Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z koronawirusem

26 kwietnia 2020

W związku ze stanem epidemii koronawirusa, a wcześniej stanem zagrożenia epidemicznego, z mocy prawa bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczął się. Bieg terminów rozpoczętych uległ zaś zawieszeniu. Przez terminy w postępowaniu administracyjnym należy rozumieć terminy procesowe, ale także terminy prawa materialnego.

Jak wskazuje Agnieszka Dauter w: Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19, w wypadku odwołania ww. stanów, rozpoczęcie biegu terminów, jak i kontynuowanie terminów zawieszonych nastąpi z mocy prawa.

Terminy procesowe w postępowaniach administracyjnych

Zgodnie z ogólną regułą, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminu w tym okresie dotyczy również:

 • milczącego załatwienia przez organ sprawy;
 • innej sprawy, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania;
 • wyrażenia przez organ stanowiska.

Terminy prawa administracyjnego

Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

 • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem;
 • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki;
 • przedawnienia;
 • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie;
 • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony;
 • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju


– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Jak wskazuje Agnieszka Dauter, terminy prawa administracyjnego dotyczą zarówno terminów procesowych, jak i materialnych.

Początek biegu terminów

Autorka stoi na stanowisku, zgodnie z którym, mimo że przepisy weszły w życie z dniem 31 marca 2020 r., to ustawodawca w sposób wyraźny wskazał w nich, że nierozpoczęcie biegu terminów, jak i zawieszenie terminów już rozpoczętych obowiązuje w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Skoro stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r., to należy przyjąć, że od tej daty z mocy prawa następuje skutek wynikający z tych norm prawnych.

 

Szereg wyłączeń od 18 kwietnia

Z dniem wejścia w życie w dniu 18 kwietnia kolejnej tarczy antykryzysowej, prawodawca wprowadził wyjątki od ustawowego wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym dotyczące m.in.:

 • opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji,
 • wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Innymi słowy, z dniem 18 kwietnia 2020 r., rozpoczynają one bieg, a rozpoczęte biegną w dalszym ciągu.

 

Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z koronawirusem
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.