Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czasowy odbiór zwierzęcia

30 grudnia 2022

Tematyka cierpiących zwierząt w okresie zimowym budzi szczególne zainteresowanie. Decyzja w przedmiocie odbioru zwierzęcia zapada w trudnym do przeprowadzenia postępowaniu administracyjnym. Jak uniknąć błędów w tej procedurze?

Kiedy można odebrać zwierzę właścicielowi lub opiekunowi?

Jak wskazano w ustawie o ochronie zwierząt zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Przepisy zabraniają znęcania nad zwierzętami, którym jest zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień m.in. przez:

 • bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu,
 • przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg,
 • używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji,
 • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,
 • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
 • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,
 • wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu,
 • utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Zwierzę, które jest ofiarą znęcania, może zostać czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi i przekazane:

 • schronisku dla zwierząt (w przypadku zwierząt domowych lub laboratoryjnych), lub
 • gospodarstwu rolnemu wskazanemu w decyzji w sprawie odbioru zwierzęcia (w przypadku zwierząt gospodarskich),
 • ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt (w przypadku zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywanych w ogrodach zoologicznych).

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w sprawie odbioru zwierzęcia?

Odebranie zwierzęcia następuje na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia. Decyzja wydawana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Osoba niebędąca żadnym z tych podmiotów nie może spowodować wszczęcia postępowania w sprawie odbioru zwierzęcia.

W zawiadomieniu należy podać:

 • informacje wskazujące na znęcanie się nad zwierzęciem,
 • dane pozwalające zidentyfikować zwierzę oraz ustalić jego właściciela lub opiekuna,
 • dane informującego.

Anonimowe informacje o znęcaniu się nad zwierzętami (donosy) nie spowodują podjęcia działań przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Postępowanie wszczynane jest z urzędu. Dla jego prawidłowego przebiegu konieczne jest ustalenie stron. Będą nią zarówno właściciel lub opiekun zwierzęcia, jak i organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, a której upoważniony przedstawiciel odebrał zwierzę i zawiadomił o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Istotnym elementem postępowania jest ocena, czy zaistniały podstawy do wydania decyzji w sprawie odbioru zwierzęcia, w szczególności stwierdzenie warunków bytowania zwierzęcia oraz jego stanu fizycznego w chwili odebrania. Oceniając materiał dowodowy należy pamiętać o uwzględnieniu argumentów podmiotów informujących oraz przedstawianych przez właściciela czy opiekuna zwierzęcia.

Co istotne w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, decyzja może być wydana już po odebraniu zwierzęcia przez policjanta, strażnika gminnego lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Podmiot ten musi jednak niezwłocznie zawiadomić o odebraniu zwierzęcia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Więcej informacji o czasowym odbiorze zwierzęcia znajdziesz w komentarzu praktycznym "Czasowy odbiór zwierzęcia".

Czasowy odbiór zwierzęcia
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska