Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: kancelarie prawne

 • Czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem? Czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem?

  Czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem?

  Stało się, jednolita linia orzecznicza w sprawie kar za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią została przełamana. Czy takich orzeczeń będzie więcej? Czy NSA podtrzyma stanowisko WSA w Bydgoszczy?
  19-03-2021
  Więcej 
 • Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji? Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji?

  Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji?

  Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu. Tak orzekł SN w uchwale z 16 lute...
  17-03-2021
  Więcej 
 • Jak wygląda postępowanie dowodowe w ramach postępowania odrębnego z zakresu własności intelektualnej? Jak wygląda postępowanie dowodowe w ramach postępowania odrębnego z zakresu własności intelektualnej?

  Jak wygląda postępowanie dowodowe w ramach postępowania odrębnego z zakresu własności intelektualnej?

  Kilka miesięcy temu wprowadzono do k.p.c. postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej. Postępowania w sprawie naruszenia własności intelektualnej wymagają zazwyczaj przeprowadzenia złożonych analiz stanu faktycznego. Nowe regulacje mają ułatwić gromadzenie i przeprowadzanie dowodów naruszenia oraz ustalenie skali tego na...
  28-01-2021
  Więcej 
 • Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego w praktyce orzeczniczej Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego w praktyce orzeczniczej

  Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego w praktyce orzeczniczej

  Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego wywołuje poważne rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Zbliżone stany faktyczne mogą być oceniane różnie. Jaka jest więc praktyka orzecznicza w sprawach frankowych?
  21-01-2021
  Więcej 
 • Nowa procedura antyprzemocowa już obowiązuje Nowa procedura antyprzemocowa już obowiązuje

  Nowa procedura antyprzemocowa już obowiązuje

  Od 30 listopada obowiązuje nowa procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Na czym dokładnie polega?
  04-12-2020
  Więcej 
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Jednym ze sposobów wszczęcia postępowania administracyjnego jest wszczęcie postępowania z urzędu. Organ wszczynający postępowanie z urzędu powinien przestrzegać swojej właściwości i działać w granicach przyznanych mu uprawnień. Organ ma również obowiązek sprawdzenia, czy możliwe będzie prowadzenie jednego postępowania w odnies...
  28-02-2020
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Mowa tu przede wszystkim o postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia oraz o postanowieniu w przedmiocie oddaleniu wniosku o zabezpieczenie. Zażalenie można też wnieść na postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, któr...
  28-02-2020
  Więcej 
 • Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego umożliwia weryfikację ostatecznej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. W niektórych sytuacjach wyraźnie przewiduje się możliwość wszczęcia postępowania wyłącznie na żądanie strony, wyłączając tym samym ...
  06-02-2020
  Więcej