Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja ustawy AML - nowe obowiązki

23 kwietnia 2021

Nowelizacja ustawy AML, oprócz tego, że stanowi implementację dyrektywy to znacząco modyfikuje dotychczasowe brzmienie ustawy. Z pozoru drobne zmiany wynikające z nowelizacji w praktyce będą rodzić daleko idące obowiązki po stronie instytucji obowiązanych, które nie tylko muszą zmodyfikować swoje procedury wewnętrzne, ale na nowo przemyśleć procesy służące zapewnieniu skuteczności systemów AML.

Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych

Nowelizacja ustawy AML zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów podlegających rygorom regulacji w zakresie AML poprzez dodanie do listy podmiotów obowiązanych przedsiębiorców świadczących działalność polegającą na doradztwie w zakresie podatkowym, w tym działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie sporządzania deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych czy udzielaniu porad (bądź opinii lub wyjaśnień) z zakresu prawa podatkowego. Dotychczas katalog instytucji obowiązanych obejmował w tym zakresie jedynie doradców podatkowych, biegłych rewidentów i podmioty prowadzące księgi rachunkowe.

Beneficjent rzeczywisty i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W zakresie beneficjenta rzeczywistego nowelizacja ustawy AML ogranicza ustalenie niezbędnych danych w ramach jego identyfikacji do imienia i nazwiska. Aktualnie instytucja obowiązana musi dodatkowo ustalić obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego.

Nowelizacja ustawy AML wprowadza obowiązek dokumentowania w sposób określony wewnętrzną procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

  1. wszystkich utrudnień powodujących brak możliwości ustalenia lub wątpliwości co do ustalenia beneficjenta rzeczywistego na zasadach przewidzianych w ustawie AML;
  2. wszystkich utrudnień związanych z uzasadnionymi czynnościami podejmowanymi w celu weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego.

Anonimowe zgłaszanie naruszeń AML

Nowelizacja rozszerza katalog podmiotów podlegających ochronie w ramach wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, wskazując – obok pracowników – na obowiązek ochrony innej osoby wykonującej czynności na rzecz instytucji obowiązanej, która dokona zgłoszenia. Co więcej, zgłaszający w ramach wewnętrznej procedury otrzymają ustawową ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub jemu równoważnym (np. poprzez zakaz pogorszenia sytuacji prawnej bądź faktycznej).

Znacznie więcej informacji na temat zmian wynikających z nowelizacji ustawy AML, można znaleźć w:

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Monika Kozłowska

product manager LEX Banki i Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.