w zakresie podpisu elektronicznego wymaganego do podpisania umowy i złożenia wniosku do KRS. Z szacunkowych danych wynika, że w prawie 80% przypadków użytkownicy posługiwali się właśnie zwykłym podpisem elektronicznym. Do złożenia takiego podpisu wystarczało założenie konta w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki oraz aktywacji podpisu w systemie, do której wymagane było podanie stosunkowo ograniczonej liczby danych (imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres do korespondencji). Pojawiły się jednak sygnały o przypadkach nadużyć, polegających na nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z o.o. w trybie S-24 - zidentyfikowano co najmniej 40 przypadków zgłoszeń nadużyć związanych z nieuprawnionym wykorzystaniem cudzych danych do zawiązania spółki z o.o. w powyższym trybie. Do takich sytuacji mogło dochodzić dlatego, że dotychczasowe rozwiązania dotyczące stosowania zwykłego podpisu elektronicznego nie dawały stuprocentowej pewności, że osoba składająca podpis pod umową była rzeczywiście tą osobą, która została wskazana jako zawierająca umowę spółki. W związku z tym - mimo wciąż niewielkiej skali nadużyć - przyznano priorytet bezpieczeństwu obrotu i wyeliminowano rozwiązania, które mogły prowadzić do naruszania prawa.

Źródło: www.sejm.gov.pl,

 

Zdaniem części środowisk rybackich możliwość przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich przynosiła negatywne skutki, gdyż dochodziło faktycznie do sprzedaży kwot połowowych. Ustawa z 25.05.2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. poz. 1273) utrzymuje więc jedynie możliwości przekazywania kwot połowowych przez danego armatora statku rybackiego pomiędzy jego statkami. Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych będzie mogła zostać przekazywana w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora, który przez co najmniej 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazanie był armatorem statków rybackich biorących udział w tym przekazaniu. Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalające na przekazywanie indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich w praktyce stawiały na uprzywilejowanej pozycji armatorów zdolnych do zapłacenia określonej kwoty pieniężnej armatorowi, od którego dana kwota połowowa miała zostać uzyskana. Armatorzy, którzy nie mieli odpowiedniej zdolności finansowej, byli często w sposób automatyczny wykluczeni z możliwości uzyskania kwoty połowowej pozwalającej na zwiększenie dochodowości prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowelizacja przewiduje ponadto zniesienie możliwości tworzenia zbiorczych kwot połowowych. Rozwiązanie w zakresie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej nie zostało do tej pory wykorzystane i brak jest również informacji pochodzących ze środowiska rybackiego, pozwalających na stwierdzenie, że regulacja ta znalazłaby w przyszłości zastosowanie. Warunkiem utworzenia zbiorczej kwoty połowowej było bowiem zrzeczenie się przez armatorów statków rybackich zrzeszonych w danej uznanej organizacji producentów ryb swoich indywidualnych kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich, tak aby suma tych kwot stanowiła nie mniej niż 5% ogólnej kwoty połowowej danego gatunku, przyznanej Polsce na dany rok kalendarzowy.

Nowelizacja wydłuża termin rezygnacji przez armatora statku rybackiego w danym roku kalendarzowym z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych. Termin składania wniosków o rezygnację będzie upływał 15 lipca. W przypadku złożenia wniosku po dniu 15 lipca indywidualna kwota połowowa lub dni połowowe uznane zostaną za niewykorzystane.

Źródło: www.sejm.gov.pl