Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Bon "500 plus" dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej - zasady przyznawania

30 listopada 2020

Do 7 grudnia nauczyciele mogą składać wnioski o dofinansowanie sprzętu, oprogramowania lub usługi potrzebnych do nauki zdalnej. O bon „500 plus” mogą ubiegać się w szkole, w której pracują. Jednak, czy wszyscy nauczyciele spełniają uprawnienia do skorzystania z tego świadczenia? 

Możliwość ubiegania się  o przyznanie jednorazowego dofinansowania wydatków poniesionych przez nauczycieli w związku z zakupem urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do zdalnej pracy z uczniami, została uregulowana w  § 10c i § 10d znowelizowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dalej r.COVID-19.

Krąg osób uprawnionych i wyłączonych z możliwości skorzystania z bonu

Choć przepisy tego rozporządzenia wskazują, że uprawnienie to przysługuje nauczycielom publicznych i niepublicznych szkół i placówek, w tym dyrektorom, zatrudnionym na umowy o pracę lub przez mianowanie, to jednak w kwestii tej pozostają pewne wątpliwości interpretacyjne związane z zajmowanym przez nauczyciela stanowiskiem pedagogicznym.

Jak wyjaśnia Pani Joanna Lesińska w poradniku pt.: "Bon "500 plus" dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej - zasady przyznawania i rozliczania", skorzystanie z przedmiotowego dofinansowania nie jest uzależnione od zajmowanego przez nauczyciela stanowiska pedagogicznego, a więc o świadczenie mogą się ubiegać nie tylko nauczyciele przedmiotów, czy wychowawcy w placówkach, ale również inni nauczyciele biorący udział w zdalnej edukacji, np. bibliotekarze, nauczyciele wspomagający, nauczyciele – specjaliści, wychowawcy świetlic.

Przepisy § 10c ust. 2 i ust. 14 r.COVID-19, zawierają również wyłączenia podmiotowe, czyli krąg osób którzy nie mogą skorzystać z dofinansowania, są to:

 • nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciele, którzy w dniu 7 grudnia:
  • pozostają w stanie nieczynnym, przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym, na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie świadczą również pracę w jednostkach systemu oświaty,
  • byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków w związku z karą dyscyplinarną,
  • przebywającym na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni,
  • byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Jak wskazuje Autorka poradnika, przedmiotowego dofinansowania nie otrzymają również nauczyciele, którzy:

 • nie spełnią wymogu pozostawania w zatrudnieniu na stanowisku pedagogicznym w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu planowanej wypłaty dofinansowania (a contrario 10c ust. 13 w zw. z § 10d ust. 9 r.COVID-19);
 • nie spełnią wymogów formalnych wniosku – np. nie złożą go do 7 grudnia 2020 r., zakupili sprzęt przed 1 września 2020 r., dokonali zakupu niepodlegającego dofinansowaniu, złożą wniosek u drugiego lub kolejnego pracodawcy lub należycie nie udokumentują wniosku (a contrario 10c ust. 3 – 12 r.COVID-19).

Zakupy objęte dofinansowaniem

Katalog zakupów sprzętu, oprogramowania i usług objętych bonem został określony w § 10c ust. 3 i 4 r.COVID-19 i  jest to katalog zamknięty, ponieważ - zdaniem Autorki poradnika "nie zawiera przykładowo sformułowania, że dofinansowaniu podlegają 'w szczególności' wymienione w nim pozycje".

Zgodnie z § 10c ust. 12 r.COVID-19, dofinansowanie przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę, zakupione w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r., w kwocie wynikającej z dowodu zakupu, lub paragonu i nie może przekraczać kwoty 500 zł.

Składanie wniosków

W celu uzyskania dofinansowania, nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły czy placówki a w przypadku dyrektora –  do organu prowadzącego albo organu rejestrującego, gdy dyrektor jest zatrudniony w niesamorządowej jednostce oświatowej.

Zgodnie z § 10c ust. 10 r.COVID-19, do wniosku dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, wystawionego imiennie na nauczyciela.

Wnioski należy składać w terminie do 7 grudnia 2020 r.

W poradniku uwzględniono również wzory wniosków przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bon
Lidia Marciniak

product manager Oświata