Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Biała lista ważna przy ustalaniu przychodu od 2020 r.

29 stycznia 2020

Biała lista podatników VAT ma uszczelnić system VAT i zapobiegać wyłudzeniom tego podatku. Zawiera ona m.in. dane o numerach rachunków rozliczeniowych. A ta informacja jest z kolei bardzo istotna na gruncie podatku dochodowego przy ustalaniu przychodu.

Co zmieniło się w przepisach od 2020 r.?  

W znowelizowanych od 2020 r. przepisach art. 22p u.p.d.o.f. (oraz analogicznie art. 15d u.p.d.o.p.) określono podatnikom PIT prowadzącym działalność gospodarczą oraz podatnikom CIT konsekwencje, gdy nie uiszczą należnych kontrahentom kwot za pośrednictwem rachunków znajdujących się na tej liście.

Szczególne regulacje wprowadzono także w zakresie przychodów podatkowych, gdy w dokonywaniu płatności uczestniczy podmiot trzeci. Chodzi tu o umowy faktoringu, czy cesji wierzytelności, gdy płatności wynikają z transakcji przekraczającej 15.000 zł.  

Czy będzie ustalany przychód z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy?  

Z pomocą procedury pt. Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy łatwo ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 2020 r. będzie ustalany przychód z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy.

Biała lista ważna przy ustalaniu przychodu od 2020 r.

Jeśli podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą, będzie obowiązany:

  • do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów/świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i
  • przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście – u podatnika powstanie przychód w dniu zlecenia przelewu.

Przychód ten wystąpi w takiej wysokości, w jakiej płatność zostanie dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście.

Przychód nie powstanie, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:

  • wynika z transakcji, która nie przekracza 15.000 zł lub
  • została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT, a podatnik złożył zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.  

Przeczytaj także:

Nowa odpowiedzialność solidarna w VAT od 1.01.2020 r.  

Tylko rachunki firmowe są na białej liście podatników

Biała lista podatników VAT pomaga, ale tylko w teorii

Nowe sankcje za zapłatę na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu    

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.