Regulamin

 

 

Regulamin sprzedaży wybranych internetowych publikacji elektronicznych
z gamy "LEX" prowadzonej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 

Spis treści:

 • §1. Definicje podstawowych pojęć
 • §2. Postanowienia ogólne
 • §3. Składanie i przyjmowanie zamówień
 • §4. Realizacja zamówień i udostępnienie Pakietu LEX
 • §5. Ceny i sposoby płatności
 • §6. Reklamacje
 • §7. Postanowienia końcowe

 

§1 
Definicje podstawowych pojęć

Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że:

   • Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin; 
     
   • Spółka” – oznacza Wolters Kluwer Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000441434, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000.524 PLN (wpłaconym w całości), posługującą się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl oraz numerami telefonów: 0 801 04 45 45 lub 22 535 88 00;
     
   • Sprzedaż internetowa” – oznacza sprzedaż wybranych internetowych publikacji elektronicznych z gamy „LEX”, prowadzoną przez Spółkę na dedykowanych tej sprzedaży stronach internetowych, w trybie online, na zasadach określonych w Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawnych; zastrzega się jednocześnie, że niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do innych rodzajów sprzedaży (tj. innych niż te, które zostały wprost wskazane w jego treści). W szczególności, Regulamin nie ma zastosowania do:
    - sprzedaży prowadzonej przez Spółkę w ramach księgarni internetowej prowadzonej pod adresem www.profinfo.pl(Link do innej strony), do której zastosowanie ma odrębny, dostępny na
    tejże stronie, Regulamin Sklepu Internetowego Wolters Kluwer Polska SA (www.profinfo.pl(Link do innej strony));
     
    • - sprzedaży prowadzonej przez Spółkę nadto niniejszy Regulamin nie dotyczy zasad nabywania od Spółki książek w wersji elektronicznej (ebooków), które to zasady
     określa Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r. dostępny na stronie http://www.profinfo.pl/obszar,regulamin_ebooki.html(Link do innej strony);
      
    • - konsumentów; z uwagi na charakter produktów elektronicznych z gamy „LEX” oferowanych poprzez dedykowane strony internetowe, są one przeznaczone dla
     podmiotów nieposiadających statusu konsumenta; w razie zainteresowania konsumenta zawarciem umowy ze Spółką na korzystanie z tego rodzaju produktu, konsument winien skontaktować się ze Spółką w sposób wskazany przez nią w drodze komunikatów zamieszczonych na dedykowanej stronie internetowej;
      
   • dedykowane strony internetowe” – oznaczają strony internetowe wybrane przez Spółkę dla prowadzenia na nich Sprzedaży internetowej, znajdujące się
    w domenach: www.kancelaria-prawna.lex.pl(Link do innej strony) (dla produktów elektronicznych „LEX Kancelaria Prawna”); www.kancelaria-podatkowa.lex.pl(Link do innej strony) (dla produktów elektronicznych 
    „LEX Kancelaria Podatkowa”); www.biuro-rachunkowe.lex.pl(Link do innej strony) (dla produktów elektronicznych „LEX Biuro Rachunkowe”); zmiana nazwy danej ww. domeny lub rozszerzenie
    ich ww. katalogu nie stanowi zmiany Regulaminu i podlega notyfikacji Klientowi;
     
   • internetową publikację elektroniczną” lub zamiennie „Pakiet LEX” – oznacza oferowaną przez Spółkę poprzez daną dedykowaną stronę internetową,
    autoryzowaną na login i hasło publikację elektroniczną wydawaną w wersji online w ramach gamy „LEX”, opisaną na właściwej dla danego Pakietu LEX dedykowanej
    stronie internetowej; zastrzega się, że:
     
    • - Spółka oferuje poprzez dedykowane strony internetowe różne rodzaje lub wersje Pakietów LEX, a Klient składając zamówienie poprzez ww. stronę dokonuje wyboru
     właściwego rodzaju lub wersji tego Pakietu;
      
    • - szczegółową definicję publikacji elektronicznej i zasady korzystania z niej określa regulamin korzystania z tego rodzaju Pakietu dostępny na tej stronie; składając zamówienie
     Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią ww. regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń;
      
   • Klient” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zawarła Umowę ze Spółką;
     
   • Konsument” – oznacza osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 K.c.; Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami; Spółka przypomina przy tym, iż przypisanie sobie statusu konsumenta przez podmiot, który takiego statusu nie posiada, stanowić może nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu odrębnych przepisów prawnych; konsumentem jest bowiem tylko osoba fizyczna spełniająca wymogi wyżej określone; osoba, która takiego statusu nie posiada w świetle ww. postanowień, choćby nawet przyznała sobie taki status składając ofertę/zamówienie, tudzież ofertę przyjmując, statusu tego nie nabywa; żadne oświadczenie Spółki nie może być interpretowane jako przyznanie uprawnień konsumenta podmiotowi, który takiego statusu nie posiada.;
     
   • Strony” – oznacza łącznie Spółkę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie "Strony" zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
     
   • K.c.” – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

§2 Postanowienia ogólne

    Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Regulamin określa zasady dokonywania – poprzez dedykowane strony internetowe - zakupu wybranych internetowych publikacji elektronicznych wydawanych przez Spółkę w wersji online w ramach gamy „LEX” (Pakiety LEX), a także zasady realizacji złożonych zamówień i składania reklamacji, w tym w szczególności wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane. 
 
    Regulamin jest dostępny na każdej dedykowanej stronie internetowej, nieodpłatnie, dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta. 
 
    Zakupu Pakietu LEX za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej może dokonać tylko taki podmiot, który nie posiada statusu konsumenta i który przed zakupem poprawnie złoży zamówienie, tj. wypełni formularz zamówienia dostępny na tej stronie. Dokonywanie zakupów na dedykowanych stronach internetowych nie wymaga uprzedniej rejestracji Klienta, rozumianej jako uprzednie założenie konta. 
 
    Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Klient - składając zamówienie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej na zakup danego rodzaju Pakietu LEX w danej jego wersji oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz regulaminu korzystania z tego rodzaju Pakietu LEX, o którym mowa w § 1 pkt 5 tiret drugie powyżej, a także, że regulaminy te zostały doręczone Klientowi przed zawarciem Umowy oraz że akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń. 
 
    W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym K.c. 
 
    Do korzystania z dedykowanych stron internetowych, celem skutecznego składania zamówień na oferowane poprzez te strony Pakiety LEX niezbędne jest posiadanie przez Klienta (wymogi techniczne):

   • a) urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

   • b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

    Klient jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do korzystania z dedykowanych stron internetowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

    Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie dedykowanych stron internetowych, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość tych stron lub ich elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§3 Składanie i przyjmowanie zamówień

    Z zastrzeżeniem pkt 2. poniżej, Klient składa zamówienie poprzez właściwą dla danego rodzaju Pakietu LEX dedykowaną stronę internetową dokonując następujących czynności:

   • a) dokonuje wyboru danego rodzaju lub danej wersji Pakietu LEX poprzez zaznaczenie w elektronicznym formularzu zamówienia właściwego ww. rodzaju lub właściwej wersji;
   • b) w prawidłowy sposób, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonym na dedykowanej stronie internetowej wypełnia pozostałe pola zawarte w elektronicznym formularzu zamówienia udostępnionym na dedykowanej stronie internetowej;
   • c) wysyła poprawnie wypełniony elektroniczny formularz zamówienia bezpośrednio z ww. dedykowanej strony internetowej; wysłanie, o którym mowa, następuje poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk oznaczony nazwą „Zamawiam” lub innym, analogicznym określeniem. Zamówienie będzie uznane za złożone w sposób prawidłowy, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszystkie wymagane dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (e-mail).

     Nadto, do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia Umowy wymagana jest uprzednia akceptacja przez Klienta Regulaminu i regulaminu korzystania z publikacji online, o których mowa w § 1 pkt 5 tiret drugie Regulaminu. 
 
     Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację tego zamówienia oraz Klienta. 
 
     Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej liczby odpowiednio: sztuk/ dostępów/licencji w odniesieniu do danego Pakietu LEX, który dostępny jest w sprzedaży poprzez dedykowane strony internetowe, która to liczba objęta jest jednym zamówieniem („limit”). Szczegółowe informacje dotyczące ww. ograniczeń, o ile występują, są zamieszczane przy ww. danym Pakiecie LEX na dedykowanej temu Pakietowi stronie internetowej. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Spółka zamieszcza nadto na dedykowanej stronie internetowej stosowne komunikaty wskazujące na możliwości i sposób składania zamówień na dany ww. Pakiet LEX w ilości sztuk/dostępów/licencji przekraczającej ww. limit.

 

§4 Realizacja zamówień i udostępnienie Pakietu LEX

    Do zawarcia Umowy i realizacji zamówienia na Pakiet LEX dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego przez Spółkę w formie elektronicznej, na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest niezwłocznie po poprawnym złożeniu zamówienia przez Klienta. 
 
     Z przyczyn niezależnych od Spółki termin realizacji zamówień określony w pkt 1. powyżej może ulec przedłużeniu. Spółka zobowiązana jest poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin. 
 
     W przypadku niemożności realizacji zamówienia z uwagi na niedostępność zamówionego Pakietu LEX, Spółka telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (na uprzednio podany przez Klienta w treści zamówienia numer telefonu lub adres e-mail) niezwłocznie powiadomi Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a zawarcie umowy nie dochodzi do skutku. 
 
     Szczegółowe zasady realizacji zamówień na Pakiety LEX zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym pakiecie na dedykowanej mu stronie internetowej. 
 
     W przypadku skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta i zawarcia w związku z tym Umowy pomiędzy WK i Klientem na korzystanie z określonego w jej treści Pakietu LEX, Spółka udostępnia Klientowi dane niezbędne do umożliwienia korzystania z tego pakietu. Dane, w tym w szczególności link aktywacyjny, udostępniany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia, niezwłocznie po dokonaniu realizacji zamówienia przez WK.

§5 Ceny i sposoby płatności

    Spółka oświadcza, że ceną sprzedaży poszczególnych Pakietów LEX obowiązującą Klienta jest cena podana na dedykowanej temu danemu pakietowi stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia przez Klienta; zastrzega się przy tym, iż podawana jest cena netto z dopiskiem plus VAT” (podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia). 
 
    W cenę, o której mowa, wliczone są koszty realizacji zamówienia i udostępnienia Pakietu LEX objętego Umową. 
 
    Na dedykowanych stronach internetowych, w odniesieniu do składanych zamówień, stosowane są następujące sposoby płatności:

   • a) płatność przelewem - Klientowi wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności,
   • b) płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, wg instrukcji wskazanych na dedykowanej stronie internetowej.

    W razie wyrażenia zgody przez Klienta, w tym zaakceptowania dostępnego na dedykowanej stronie internetowej Regulaminu faktur elektronicznych, Spółka wystawi i doręczy Klientowi fakturę VAT w formie elektronicznej.

 

§6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej Klient składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić, zgodnie z Regulaminem udostępnienie przedmiotu zamówienia:

   • a) w przypadku wad Pakietu LEX – w sposób określony regulaminem, który do tego danego pakietu ma zastosowanie (zob. § 1 pkt 5 tiret drugie Regulaminu);
   • b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub udostępnienia przedmiotu zamówienia: e-mailem na adres poczty elektronicznej Spółki: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 801 04 45 45;
   • c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT: e-mailem na adres poczty elektronicznej Spółki: obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer (+48 22) 535-80-80.


 
2. W przypadkach opisanych w pkt 1 lit. „b” i „c” powyżej każda reklamacja powinna określać:

   • - dane Klienta pozwalające na jego identyfikację,
   • - przyczynę jej złożenia (tj. opis problemu) oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Spółki w ramach rozpatrzenia reklamacji,
   • - numer rachunku bankowego, na który - w razie uwzględnienia reklamacji Spółka zwróci Klientowi cenę za przedmiot zamówienia, o ile uwzględnienie reklamacji będzie polegało na spełnieniu tego rodzaju świadczenia.


 
3. Spółka rozpatruje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia ich poprawnego (tj. zgodnego z pkt 1-2 powyżej) złożenia przez Klienta.

 

 

§7 Postanowienia końcowe

    Wszelkie spory wynikające z Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Spółką a Klientami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Spółki.
 
    Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na dedykowanych stronach internetowych.
 
    Domniemywa się, że Klient, składając zamówienie, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.
 
    Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

.

Przejdź do pomoc.wolterskluwer.pl do regulaminów produktów online