Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zawieszenie zajęć z powodu koronawirusa - czas pracy, wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

20 marca 2020

Na dyrektorach szkół, przedszkoli i większości placówek spoczywa obecnie wiele odpowiedzialnych zadań, m.in. zapewnienie należytej organizacji pracy wszystkich pracowników, a także odpowiednia edukacja uczniów w domach. Jak informuje MEN, zawieszenie zajęć nie zwalnia pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.

Świadczenie pracy w szkole czy praca zdalna?

Zgodnie z  art. 68 ust. 5 ustawy-Prawo oświatowe Dostęp po zalogowaniu , dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Jako przełożony służbowy swoich pracowników odpowiada za organizację ich pracy, może więc nakazać im świadczenie pracy:

Taka sama sytuacja dotyczy pracowników niepedagogicznych, o ile oczywiście charakter zadań określonych w umowie o pracę, wykonywanych przez pracownika pozwala na wykonywanie pracy zdalnej.

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie wyda polecania pracy zdalnej lub się na nią nie zgodzi? Jak podkreśla Joanna Lesińska w komentarzu LEX:  Koronawirus - obowiązki dyrektorów, czas pracy i wynagradzanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Dostęp po zalogowaniu obowiązkiem pracownika jest stawienie się w miejscu pracy określonym w umowie o pracę, a dyrektor ma obowiązek zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy-Prawo oświatowe).

Wynagradzenie podczas zawieszenia zajęć

Jak wskazuje MEN, nauczycielom, którzy świadczą pracę - zarówno w miejscu pracy, jak i zdalnie przysługuje wynagrodzenie bez zmian, z wyjątkiem dodatku za warunki pracy, który jest należny wyłącznie za godziny przepracowane w określonych warunkach pracy, oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. W sytuacji jednak, kiedy nauczyciele nie będą mogli wykonywać pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego. Podobne zasady dotyczą pracowników niepedagogicznych - zawieszenie zajęć nie zwalnia ich ze świadczenia pracy i za wykonaną pracę otrzymają wynagrodzenie. Jeśli jednak pracownik nie będzie świadczyć pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i otrzyma wynagrodzenie za tzw. gotowość do pracy, zgodnie z art. 81 kodeksu pracy.

 

Zawieszenie zajęć z powodu koronawirusa - czas pracy, wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Lidia Marciniak

product manager LEX Prawo Oświatowe