REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEX.PL

SPIS TREŚCI:
1. DEFINICJE POJĘĆ
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA
4. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW
5. WYKONYWANIE UMÓW
6. SPOSOBY DOSTARCZANIA TOWARÓW I USŁUG
7. CENA ORAZ KOSZTY NALEŻNE ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG
8. PROMOCJE
9. SPOSOBY PŁATNOŚCI CENY ORAZ KOSZTÓW ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG
10. RĘKOJMIA
11. PROCEDURA REKLAMACYJNA DOTYCZĄCA TOWARÓW
12. PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW I QUASIKONSUMENTÓW
ROZDZIAŁ A. UMOWY ZAWARTE NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALE PRZEDSIĘBIORSTWA
ROZDZIAŁ B. UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI TOWARU
ROZDZIAŁ C. UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ
13. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
14. ZMIANY REGULAMINU
15. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

§ 1. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1. Cenie – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wyrażoną w złotych polskich, którą Licencjobiorca jest obowiązany zapłacić Licencjodawcy za przedmiot Umowy;
2. Czacie – oznacza to rozmowę między przedstawicielem WKP a Licencjobiorcą lub potencjalnym Licencjobiorcą prowadzoną za pośrednictwem internetu, polegającą na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego przez WKP w ramach Sklepu;
3. Dniach roboczych – oznacza to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
4. Dostawcy usług płatniczych – oznacza to wskazane w Sklepie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Licencjobiorca może dokonać zapłaty Ceny;
5. Egzemplarzu – oznacza to materialny egzemplarz Książki;
6. Formularzu – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, za pomocą której Licencjobiorca dokonuje wyboru, w oparciu o opcje udostępnione przez Licencjodawcę, szczegółowych warunków Umowy;
7. Godzinach roboczych – oznacza to godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach roboczych;
8. Karcie – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowany jest konkretny Towar lub Usługa oraz informacje o szczegółowych warunkach Umowy;
9. Licencjobiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;
10. Licencjodawcy – należy przez to rozmieć WKP lub Partnera, w zależności od tego który z nich na mocy Umowy licencyjnej udziela Licencjobiorcy licencji do korzystania z Publikacji;
11. Koncie – oznacza to konto w Serwisie logowania umożliwiające Licencjobiorcy zawarcie Umowy licencyjnej;
12. Konsumencie – oznacza to Licencjobiorcę będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
13. Koszyku – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę;
14. Książce – oznacza to Utwór w postaci publikacji wielostronicowej, o określonej liczbie stron;
15. Sklepie – oznacza to sklep internetowy prowadzony przez WKP pod adresami: www.lex.pl, han.lex.pl, wznowienie.wolterskluwer.pl, www.lexoteka.pl oraz lexhub.tech. Zmiana adresu Sklepu nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez WKP poprzez Sklep;
16. Newsletterze – oznacza to biuletyn wysyłany przez WKP za pomocą poczty elektronicznej do Licencjobiorców, którzy wyrazili stosowne zgody na jego otrzymywanie;
17. Partnerze – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 411 kodeksu cywilnego będącego producentem lub dystrybutorem Publikacji, który na podstawie odrębnej umowy z Licencjodawcą udostępnia Publikacje w Sklepie w celu zawarcia Umowy licencyjnej wyłącznie z Licencjobiorcą niebędącym Konsumentem;
18. Promocji – oznacza to wszelkie działania Licencjodawcy, przyczyniające się do wzrostu popytu na Towary i Usługi oferowane w Sklepie. Szczegółowe warunki konkretnej Promocji określane są przez Licencjodawcę na Karcie, w Koszyku, w ramach Sklepu lub w odrębnym regulaminie tej Promocji;
19. Publikacji – oznacza to publikację elektroniczną w postaci programu komputerowego;
20. Quasikonsumencie – oznacza to osobę fizyczną zawierająca z Licencjodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu do Umów zawieranych przez WKP z Quasikonsumentem stosuje się postanowienia dokumentu pod nazwa „Dodatkowe ogólne warunki umów dla Quasikonsumentów, tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi ze spółką Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, a nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego (nr 1/2023)”;
21. Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin;
22. Serwisie logowania – oznacza to Serwis logowania w rozumieniu Zasad korzystania;
23. Stronach - oznacza to Licencjodawcę i Licencjobiorcę, a w przypadkach Umów sprzedaży WKP i Licencjobiorcę;
24. Towarze – oznacza to Egzemplarz;
25. Umowie – oznacza to Umowę sprzedaży lub Umowę licencyjną;
26. Umowie licencyjnej - oznacza to zawartą pomiędzy Stronami umowę licencyjną w rozumieniu Ustawy PAiPP, na mocy, której Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy Publikację do korzystania;
27. Umowie sprzedaży – oznacza to zawartą pomiędzy WKP a Licencjobiorcą umowę sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne przeniesienie przez WKP na rzecz Licencjobiorcy własności określonej liczby Egzemplarzy;
28. Usłudze – oznacza to udzielenia przez Licencjodawcę Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Publikacji; 29. Usługach elektronicznych – oznacza to usługi świadczone przez WKP drogą elektroniczną na podstawie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
30. Ustawie o PAiPP – oznacza to ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
31. Ustawie o PK – oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
32. Utworze – oznacza to utwór, w tym utwór zbiorowy, w rozumieniu Ustawy o PaiPP;
33. Warunkach licencji – należy przez to rozumieć dotyczące konkretnej Publikacji ogólne warunki umowne lub regulamin, udostępniane przez Licencjodawcę na Karcie lub na stronie internetowej wskazanej na Karcie albo w inny sposób przed zawarciem Umowy;
34. WKP – należy przez to rozumieć spółkę Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy za numerem 709879, o kapitale zakładowym w kwocie 19.919.527,-zł, NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277, posiadającą status dużego przedsiębiorcy. Zmiana którejkolwiek z ww. danych WKP nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez WKP poprzez Sklep;
35. Zamówieniu – oznacza to oświadczenie woli Licencjobiorcy składane za pomocą Formularza w celu zawarcia Umowy z Licencjodawcą;
36. Zasadach korzystania – oznacza to regulamin Serwisu logowania dostępny na stronie https://pomoc.wolterskluwer.pl.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez WKP Usług elektronicznych oraz zawierania i wykonywania przez Strony Umów.
2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Licencjobiorca zawierając Umowę oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu, a w przypadku Umowy licencyjnej także z Warunkami licencji dotyczącymi Publikacji objętej Umową i akceptuje je bez zastrzeżeń, a także, że dokumenty te w postaci elektronicznej zostały udostępnione Licencjobiorcy przed zawarciem Umowy w taki sposób, aby mógł On je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wypełnienie i przesłanie przez Licencjobiorcę Formularza poczytuje się za złożenie oferty w rozumieniu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Licencjobiorcy oświadczenia Licencjodawcy o przyjęciu oferty. Informacje zawarte w Sklepie, w tym na Kartach, w Formularzach lub w Koszyku mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
4. Licencjobiorca może korzystać z Usług elektronicznych lub zawierać Umowy za pośrednictwem konkretnej upoważnionej przez siebie osoby fizycznej. Domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Licencjobiorcę do wszelkich działań podejmowanych w Sklepie, w tym do składania wiążących Licencjobiorcę oświadczeń woli. W przypadku gdy do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dojdzie przy użyciu przez Licencjobiorcę Usługi elektronicznej Konto wówczas domniemywa się, że osoba fizyczna, która korzysta z takiej Usługi elektronicznej została do tego upoważniona przez Licencjobiorcę.

§ 3. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia

1. WKP w ramach Sklepu świadczy na rzecz Licencjobiorców następujące Usługi elektroniczne:
a) Konto;
b) Formularz;
c) Czat;
d) Newsletter.
2. Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.
3. Warunkiem korzystania przez Licencjobiorcę z Usług elektronicznych jest spełnianie przez sprzęt Licencjobiorcy następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się WKP:
a) dla Usług elektronicznych Konto, Formularz oraz Czat – korzystanie z aktualnej wersji jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych:
IE wersja 11 i wyższa,
Edge wersja 12 i wyższa,
Firefox wersja 54 i wyższa,
Chrome wersja 51 i wyższa,
Safari wersja 10 i wyższa,
Opera wersja 38 i wyższa.
b) dla Usługi elektronicznej Newsletter – wskazane w regulaminie, o którym mowa w ust. 10.
4. Licencjobiorcę w ramach korzystania z Usług elektronicznych obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest zawierana i wykonywana w oparciu o Zasady korzystania, które określają także warunki rozwiązywania takiej umowy.
6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest niezbędne dla zawarcia Umowy.
7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz zawierana jest każdorazowo z chwilą dodania do Koszyka pierwszego przedmiotu Umowy i kończy się z chwilą zawarcia Umowy lub zaprzestania korzystania przez Licencjobiorcę z tej Usługi elektronicznej przed zawarciem Umowy.
8. W przypadku zawierania Umowy licencyjnej do korzystania z Usługi elektronicznej Formularz niezbędne jest zawarcie pomiędzy Stronami umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto.
9. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Czat zawierana jest każdorazowo z chwilą wpisania przez Licencjobiorcę lub potencjalnego Licencjobiorcę wiadomości tekstowej do narzędzia informatycznego udostępnionego przez WKP w ramach Sklepu i kończy się z chwilą zakończenia rozmowy między przedstawicielem WKP a Licencjobiorcą lub potencjalnym Licencjobiorcą.
10. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana i wykonywana w oparciu o Regulamin newsletterów dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.profinfo.pl/regulamin-newslettera, który określa także warunki rozwiązywania takiej umowy.
11. Licencjobiorca jest uprawniony do wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług elektronicznych. Postępowanie reklamacyjne wszczynane jest na podstawie wniosku Licencjobiorcy złożonego w jeden z następujących sposobów: a) pisemnie na adres siedziby WKP z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA ”;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
12. We wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego Licencjobiorca zobowiązany jest wskazać:
a) rodzaj Usługi elektronicznej, której dotyczy wniosek;
b) rodzaj i czas wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Usługi elektronicznej;
c) następujące dane kontaktowe – adres poczty elektronicznej i/lub numer Licencjobiorcy.
13. WKP zobowiązane jest odpowiedzieć na wniosek Licencjobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na wniosek zostanie przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Licencjobiorcy podany we wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego.

§ 4. Zasady zawierania Umów

1. W celu zawarcia Umowy Licencjobiorca powinien:
a) dokonać wyboru Publikacji oferowanej w Sklepie w ramach poszczególnych Kart i dodać tę Publikację do Koszyka;
b) wypełnić formularz;
c) założyć Konto lub zalogować się do Konta, jeżeli już je posiada;
d) złożyć Zamówienie.
2. Licencjodawca może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące warunków wypełniania Formularza i składania Zamówień. O warunkach tych Licencjobiorca zostanie powiadomiony w ramach Karty lub w trakcie wypełniania Formularza albo w trakcie składania Zamówienia.
3. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli w treści Formularza zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Licencjobiorcy, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej oraz wszelkie dane niezbędne do poprawnej realizacji Umowy przez Licencjodawcę oraz wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie Umowy.
4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do:
a) weryfikacji danych zawartych w Formularzu;
b) odmowy przyjęcia Zamówienia;
c) odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w wiążących Strony odrębnych regulaminach lub ogólnych warunkach umów albo w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. O odmowie przyjęcia Zamówienia Licencjodawca powiadamia Licencjobiorcę przesyłając na adres poczty elektronicznej Licencjobiorcy wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenie oraz w miarę możliwości przyczynę złożenia tego oświadczenia.
6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Licencjodawcę dochodzi do zawarcia Umowy, której przedmiotem są Towary i/lub Usługi objęte Formularzem.
7. O zawarciu Umowy Licencjodawca powiadamia Licencjobiorcę przesyłając na adres poczty elektronicznej Licencjobiorcy wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Umowy.
8. Każde prawidłowo złożone przez Licencjobiorcę i przyjęte przez Licencjodawcę Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Licencjobiorcy.
9. WKP oświadcza, że w przypadku, gdy Umowa licencyjna dotyczy licencji do korzystania z Publikacji, których producentem lub dystrybutorem jest WKP, wówczas stronami takiej Umowy są WKP i Licencjobiorca, a warunki, na jakich następuje udzielenie licencji określa Umowa oraz Warunki licencji. WKP udostępnia Licencjobiorcy dane niezbędne do umożliwienia korzystania z Publikacji. Dane, w tym w szczególności link aktywacyjny, udostępniane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Licencjobiorcę w Formularzu.
10. W przypadku gdy Umowa licencyjna dotyczy licencji do korzystania z Publikacji, których producentem lub dystrybutorem jest Partner wówczas stronami takiej Umowy są Partner i Licencjobiorca, a WKP jest jedynie podmiotem, który występuje w relacjach prawnych z Licencjobiorcą jako WKP licencji, w tym wystawia dokumenty księgowe i przyjmuje od Licencjobiorcy wszelkie płatności związane z zawarciem Umowy. Partner występuje więc w Umowie jako Licencjodawca, a także podmiot wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie Licencjobiorcy Publikacji oraz informacji lub danych umożliwiających korzystanie z Publikacji, za jakość Publikacji i jej działanie, w tym za utrzymanie i rozwój Publikacji oraz realizację świadczeń gwarancyjnych związanych z korzystaniem z Publikacji i usuwaniem jej błędów i wad. WKP nie realizuje żadnych z tych ww. świadczeń i nie jest za nie odpowiedzialne. Warunki, na jakich następuje udzielenie licencji przez Partnera określa Umowa licencyjna oraz ustalone przez tego Partnera Warunki licencji.
11. WKP nie ponosi wobec Licencjobiorcy jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie przez Partnera obowiązków opisanych w ust. 10. Wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Partnera Licencjobiorca powinien zgłaszać bezpośrednio do Partnera.

§ 5. Wykonywanie Umów

1. Realizacja przez Licencjodawcę Umowy następować będzie w terminie wskazanym na Karcie, w Koszyku lub w Formularzu.
2. W przypadku gdy w ramach jednego Zamówienia zawierana jest Umowa licencyjna i Umowa sprzedaży, realizacji każdej z Umów następuje w terminach właściwych dla danej Umowy, wskazanych na Kartach, w Koszyku lub w Formularzu.
3. Do terminów wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej nie wlicza się dnia, w którym doszło do zawarcia Umowy lub Umów.
4. Z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy terminy realizacji Umowy określone w ust 1 - 3 mogą ulec przedłużeniu. Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Umowy oraz określi nowy termin jej realizacji.
5. Licencjobiorca nie będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, jeżeli Licencjodawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Umowy co najmniej o 30 Dni roboczych. Przed odstąpieniem Licencjobiorca powinien wezwać Licencjodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej do wykonania Umowy wyznaczając Licencjodawcy dodatkowy termin do wykonania Umowy, nie krótszy niż 30 Dni roboczych.
6. Szczegółowe warunki realizacji konkretnej Umowy zawarte są na Kartach, w Koszyku lub w Formularzu.

§ 6. Sposoby dostarczania Towarów i Usług

1. Sposoby dostawy Towarów przez Licencjodawcę, w tym terminy i koszty obowiązujące dla konkretnego sposobu dostawy, określone są na Kartach, w Koszyku lub Formularzu. W przypadku gdy dostawy Towarów realizowane są przy pomocy podmiotów trzecich, Licencjodawca od chwili wydania Towaru takiemu podmiotowi nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie przez niego terminu dostawy.
2. Dostawa Usług następuje w sposób wskazany w Warunkach licencji.

§ 7. Cena oraz koszty należne za dostarczenie Towarów lub Usług

1. Licencjodawca podaje na Karcie albo w Koszyku:
a) Cenę Towaru lub Usługi;
b) koszt dostawy Towaru.
2. Z tytułu dostawy Usług Licencjodawca nie pobiera od Licencjobiorcy żadnych dodatkowych kosztów.
3. Ostateczne i wiążące Strony Cena oraz pozostałe koszty, jeśli są należne od Licencjobiorcy, Licencjodawca podaje w wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 8. Dotyczy to także sytuacji, gdy ustalenie Ceny oraz pozostałych kosztów następuje w związku z akcją promocyjną prowadzoną przez Licencjodawcę w chwili zawarcia Umowy.
4. Licencjodawca może zastrzec, że Licencjobiorca przed zawarciem Umowy powinien dokonać zapłaty Ceny oraz pozostałych kosztów, jeśli są należne od Licencjobiorcy, w określonym terminie. W takim przypadku do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Licencjodawcy pełną kwotą Ceny oraz ww. kosztów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty przez Licencjobiorcę Ceny oraz ww. kosztów uznaje się, że Licencjodawca odmówił przyjęcia Zamówienia i nie dochodzi do zawarcia Umowy.
5. Licencjodawca zobowiązany jest wystawić Licencjobiorcy dokument księgowy potwierdzający zawarcie Umowy.
6. Dokumenty księgowe oraz faktury pro forma wystawiane i doręczane są Licencjobiorcy wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 8. Promocje

1. O ile nic innego nie wynika ze szczegółowych warunków konkretnej Promocji wówczas:
a) nie podlega ona łączeniu z innymi Promocjami;
b) Licencjodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian warunków Umów zawieranych w ramach Promocji, w tym zmian Cen;
c) Licencjodawca zastrzega sobie prawo odwołania czy zawieszenia Promocji.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt b) nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed wejściem w życie.

§ 9. Sposoby płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów lub Usług

1. Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów Licencjodawca określa na Karcie lub w Koszyku.
2. W przypadku gdy według wyboru Licencjobiorcy płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych wówczas Licencjobiorca przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.

§ 10. Rękojmia

1. WKP na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa ponosi odpowiedzialność wobec Licencjobiorcy będącego Konsumentem lub Quasikonsumentem za brak zgodności Towaru lub Usługi z Umową.
2. Niniejszym wyłącza się określoną w ust. 1 powyżej odpowiedzialność WKP wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Quasikonsumentem.

§ 11. Procedura reklamacyjna dotycząca Towarów

1. Procedura reklamacyjna opisana w niniejszym paragrafie dotyczy wyłącznie reklamacji Towarów składanych przez Licencjobiorców niebędących Konsumentami.
2. Reklamacje, o ile możliwość ich złożenia przysługuje Licencjobiorcy, należy składać:
a) w formie pisemnej na adres siedziby WKP;
b) w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
3. W reklamacji Licencjobiorca zobowiązany jest podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące Umowy sprzedaży, dane identyfikujące Licencjobiorcę (np. numer nadany Licencjobiorcy przez WKP), adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz opis działań, o których podjęcie przez WKP Licencjobiorca wnioskuje. W przypadku wad fizycznych Towaru Licencjobiorca zobowiązany jest załączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną potwierdzającą powstanie wady.
4. WKP rozpatruje reklamację w terminie do 14 Dni roboczych od dnia jej złożenia przez Licencjobiorcę.
5. W przypadku gdy treść reklamacji nie pozwala WKP na jej rozpoznanie, WKP przed upływem terminu wskazanego w ust. 4 wezwie Licencjobiorcę do jej uzupełnienia w terminie do 7 Dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Ww. wezwanie WKP doręcza Licencjobiorcy w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, a w razie nie podania tego adresu - w formie pisemnej na adres do doręczeń Licencjobiorcy. Nieuzupełnienie reklamacji www. terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania przez WKP.
6. W razie uwzględnienia reklamacji WKP podejmie działania wnioskowane przez Licencjobiorcę w reklamacji lub inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7. WKP jest obowiązane udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
8. Jeżeli WKP nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 7, uważa się, że uznało reklamację.
9. Odpowiedź na reklamację WKP przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 12. Przepisy dotyczące Konsumentów i Quasikonsumentów

1. Pod użytym w niniejszym paragrafie pojęciem Konsument należy rozumieć także Quasikonsumenta, chyba że co innego wynika z postanowień szczególnych.
2. W zakresie odmiennie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy WKP i Konsumentem lub Quasikonsumentem zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego, Ustawy o PK, Umowy oraz Warunków licencji. W przypadku Umów zawartych pomiędzy WKP a Quasikonsumentem dodatkowo zastosowanie mają postanowienia dokumentu pod nazwą „Dodatkowe ogólne warunki umów dla Quasikonsumentów, tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi ze spółką Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, a nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego (nr 1/2023)”.
3. W przypadku gdy w ramach jednego Zamówienia zawierana jest Umowa licencyjna i Umowa sprzedaży, odstąpienie od jednej z tych Umów nie oznacza automatycznie odstąpienia od drugiej ani nie powoduje jej rozwiązania czy wygaśnięcia.
4. WKP oświadcza, że:
a) w przypadku gdy organizuje Promocję polegającą na sprzedaży wiązanej, w ramach której WKP sprzedaje Konsumentowi – ze względu na łączną wartość Umowy – Towary i/lub Usługi po Cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie, wówczas Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w całości, tj. co do wszystkich Towarów i/lub Usług objętych daną Umową, albo wyłącznie w części dotyczącej Towarów i/lub Usług oferowanych po Cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie;
b) w przypadku gdy WKP udziela Konsumentowi – ze względu na wartość Umowy równą lub przekraczającą zastrzeżony limit – rabatu, wówczas Konsument, zmniejszając – w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od części Umowy – wartość Umowy do poziomu poniżej zastrzeżonego limitu, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz WKP pełnej Ceny (bez uwzględnienia takiego rabatu) Towarów i/lub Usług, których odstąpienie nie dotyczy;
c) w przypadku gdy Konsument chce zrezygnować z Towarów i/lub Usług zakupionych po Cenie standardowej w ramach Promocji polegającej na sprzedaży wiązanej, lecz zachować własność Towarów/lub Usług zakupionych po Cenie promocyjnej lub w gratisie, wówczas Konsument powinien zobowiązać się do nabycia w terminie 14 dni pozostałych Towarów i/lub Usług po Cenach standardowych, składając oświadczenie woli przyjęcia takiego zobowiązania i wysyłając je na adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub adres siedziby WKP. WKP niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przyjęcie oraz treść zmienionego Zamówienia, a także zawierającą odpowiednią fakturę.
5. Wszelkie spory pomiędzy WKP a Konsumentem lub Quasikonsumentem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w ust. 5 - 6 poniżej.
6. WKP informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta lub Quasikonsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy WKP a Konsumentem lub Quasikonsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie WKP. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
Nadto Konsument lub Quasikonsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
7. Konsument lub Quasikonsument może poddać spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PK, przepisów tej Ustawy i co za tym idzie postanowień wprowadzonych do Regulaminu na jej podstawie w odniesieniu do Konsumentów lub Quasikonsumentów, nie stosuje się do Umów, jeżeli Konsument lub Quasikonsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

Rozdział A. Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

9. Z zastrzeżeniem ust. 19 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla:
a) Umowy, w wykonaniu której WKP wydaje Towar, będąc zobowiązana do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
b) Umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
c) Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
10. Konsument może odstąpić od Umowy, składając WKP oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres poczty elektronicznej obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
11. WKP ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 10.
12. WKP ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
13. WKP dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Jeżeli WKP nie zaproponowało, że samo odbierze Towar od Konsumenta, WKP może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez WKP, WKP nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 16. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar WKP lub przekazać go osobie upoważnionej przez WKP do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
18. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o PK, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny. Jeżeli Cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
19. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o PK, a w szczególności od Umowy:
a) o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli WKP wykonało w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WKP utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism;
e) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli WKP rozpoczęło świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WKP utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a WKP przekazało Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o PK.

Rozdział B. Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności Towaru

20. WKP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez WKP, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
21. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, WKP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.
22. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
23. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub pisemnie na adres siedziby WKP, z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta” i „reklamacja”.
24. WKP może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub WKP może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla WKP. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla WKP, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
25. Przy ocenie nadmierności kosztów dla WKP uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
26. WKP dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której WKP zostało poinformowane przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi WKP.
27. Konsument udostępnia WKP Towar podlegający naprawie lub wymianie. WKP odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
28. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) WKP odmówiło doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 24;
b) WKP nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 26;
c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że WKP próbowało doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 24 lub 26;
e) z oświadczenia WKP lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
29. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
30. WKP zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
31. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
32. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
33. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar WKP na jej koszt. WKP zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
34. WKP dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział C. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

35. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również Towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej. Jeżeli Umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika nie stosuje się ust. 37 – 39.
36. Do Umowy, na mocy której WKP jest zobowiązane do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień Umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
37. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
38. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
39. Jeżeli WKP nie dostarczyło treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli WKP nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy.
40. Konsument może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a) z oświadczenia WKP lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
b) Konsument i WKP uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a WKP nie dostarczyło ich w tym terminie.
41. WKP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
42. WKP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
43. Domniemania określone w ust. 41 i 42 nie mają zastosowania, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których WKP poinformowało go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z WKP, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
44. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub pisemnie na adres siedziby WKP, z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta” i „reklamacja”.
45. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
46. WKP może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla WKP. 47. Przy ocenie nadmierności kosztów dla WKP uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
48. WKP doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której WKP zostało poinformowane przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi WKP.
49. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 46 - 47;
b) WKP nie doprowadziło treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 48;
c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że WKP próbowało doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową;
d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 45 - 48;
e) z oświadczenia WKP lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
50. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową.
51. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.
52. WKP udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w art. 43o ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o PK.
53. WKP może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczyło treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt WKP.
54. WKP jest zobowiązane do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.
55. WKP ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu Ceny.
56. WKP dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13. Postanowienie końcowe

1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące Umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Licencjodawcy.
2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu.
3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://pomoc.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci-wolters-kluwer-sp-z-o-o/. Z zastrzeżeniem ogólności zdania poprzedzającego, Licencjodawca informuje Licencjobiorcę, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Licencjodawcy przez podmioty trzecie, takie jak CENEO.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w celu marketingu bezpośredniego, w tym badania satysfakcji Licencjodawcy ze Sklepu.

§ 14. Zmiany Regulaminu

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług.
2. WKP zamieści informację o zmianie Regulaminu w Sklepie oraz poinformuje bezpośrednio Licencjobiorców o jego zmianie wysyłając do nich wiadomość na wskazany przez Licencjobiorcę adres poczty elektroniczne lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio na Koncie.

§ 15. Wejście w życie Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i z zastrzeżeniem ust. 2 dotyczy Umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.
2. W przypadku Umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zawartych z Konsumentami lub Qusikonsumentami przed dniem 1 stycznia 2023 r. postanowienia Regulaminu stosuje się, jeżeli dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu.