Regulamin

Regulamin sprzedaży wybranych internetowych publikacji elektronicznych z gamy "LEX"

prowadzonej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.


Spis treści:

§1. Definicje podstawowych pojęć
§2. Postanowienia ogólne
§3. Składanie i przyjmowanie zamówień
§4. Realizacja zamówień i udostępnienie Pakietu LEX
§5. Ceny i sposoby płatności
§6. Reklamacje
§7. Postanowienia końcowe

§1

Definicje podstawowych pojęć

 

Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że:

1. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin;

2. „Spółka” – oznacza Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000441434, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, o kapitale zakładowym w wysokości 19.919.527 PLN (wpłaconym w całości), posługującą się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej pl-handel@wolterskluwer.com oraz numerami telefonów: 0 801 04 45 45 lub 22 535 88 00;

3. „Sprzedaż internetowa” – oznacza sprzedaż wybranych internetowych publikacji elektronicznych z gamy „LEX”, prowadzoną przez Spółkę na dedykowanych tej sprzedaży stronach internetowych, w trybie online, na zasadach określonych w Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawnych; zastrzega się jednocześnie, że niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do innych rodzajów sprzedaży (tj. innych niż te, które zostały wprost wskazane w jego treści). W szczególności, Regulamin nie ma zastosowania do:
- sprzedaży prowadzonej przez Spółkę w ramach księgarni internetowej prowadzonej pod adresem www.profinfo.pl (Link do innej strony), do której zastosowanie ma odrębny, dostępny na tejże stronie, Regulamin Sklepu Internetowego Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (www.profinfo.pl(Link do innej strony));

- sprzedaży prowadzonej przez Spółkę nadto niniejszy Regulamin nie dotyczy zasad nabywania od Spółki książek w wersji elektronicznej (ebooków), które to zasady określa Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r. dostępny na stronie http://www.profinfo.pl/obszar,regulamin_ebooki.html  (Link do innej strony);

- konsumentów; z uwagi na charakter produktów elektronicznych z gamy „LEX” oferowanych poprzez dedykowane strony internetowe, są one przeznaczone dla podmiotów nieposiadających statusu konsumenta; w razie zainteresowania konsumenta zawarciem umowy ze Spółką na korzystanie z tego rodzaju produktu, konsument winien skontaktować się ze Spółką w sposób wskazany przez nią w drodze komunikatów zamieszczonych na dedykowanej stronie internetowej;

4. „dedykowane strony internetowe” – oznaczają strony internetowe wybrane przez Spółkę dla prowadzenia na nich Sprzedaży internetowej, znajdujące się w domenach: www.kancelaria-prawna.lex.pl (Link do innej strony) (dla produktów elektronicznych „LEX Kancelaria Prawna”); www.kancelaria-podatkowa.lex.pl  (Link do innej strony) (dla produktów elektronicznych „LEX Kancelaria Podatkowa”); www.biuro-rachunkowe.lex.pl  (Link do innej strony) (dla produktów elektronicznych „LEX Biuro Rachunkowe”); zmiana nazwy danej ww. domeny lub rozszerzenie ich ww. katalogu nie stanowi zmiany Regulaminu i podlega notyfikacji Klientowi;

5. „internetową publikację elektroniczną” lub zamiennie „Pakiet LEX” – oznacza oferowaną przez Spółkę poprzez daną dedykowaną stronę internetową, autoryzowaną na login i hasło publikację elektroniczną wydawaną w wersji online w ramach gamy „LEX”, opisaną na właściwej dla danego Pakietu LEX dedykowanej stronie internetowej; zastrzega się, że:

- Spółka oferuje poprzez dedykowane strony internetowe różne rodzaje lub wersje Pakietów LEX, a Klient składając zamówienie poprzez ww. stronę dokonuje wyboru właściwego rodzaju lub wersji tego Pakietu;

- szczegółową definicję publikacji elektronicznej i zasady korzystania z niej określa regulamin korzystania z tego rodzaju Pakietu dostępny na tej stronie; składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią ww. regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń;

6. „Klient” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zawarła Umowę ze Spółką;

7. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 K.c.; Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami; Spółka przypomina przy tym, iż przypisanie sobie statusu konsumenta przez podmiot, który takiego statusu nie posiada, stanowić może nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu odrębnych przepisów prawnych; konsumentem jest bowiem tylko osoba fizyczna spełniająca wymogi wyżej określone; osoba, która takiego statusu nie posiada w świetle ww. postanowień, choćby nawet przyznała sobie taki status składając ofertę/zamówienie, tudzież ofertę przyjmując, statusu tego nie nabywa; żadne oświadczenie Spółki nie może być interpretowane jako przyznanie uprawnień konsumenta podmiotowi, który takiego statusu nie posiada.;

8. „Strony” – oznacza łącznie Spółkę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie "Strony" zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;

9. „K.c.” – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§2 

Postanowienia ogólne

 

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Regulamin określa zasady dokonywania – poprzez dedykowane strony internetowe - zakupu wybranych internetowych publikacji elektronicznych wydawanych przez Spółkę w wersji online w ramach gamy „LEX” (Pakiety LEX), a także zasady realizacji złożonych zamówień i składania reklamacji, w tym w szczególności wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

2. Regulamin jest dostępny na każdej dedykowanej stronie internetowej, nieodpłatnie, dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta.

3. Zakupu Pakietu LEX za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej może dokonać tylko taki podmiot, który nie posiada statusu konsumenta i który przed zakupem poprawnie złoży zamówienie, tj. wypełni formularz zamówienia dostępny na tej stronie. Dokonywanie zakupów na dedykowanych stronach internetowych nie wymaga uprzedniej rejestracji Klienta, rozumianej jako uprzednie założenie konta.

4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Klient - składając zamówienie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej na zakup danego rodzaju Pakietu LEX w danej jego wersji oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz regulaminu korzystania z tego rodzaju Pakietu LEX, o którym mowa w § 1 pkt 5 tiret drugie powyżej, a także, że regulaminy te zostały doręczone Klientowi przed zawarciem Umowy oraz że akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń.

5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym K.c.

6. Do korzystania z dedykowanych stron internetowych, celem skutecznego składania zamówień na oferowane poprzez te strony Pakiety LEX niezbędne jest posiadanie przez Klienta (wymogi techniczne):

a) urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Klient jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do korzystania z dedykowanych stron internetowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie dedykowanych stron internetowych, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość tych stron lub ich elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3

Składanie i przyjmowanie zamówień

 

1. Z zastrzeżeniem pkt 2. poniżej, Klient składa zamówienie poprzez właściwą dla danego rodzaju Pakietu LEX dedykowaną stronę internetową dokonując następujących czynności:

a) dokonuje wyboru danego rodzaju lub danej wersji Pakietu LEX poprzez zaznaczenie w elektronicznym formularzu zamówienia właściwego ww. rodzaju lub właściwej wersji;
b) w prawidłowy sposób, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na dedykowanej stronie internetowej wypełnia pozostałe pola zawarte w elektronicznym formularzu zamówienia udostępnionym na dedykowanej stronie internetowej;
c) wysyła poprawnie wypełniony elektroniczny formularz zamówienia bezpośrednio z ww. dedykowanej strony internetowej; wysłanie, o którym mowa, następuje poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk oznaczony nazwą „Zamawiam” lub innym, analogicznym określeniem. Zamówienie będzie uznane za złożone w sposób prawidłowy, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszystkie wymagane dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. Nadto, do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia Umowy wymagana jest uprzednia akceptacja przez Klienta Regulaminu i regulaminu korzystania z publikacji online, o których mowa w § 1 pkt 5 tiret drugie Regulaminu.

3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację tego zamówienia oraz Klienta.

4. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej liczby odpowiednio: sztuk/ dostępów/licencji w odniesieniu do danego Pakietu LEX, który dostępny jest w sprzedaży poprzez dedykowane strony internetowe, która to liczba objęta jest jednym zamówieniem („limit”). Szczegółowe informacje dotyczące ww. ograniczeń, o ile występują, są zamieszczane przy ww. danym Pakiecie LEX na dedykowanej temu Pakietowi stronie internetowej. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Spółka zamieszcza nadto na dedykowanej stronie internetowej stosowne komunikaty wskazujące na możliwości i sposób składania zamówień na dany ww. Pakiet LEX w ilości sztuk/dostępów/licencji przekraczającej ww. limit.

§4

Realizacja zamówień i udostępnienie Pakietu LEX

 

1. Do zawarcia Umowy i realizacji zamówienia na Pakiet LEX dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego przez Spółkę w formie elektronicznej, na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest niezwłocznie po poprawnym złożeniu zamówienia przez Klienta.

2. Z przyczyn niezależnych od Spółki termin realizacji zamówień określony w pkt 1. powyżej może ulec przedłużeniu. Spółka zobowiązana jest poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z uwagi na niedostępność zamówionego Pakietu LEX, Spółka telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (na uprzednio podany przez Klienta w treści zamówienia numer telefonu lub adres e-mail) niezwłocznie powiadomi Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a zawarcie umowy nie dochodzi do skutku.

4. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na Pakiety LEX zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym pakiecie na dedykowanej mu stronie internetowej.

5. W przypadku skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta i zawarcia w związku z tym Umowy pomiędzy WK i Klientem na korzystanie z określonego w jej treści Pakietu LEX, Spółka udostępnia Klientowi dane niezbędne do umożliwienia korzystania z tego pakietu. Dane, w tym w szczególności link aktywacyjny, udostępniany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia, niezwłocznie po dokonaniu realizacji zamówienia przez WK.

§5

Ceny i sposoby płatności

 

1. Spółka oświadcza, że ceną sprzedaży poszczególnych Pakietów LEX obowiązującą Klienta jest cena podana na dedykowanej temu danemu pakietowi stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia przez Klienta; zastrzega się przy tym, iż podawana jest cena netto z dopiskiem plus VAT” (podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia).
2. W cenę, o której mowa, wliczone są koszty realizacji zamówienia i udostępnienia Pakietu LEX objętego Umową.
3. Na dedykowanych stronach internetowych, w odniesieniu do składanych zamówień, stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem - Klientowi wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności,
b) płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, wg instrukcji wskazanych na dedykowanej stronie internetowej.
4. W razie wyrażenia zgody przez Klienta, w tym zaakceptowania dostępnego na dedykowanej stronie internetowej Regulaminu faktur elektronicznych, Spółka wystawi i doręczy Klientowi fakturę VAT w formie elektronicznej.

§6

Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej Klient składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić, zgodnie z Regulaminem udostępnienie przedmiotu zamówienia:
a) w przypadku wad Pakietu LEX – w sposób określony regulaminem, który do tego danego pakietu ma zastosowanie (zob. § 1 pkt 5 tiret drugie Regulaminu);
b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub udostępnienia przedmiotu zamówienia: e-mailem na adres poczty elektronicznej Spółki: pl-obsluga.klienta@wolterskluwer.com   lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 801 04 45 45;
c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT: e-mailem na adres poczty elektronicznej Spółki: pl-obsluga.klienta@wolterskluwer.com  lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer +48 801 04 45 45 (wybierz 2 - Obsługa Klienta).

2. W przypadkach opisanych w pkt 1 lit. „b” i „c” powyżej każda reklamacja powinna określać:

- dane Klienta pozwalające na jego identyfikację,
- przyczynę jej złożenia (tj. opis problemu) oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Spółki w ramach rozpatrzenia reklamacji,
- numer rachunku bankowego, na który - w razie uwzględnienia reklamacji Spółka zwróci Klientowi cenę za przedmiot zamówienia, o ile uwzględnienie reklamacji będzie polegało na spełnieniu tego rodzaju świadczenia.


3. Spółka rozpatruje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia ich poprawnego (tj. zgodnego z pkt 1-2 powyżej) złożenia przez Klienta.

§7

Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie spory wynikające z Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Spółką a Klientami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Spółki.

2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na dedykowanych stronach internetowych.

3. Domniemywa się, że Klient, składając zamówienie, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 


Przejdź do pomoc.wolterskluwer.pl do regulaminów produktów online >>