Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Do 30 września podatnicy mają czas na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2018 rok

06 września 2019

Za niecały miesiąc, podatnicy, których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem podatkowym, będą obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2018 rok. Podatnicy, którzy nie rozpoczęli jeszcze prac nad dokumentacją stoją jednak przed trudnym wyborem – które przepisy wybrać?

Do 30 września podatnicy mają czas na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2018 rok

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych, zmieniające podejście w zakresie dokumentowania oraz weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednocześnie ustawodawca, wraz z wprowadzeniem całego pakietu nowych regulacji dotyczących tematyki cen transferowych, dał możliwość stosowania ich również w odniesieniu do zakończonego już roku podatkowego 2018. W praktyce oznacza to, że to po stronie podatnika pozostaje możliwość wyboru, czy dla celów sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2018 r. zastosować przepisy dotychczasowe, tj. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., czy też wybrać nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Wyższe progi dokumentacyjne

Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych wprowadziły wiele istotnych zmian. Do najważniejszych niewątpliwie należy zaliczyć podniesienie progów dokumentacyjnych. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązującymi limitami dla dokumentacji lokalnej są 10 mln PLN netto w odniesieniu do transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln PLN netto dla transakcji usługowych oraz pozostałych.

Obowiązek przygotowania analiz porównawczych

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy zobowiązani do przygotowania dokumentacji lokalnej są zobowiązani także do przeprowadzenia analizy porównawczej dla każdej transakcji w celu udowodnienia rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi. Przed nowelizacją obowiązek ten dotyczył wyłącznie podatników, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły 10 mln euro.

Zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych

Wprowadzone zostały również zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych między podmiotami krajowymi, transakcji między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami, których powiązanie wynika wyłącznie z powiązań ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, oraz transakcji, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego.

Co z TP-R?

Możliwość stosowania znowelizowanych przepisów do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. nie dotyczy jednak informacji o cenach transferowych (TP-R). Przepisy przejściowe nie odnoszą się bowiem do informacji o cenach transferowych a jedynie do obowiązków dokumentacyjnych, w związku z czym nowy formularz TP-R będzie stosowany do lat podatkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2019 roku. Za 2018 rok – niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT/TP lub PIT/TP.

Które przepisy wybrać?

Podjęcie decyzji o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych na gruncie dotychczasowych bądź nowych regulacji powinno zostać każdorazowo poprzedzone dokładną analizą skutków podatkowych zastosowania każdego z możliwych wariantów. Z jednej strony, wykorzystanie nowych przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych może ograniczyć dotychczasowe obowiązki dokumentacyjne spoczywające na podatniku.

Z drugiej zaś strony, należy pamiętać, że każdy podatnik, który zdecyduje się na wybranie nowych regulacji, będzie również zobowiązany do sporządzenia analizy danych porównawczych w odniesieniu do wszystkich transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

W celu podjęcia właściwej decyzji przy wyborze przepisów, według których będzie sporządzana dokumentacja zapoznaj się z naszym poradnikiem Rewolucja w cenach transferowych - przewodnik po zmianach, opracowanym w formie tabelarycznego zestawienia, co pozwoli łatwo porównać obecnie obowiązujące przepisy w zakresie cen transferowych z przepisami obowiązującymi do dnia 31.12.2018 r.

Ponadto skorzystaj z naszych publikacji, dzięki którym poznasz szczegóły regulacji w zakresie cen transferowych, obowiązujących od początku 2019 roku:

Nowe zasady sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych od 2019 r.

Nowe zasady sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od 2019 r.

Nowe zasady szacowania cen transferowych od 2019 r.

Safe harbours, czyli uproszczone zasady rozliczeń cen transferowych

Nowe zasady dokonywania korekt cen transferowych

Recharakteryzacja i pominięcie transakcji dla celów cen transferowych – nowe instrumenty ostatniej szansy

Progi dokumentacyjne cen transferowych od 2019 r.

Przeczytaj również: Podmioty powiązane muszą pilnować cen rynkowych

Tomasz Kręski
product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.