Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: prawo cywilne

 • Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego

  Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego

  Na wniosek Komisji Europejskiej Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości ogłosiła postanowienie z 8.04.2020 r., C-791/19 R. Komisja zdecydowała o zawieszeniu funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
  25-05-2020
  Więcej 
 • Tarcza 3.0 to rewolucyjne zmiany w postępowaniach sądowych Tarcza 3.0 to rewolucyjne zmiany w postępowaniach sądowych

  Tarcza 3.0 to rewolucyjne zmiany w postępowaniach sądowych

  W związku z pandemią koronawirusa, sądy wstrzymały rozpoznawianie większości spraw na rozprawach. Po ponad dwóch miesiącach sądy powoli zaczynają się "otwierać". Pomóc w tym mają także regulacje z tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która odwiesza terminy sądowe i procesowe, wprowadza możliwość tzw. e-rozpraw czy zwiększa znaczenie p...
  25-05-2020
  Więcej 
 • Bieg terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19 Bieg terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19

  Bieg terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19

  Do 15 maja obowiązywało wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Tarcza 3.0 uchyliła ten zapis ustawy koronawirusowej. Jednocześnie wprowadziła przepis, zgodnie z którym...
  21-05-2020
  Więcej 
 • W obliczu koronawirusa sądy rozpoznają sprawy pilne, czyli jakie? W obliczu koronawirusa sądy rozpoznają sprawy pilne, czyli jakie?

  W obliczu koronawirusa sądy rozpoznają sprawy pilne, czyli jakie?

  W związku z epidemią koronawirusa "normalne" funkcjonowanie sądów jest niemożliwe. Większość rozpraw została odwołana. Sądy rozpoznają tylko tzw. sprawy pilne. Ich definicję wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa.
  06-04-2020
  Więcej 
 • Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa

  Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa

  Wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywarło olbrzymi wpływ na funkcjonowanie wielu różnych instytucji i branż zawodowych. Konkretne ograniczenia dotknęły także sędziów, referendarzy sądowych i innych pracowników wymia...
  30-03-2020
  Więcej 
 • Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

  Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

  Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność po...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego

  Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego

  Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana (powództwo windykacyjne). Przepisy nie precyzują, w jaki sposób to wydanie rzeczy ma nastąpić. Raczej nie jest wystarczające tylko bierne zachowanie władającego rzeczą i znoszenie odbioru rzeczy. Konieczne jest podjęcie określonyc...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela

  Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Nie chodzi zatem o jakąkolwiek aktywność wierzyciela, lecz taką, która jest potrzebna do prowadzenia egzeku...
  13-03-2020
  Więcej 
 • Zażalenia poziome po nowelizacji KPC - usprawnienie czy kłopot? Zażalenia poziome po nowelizacji KPC - usprawnienie czy kłopot?

  Zażalenia poziome po nowelizacji KPC - usprawnienie czy kłopot?

  Co do zasady celem postępowania zażaleniowego jest zapewnienie stronom możliwości weryfikacji postanowienia wydanego przez sąd w pierwszej. Nowelizacja k.p.c. wprowadziła istotne zmiany w zakresie postępowania zażaleniowego. W zamierzeniu ustawodawcy, winny doprowadzić one do szybszego i sprawniejszego rozpoznawania środków odwoławczych...
  12-03-2020
  Więcej 
 • "Wulgarne" i inne kontrowersyjne znaki towarowe

  Sprzeczność z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami to bezwzględne przeszkody rejestracji zarówno krajowych jak i unijnych znaków towarowych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dwa ważne wyroki dotyczące tych przeszkód. Chociaż wyroki te mają wyłącznie unijny kontekst, to stanowić mogą t...
  10-03-2020
  Więcej 
 • Przedłużenie terminu sądowego Przedłużenie terminu sądowego

  Przedłużenie terminu sądowego

  Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia. Jeżeli kodeks postępowania cywilnego przewiduje doręczenie z urzędu, bieg terminu rozpoczyna się od jego doręczenia. Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić ...
  04-03-2020
  Więcej 
 • W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze? W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze?

  W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze?

  Czy pełnomocnicy powinni występować w togach na posiedzeniu przygotowawczym ? Jak powinna wyglądać odpowiedź na pozew? Czy przewodniczący zatwierdza plan rozprawy zarządzeniem? Czy posiedzenie przygotowawcze jest obowiązkowe? To wątpliwości, które powstają po zmianach k.p.c.
  02-03-2020
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Mowa tu przede wszystkim o postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia oraz o postanowieniu w przedmiocie oddaleniu wniosku o zabezpieczenie. Zażalenie można też wnieść na postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, któr...
  28-02-2020
  Więcej 
 • Wniesienie odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym Wniesienie odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym

  Wniesienie odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym

  Reforma postępowania cywilnego wpłynęła m.in. na kwestie związane z wniesieniem odpowiedzi na apelację. Zgodnie z nową regulacją, przewodniczący zarządza doręczenie odpisów apelacji pozostałym stronom, pouczając je, m.in. że sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie...
  09-01-2020
  Więcej