Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty

29 czerwca 2020

W wypadku, gdy nienależycie opłacona apelacja została wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika, przewodniczący powinien wezwać do uiszczenia brakującej opłaty. Zasada powyższa nie uległa zmianie nawet w wyniku zeszłorocznej reformy k.p.c. Nie oznacza to jednak, że wezwanie do uiszczenia brakującej opłaty nastąpi w każdym wypadku, gdy apelacja wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika nie została należycie opłacona.

Robert Marek Bełczącki w procedurze: Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne - bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty wskazuje, co w przypadku gdy w apelacji takiej zawarty został wniosek o zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od apelacji, który został następnie prawomocnie oddalony. Bieg terminu do uiszczenia należnej opłaty rozpoczyna bieg z dniem doręczenia - wydanego na posiedzeniu niejawnym - albo ogłoszenia - wydanego na posiedzeniu jawnym - postanowienia odmawiającego zwolnienia, bez wezwania do uiszczenia brakującej opłaty.

Podobnie będzie w przypadku, gdy wniosek o zwolnienie od opłaty zostanie złożony w terminie wyznaczonym do uiszczenia brakującej opłaty od apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika (nie nastąpi kolejne wezwanie).

Co w wypadku odrzucenia zażalenia na postanowienie odmawiające zwolnienia?

Zdaniem Roberta Bełcząckiego, w sytuacji, gdy przyczyną odrzucenia takiego zażalenia jest jego wniesienie po upływie przepisanego terminu, stosowanie art. 112 ust. 3 zd. trzecie u.k.s.c. jest wyłączone, gdyż, zgodnie z jego brzmieniem, dotyczy on jedynie przypadków wniesienia zażalenia w przepisanym terminie.
Wówczas należy przyjąć, że tygodniowy termin do uiszczenia opłaty od apelacji upłynął zgodnie z regułą przewidzianą w art. 112 ust. 3 zd. drugim u.k.s.c. i nie pozostaje nic innego jak odrzucenie apelacji ze względu na jej nieopłacenie.
Podobnie należy ocenić odrzucenie zażalenia z innej przyczyny, uznając, że niedopuszczalne zażalenie nie mogło przerwać biegu terminu określonego w art. 112 ust. 3 zd. drugim u.k.s.c.

Co w wypadku częściowego uwzględnienia zażalenia?

Jak wskazuje Robert Bełczącki, częściowe uwzględnienie zażalenia, które skutkuje częściowym zwolnieniem od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od apelacji modyfikuje obowiązek wniesienia tej opłaty w wysokości wynikającej z postanowienia sądu wydanego na skutek zażalenia.
W przypadku zwolnienia częściowego zastosowanie znajduje art. 112 ust. 3 u.k.s.c.
Profesjonalny pełnomocnik powinien bez uprzedniego wezwania, pod rygorem odrzucenia apelacji jako nieopłaconej, uiścić tę część należnej od apelacji opłaty sądowej, od której reprezentowana przez niego strona ostatecznie nie została zwolniona w wyniku postępowania zażaleniowego.
Wezwanie profesjonalnego pełnomocnika do uiszczenia stosownej części opłaty nastąpi tylko wtedy, gdy nieopłaconą apelację wniosła osobiście strona przez niego zastępowana. Wówczas bowiem art. 112 ust. 3 u.k.s.c. nie znajduje zastosowania.

Co w wypadku oddalenia zażalenia?

Oddalenie zażalenia, którego wynikiem jest odmowa zwolnienia od opłaty sądowej od apelacji oznacza, że stosowanie znajduje art. 112 ust. 3 u.k.s.c. i profesjonalny pełnomocnik musi uiścić należną opłatę bez uprzedniego wezwania, pod rygorem odrzucenia apelacji jako niepłaconej, a biegu terminu przewidzianego w art. 112 ust. 3 u.k.s.c. nie przerywa nawet błędne wezwanie przez przewodniczącego do opłacenia apelacji.

Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal