Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo

 • Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji? Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji?

  Kredyty frankowe - co w praktyce oznacza teoria dwóch kondykcji?

  Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu. Tak orzekł SN w uchwale z 16 lute...
  17-03-2021
  Więcej 
 • Odwołanie od decyzji administracyjnej Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Odwołanie od decyzji administracyjnej

  Decyzje wydawane przez organy administracyjne często nie są satysfakcjonujące dla stron postępowania. Na szczęście jedną z zasad postępowania administracyjnego jest jego dwuinstancyjność. Z założenia zatem, strona niezadowolona z decyzji organu może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej.
  24-02-2021
  Więcej 
 • Czy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument? Czy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument?

  Czy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument?

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą niektórzy przedsiębiorcy będą traktowani jak konsumenci, obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Nowe regulacje, mimo, że objętościowo są niewielkie wprowadzają duże zmiany w codziennej działalności wielu przedsiębiorców. Co się zmieniło i jak wygląda to w praktyce?
  23-02-2021
  Więcej 
 • Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym podczas COVID-19 i nie tylko Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym podczas COVID-19 i nie tylko

  Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym podczas COVID-19 i nie tylko

  Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym to jeden z intrumentów przyspieszających postępowanie cywilne. Celem tej instytucji jest usprawnienie postępowania w sprawach, w których nie jest potrzebne przeprowadzenie rozprawy. W dobie COVID-19 okazja do wykorzystania tej możliwości jest jeszcze szersza.
  15-02-2021
  Więcej 
 • Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

  Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

  W postępowaniu administracyjnym uczestnikami są przed wszystkim jego strony. Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza jednak udział w postępowaniu organizacji społecznych, które nie działają we własnym interesie, ale w interesie społecznym. Żądanie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu może być kiero...
  12-02-2021
  Więcej 
 • Zarzut nadużycia prawa w związku z powództwem windykacyjnym Zarzut nadużycia prawa w związku z powództwem windykacyjnym

  Zarzut nadużycia prawa w związku z powództwem windykacyjnym

  Żądanie właściciela rzeczy o jej wydanie, czyli tzw. powództwo windykacyjne, to jedna z wielu spraw, stanowiących przedmiot rozstrzygnięcia sądów. Pozwany w takiej sprawie, w ramach odpowiedzi na pozew, może się bronić różnymi zarzutami. Jednym z nich jest zarzut nadużycia prawa przez powoda.
  08-02-2021
  Więcej 
 • Falsus procurator, czyli co zrobić, gdy pełnomocnik przekroczy zakres umocowania? Falsus procurator, czyli co zrobić, gdy pełnomocnik przekroczy zakres umocowania?

  Falsus procurator, czyli co zrobić, gdy pełnomocnik przekroczy zakres umocowania?

  Rzekomy pełnomocnik (tzw. falsus procurator) to osoba, która dokonuje czynności prawnej jako pełnomocnik, działając bez umocowania albo przekraczając granice umocowania. W wypadku przekroczenia zakresu umocowania, umocowanie pełnomocnika wprawdzie istnieje, ale dokonana czynność wykracza poza jego granice. Przekroczenie zakresu umocowania...
  19-01-2021
  Więcej 
 • Inicjatywa dowodowa strony w postępowaniu przygotowawczym Inicjatywa dowodowa strony w postępowaniu przygotowawczym

  Inicjatywa dowodowa strony w postępowaniu przygotowawczym

  W postępowaniu przygotowawczym dowody przeprowadzane są przez organ, co nie wyklucza możliwości zgłaszania wniosków dowodowych przez strony. W efekcie, w postępowaniu przygotowawczym podejrzany, jak i jego obrońca, a także pokrzywdzony, jak i jego pełnomocnik, mogą składać wnioski dowodowe. Wnioski dowodowe rozpatrywane są niezwłoczn...
  14-12-2020
  Więcej 
 • Wstrzymanie wykonalności orzeczenia sądu drugiej instancji Wstrzymanie wykonalności orzeczenia sądu drugiej instancji

  Wstrzymanie wykonalności orzeczenia sądu drugiej instancji

  W wyniku reformy k.p.c. z 2019 r., wstrzymanie wykonania orzeczenia sądu drugiej instancji bądź uzależnienie wykonania tego orzeczenia (w razie oddalenia apelacji – wyroku sądu pierwszej instancji) od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia jest możliwe już od momentu wydania wyroku przez sąd drugiej instancji w sprawie, w któr...
  04-12-2020
  Więcej 
 • Ustawa antyprzemocowa już obowiązuje! Jak uzyskać nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy? Ustawa antyprzemocowa już obowiązuje! Jak uzyskać nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy?

  Ustawa antyprzemocowa już obowiązuje! Jak uzyskać nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy?

  Po 6 miesięcznym vacatio legis 30 listopada weszła w życie ustawa antyprzemocowa wprowadzająca do kodeksu postępowania cywilnego nową procedurę. Jej celem jest ułatwienie otrzymania nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Nowe uprawnienia otrzymała również Policja i Żandarmeria Wojskowa.
  04-12-2020
  Więcej 
 • Prawniczy słownik angielsko-polski uzupełniony o pojęcia prawa i postępowania karnego Prawniczy słownik angielsko-polski uzupełniony o pojęcia prawa i postępowania karnego

  Prawniczy słownik angielsko-polski uzupełniony o pojęcia prawa i postępowania karnego

  Problemem, z którym stykają się wszyscy czytający orzeczenia sądów europejskich jest to, że występują one w większości oryginalnie w języku obcym. Wyjściem naprzeciw temu problemowi jest dostępny w programach LEX aktualizowany regularnie angielsko-polski słownik prawniczy. Udostępnione właśnie listopadowe wydanie słownika wzbogac...
  30-11-2020
  Więcej 
 • Zgłoś buble prawne, wygraj dostęp do LEX Zgłoś buble prawne, wygraj dostęp do LEX

  Zgłoś buble prawne, wygraj dostęp do LEX

  Szanowni Użytkownicy. Ruszamy z akcją „Poprawmy prawo”, do której zapraszamy także Państwa! Na koniec roku chcemy wytypować najważniejsze przepisy wymagające poprawy – luki prawne, regulacje niejasne, sprzeczne ze sobą, z konstytucją czy prawem UE.
  26-11-2020
  Więcej 
 • Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

  Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

  Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo zmierza do sprawdzenia, czy istnieją szczególne przesłanki, które przemawiałyby za zmianą (uchyleniem) tej decyzji. Warunkiem dopuszczającym przeprowadzenie takiego postępowania jest to, że zmienione rozstrzygnięcie nie będzie kolidowa...
  26-11-2020
  Więcej 
 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

  Każdemu obywatelowi przysługuje konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Wiąże się ono m.in. z dostępem do dokumentów. Jednym zaś z trybów udostępniania informacji publicznej jest jej udostępnianie na wniosek.
  26-11-2020
  Więcej 
 • Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji

  Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji

  Czy dopuszczalne jest wykonywane pracy zdalnej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie kwarantanny lub izolacji? Czy pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej pracownikowi w takim stanie? Jakie świadczenia przysługują pracownikom? W związku z zakresem epidemii takie pytania coraz częściej mogą nurtować zarówno pracodawców, ja...
  20-11-2020
  Więcej