Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kiedy uprawniony nie dostanie alimentów?

25 września 2019

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

Kiedy uprawniony nie dostanie alimentów?

W linii orzeczniczej "Nadużycie prawa podmiotowego w sprawach o alimenty", Aleksandra Partyk opisuje sytuacje dotyczące odmowy przyznania alimentów z powołaniem się na zasady współżycia społecznego.

Zobacz również: Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (art. 144(1) k.r.o.)

Wskazówki dla zobowiązanych i uprawnionych

Przykłady opisanych sytuacji powstały w oparciu o analizę bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Stanowią wskazówkę dla zobowiązanych, jak i uprawnionych z tytułu obowiązku alimentacyjnego, kiedy skutecznie można się domagać realizacji tego obowiązku i kiedy skutecznie można się przed takim obowiązkiem bronić.

Powództwo o alimenty sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

W oparciu o analizę spraw rozstrzyganych przez sądy, można wskazać przykładowe sytuacje, w których alimenty nie należą się uprawnionemu:

  • rodzic, który rażąco zaniedbywał swoje dzieci w okresie ich małoletniości, nie wywiązywał się odpowiednio ze swych obowiązków rodzicielskich, w efekcie nie może skutecznie domagać się od tych (dorosłych już) dzieci alimentów na swoją rzecz;
  • osoba żądająca alimentów popadła w niedostatek ze swojej winy, na skutek własnego niedbalstwa i braku zapobiegliwości, a zwłaszcza gdy ma to na celu szykanowanie obowiązanego do alimentacji;
  • w przypadku alimentów pomiędzy małżonkami rozwiedzionymi, żądanie alimentów może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jeżeli małżonek domagający się tego rodzaju świadczeń pozostaje w nowym związku (formalnym lub nieformalnym), zwłaszcza gdy to on zerwał pożycie.

Odmowa przyznania alimentów z powołaniem się na zasady współżycia społecznego nie jest zasadna

Sądy wskazują również sytuacje, w których zasady współżycia społecznego nie uzasadniają odmowy zasądzenia alimentów, pomimo że z punktu widzenia zobowiązanych do alimentacji, jest to mocno kontrowersyjne:

  • konflikt rodzinny pomiędzy stronami stosunku alimentacyjnego, jeżeli ma charakter wzajemny, nie uzasadnia nieuwzględnienia roszczenia o alimenty, zwłaszcza gdy występuje z nim dziecko niemogące się samodzielnie utrzymać, choćby było już pełnoletnie. W takim przypadku nawet rażąco naganne postępowanie dziecka nie uzasadnia odmówienia mu świadczeń alimentacyjnych
  • uzależnienie uprawnionego do alimentów od alkoholu lub środków odurzających, samo w sobie nie uzasadnia odmowy przyznania alimentów z powołaniem się na zasady współżycia społecznego, bowiem zawierają one w sobie również element humanitaryzmu.

Duża arbitralność w ocenie sytuacji

W linii orzeczniczej podkreślono jednak, że ocena sprzeczności roszczenia alimentacyjnego z zasadami współżycia społecznego ma charakter niezwykle ocenny i wyrażana jest przez sąd orzekający w sprawie w świetle całokształtu okoliczności danego przypadku, ad casum. Ocena ta, podlegająca dyskrecjonalnej władzy sądu, niejednokrotnie opiera się raczej na poczuciu słuszności i sprawiedliwości, przy uwzględnieniu niuansów konkretnej sprawy.

 

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.