Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Koniec z amortyzacją budynków i lokali mieszkalnych!

30 grudnia 2022

Od 1 stycznia 2023 r. żaden podatnik nie może zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. To prawo zostało odebrane zarówno podatnikom PIT, jak i CIT w ramach Polskiego Ładu. Nowy stan prawny uwzględnia już kalkulator amortyzacji od Wolters Kluwer.

Tylko do końca 2022 roku można było jeszcze dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. Teraz jest już to niemożliwe. Polski Ład, z początkiem 2023 roku, wprowadził całkowity zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych - także tych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Przejściowo można było tylko do końca 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku ustawodawca w ramach Polskiego Ładu odebrał zarówno podatnikom PIT, jak i CIT prawo do amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Zakaz amortyzacji wynika ze zmienionego art. 22c pkt 2 ustawy o PIT oraz z dodanego art. 16c pkt 2 ustawy o CIT. Jednocześnie ustawodawca wprowadził przepis przejściowy, który umożliwiał podatnikom PIT i CIT, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r. Tym samym, podatnicy tylko do końca 2022 roku mogli stosować przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że prawo to nie przysługiwało w stosunku do wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 r.

Fiskus nie rozstrzygnie niekonstytucyjności

Najbardziej zainteresowani zmianami są podatnicy, którzy dokonują wynajmu nieruchomości i to w ramach najmu prywatnego, jak i prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy kierujący wnioski o interpretację w sprawie amortyzacji podnoszą, że obecna regulacja stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi, tj. zasadą ochrony interesów w toku oraz ochrony praw nabytych. Takie stanowisko wyraził między innymi podatnik we wniosku o interpretację, którą omówiliśmy w tekście pt.: Amortyzacja lokali mieszkalnych możliwa wyłącznie do końca 2022 roku. Zdaniem podatnika ustawodawca nie powinien w trakcie trwania amortyzacji zmieniać zasad polegających na wykluczeniu z obiektów podlegających amortyzacji składnika majątku, którego amortyzację rozpoczęto, ale przed tymi zmianami nie zakończono. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał jednak wyraźnie, że kontrola norm (abstrakcyjna i konkretna; a posteriori i a priori), której istota polega na orzekaniu o hierarchicznej (pionowej) zgodności aktów normatywnych (norm prawnych) niższego rzędu z aktami normatywnymi (normami prawnymi) wyższego rzędu i na eliminowaniu tych pierwszych z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia braku zgodności, należy natomiast do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.

Kalkulator amortyzacji od WKP

Zmiany w tym zakresie jakie obowiązują od 1 stycznia 2023 r. uwzględnia Kalkulator amortyzacji, który został niedawno dodany do LEX Księgowość. To kalkulator obliczeniowy do amortyzacji w ujęciu bilansowym i podatkowym. Oblicza roczne odpisy amortyzacyjne.

Obliczenia należy rozgraniczyć dla czterech wariantów.

1. Amortyzacja w ujęciu bilansowym

  • Środki trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne

2. Amortyzacja w ujęciu podatkowym

  • Środki trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne

Zapraszamy do korzystania!

Koniec z amortyzacją budynków i lokali mieszkalnych!

Michał Malinowski

Product Manager

Księgowość i Podatki