Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: zmiany KPC

 • Apelacja i postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. Apelacja i postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c.

  Apelacja i postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c.

  Reforma postępowania cywilnego wprowadziła szereg zmian w zakresie postępowania odwoławczego. Duże zmiany widać w zakresie postępowania apelacyjnego. Postępowanie zażaleniowe także uległo istotnym modyfikacjom.
  21-01-2020
  Więcej 
 • Zgłoszenie zarzutu potrącenia po reformie k.p.c. Zgłoszenie zarzutu potrącenia po reformie k.p.c.

  Zgłoszenie zarzutu potrącenia po reformie k.p.c.

  Reforma postępowania cywilnego wprowadziła do k.p.c. przepis poświęcony procesowemu zarzutowi potrącenia. Zgodnie z nową regulacją, podstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda, chyba że wierzytelność pozwanego jest niesporna lub uprawdo...
  14-01-2020
  Więcej 
 • Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC? Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC?

  Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC?

  Reforma k.p.c., wprowadziła szereg obowiązków, dla pełnomocników procesowym zastępujących strony. Reforma zakłada wielowariantowy model postępowania rozpoznawczego składający się z etapu wymiany pism procesowych. Nowe obowiązki dotyczą także etapu samej rozprawy czy postępowania odwoławczego.
  04-12-2019
  Więcej 
 • Mediacja po reformie KPC Mediacja po reformie KPC

  Mediacja po reformie KPC

  Na skutek dokonanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono wiele zmian w zakresie mediacji. Zmiany dotyczą m.in. sposobu poboru i przyznawania wynagrodzenia mediatora. Zmianie ulega też podstawa prawna wydawania postanowień o skierowaniu do mediacji.
  20-11-2019
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy postanowienia stwie...
  20-11-2019
  Więcej 
 • Wniesienie apelacji po reformie k.p.c. Wniesienie apelacji po reformie k.p.c.

  Wniesienie apelacji po reformie k.p.c.

  Reforma postępowania cywilnego dokonała istotnych zmian w zakresie postępowania apelacyjnego. Jej efekty widać już na etapie wniesienia apelacji. Duże znaczenie w tej materii odgrywają reguły intertemporalne.
  20-11-2019
  Więcej 
 • Po nowelizacji KPC zasądzane będą też odsetki od kosztów procesu Po nowelizacji KPC zasądzane będą też odsetki od kosztów procesu

  Po nowelizacji KPC zasądzane będą też odsetki od kosztów procesu

  Z nowelizacją KPC wiążą się także zmiany dotyczące kosztów procesu. Sąd, zasądzając koszty procesu, powinien zasądzić je wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Wynika to z nowego art. 98 § 1(1) KPC.
  09-10-2019
  Więcej 
 • Zmiany w postępowaniu dowodowym w świetle nowelizacji KPC - zapisz się na szkolenie online! Zmiany w postępowaniu dowodowym w świetle nowelizacji KPC - zapisz się na szkolenie online!

  Zmiany w postępowaniu dowodowym w świetle nowelizacji KPC - zapisz się na szkolenie online!

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza szereg zmian w zakresie postępowania dowodowego. Zmianie ulegną liczne czynności stron oraz sądu w postępowaniu dowodowym. Nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje dotyczące dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego.
  07-10-2019
  Więcej 
 • Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC

  Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC

  Nowelizacja KPC wprowadza szereg zmian w zakresie postępowania dowodowego. Zmianie ulegną liczne czynności stron oraz sądu w postępowaniu dowodowym. Nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje dotyczące dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego.
  30-09-2019
  Więcej 
 • Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

  Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

  Sporządzanie uzasadnień orzeczeń stanowi istotną część obowiązków sędziego. Jest to obowiązek bardzo pracochłonny i czasochłonny. Nowelizacja KPC wprowadza liczne uproszczenia na tym polu.
  30-09-2019
  Więcej 
 • Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

  Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła instytucję pozostawienia pisma bez dalszych czynności. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tej zmiany było przeciwdziałanie obstrukcji procesowej stron. Zdarzało się, że strony swoimi czynnościami powodowały niejednokrotnie wydatne wydłużenie procesu.
  18-09-2019
  Więcej 
 • W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe

  W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe

  Regułą jest obowiązek uiszczenia całej należnej opłaty, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy ustawy, w niektórych sprawach, przewidują jednak obowiązek uiszczenia opłaty w częściach ułamkowych. Przykładem takiej szczególnej regulacji jest przepis art. 19 u.k.s.c.
  12-09-2019
  Więcej 
 • Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC

  Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC

  Zarzut potrącenia jest jednym z ważniejszych elementów obrony pozwanego. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe regulacje procesowe w odniesieniu do tej instytucji. Przede wszystkim dodano nowy art. 203(1) k.p.c.
  12-09-2019
  Więcej 
 • Po reformie KPC sąd oddali oczywiście bezzasadne powództwo Po reformie KPC sąd oddali oczywiście bezzasadne powództwo

  Po reformie KPC sąd oddali oczywiście bezzasadne powództwo

  Po reformie KPC sąd będzie uprawniony do oddalenia powództwa na posiedzeniu niejawnym, jeżeli z treści pozwu i załączników oraz okoliczności dotyczących sprawy, a także faktów, o których mowa w art. 228 KPC, wynika oczywista bezzasadność powództwa.
  09-09-2019
  Więcej 
 • Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie KPC Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie KPC

  Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie KPC

  Największa w ostatnich latach zmiana procedury cywilnej modyfikuje wiele kluczowych regulacji procesowych oraz wprowadza dużo całkowicie nowych rozwiązań choćby w zakresie doręczania pism procesowych. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego została ogłoszona 6 sierpnia
  09-09-2019
  Więcej