Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sprawozdania finansowe za 2019 r. a koronawirus

25 marca 2020

Księgowym pozostało już niewiele czasu na przygotowanie sprawozdań finansowych za 2019 r. Dodatkowo księgowi muszą odpowiedzieć sobie na pytanie czy wpływ koronawirusa na działalność ich przedsiębiorstwa powinien zostać uwzględniony już w sprawozdaniu za 2019 r.

Termin sporządzenia sprawozdania za 2019 r. - 31 marca czy później?

Ustawa o rachunkowości wskazuje, iż sprawozdanie finansowe powinno zostać w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym jest to więc termin 31 marca.
W związku z trwającą w Polsce epidemią koronawirusa Stowarzyszenie Księgowych apelowało do Ministra Finansów o odroczenie terminu sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019. W projekcie ustawy wdrażającej tzw. tarczę antykryzysową pojawił się wprawdzie przepis dający Ministrowi Finansów możliwość wydania rozporządzenia przesuwającego ten termin, ale nie wiadomo czy z tego uprawnienia skorzysta. A jeśli tak to może się to stać w ostatnich dniach marca. Tymczasem księgowym nie pozostaje nic innego jak przygotować sprawozdania w dotychczasowym terminie do 31 marca.

 

Pamiętaj o nowej strukturze logicznej!

W zeszłym roku księgowi po raz pierwszy musieli przygotować sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej i podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W związku z tym pojawiło się wiele problemów, zarówno na etapie podpisywania sprawozdania, jak i przekazywania sprawozdania finansowego do KRS. Opisaliśmy je w komentarzu dostępnym w programie LEX Problemy z podpisywaniem i składaniem sprawozdań finansowych do KRS.
W tym roku powinno być łatwiej, ale trzeba pamiętać, iż sprawozdania muszą być przygotowane zgodnie z nową strukturą logiczną w wersji 1-2. Zawiera ona szereg zmian o charakterze technicznym i dostosowującym. zmiany w samej strukturze nie są wiec duże, ale jeżeli sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostanie sporządzone w schemie w wersji 1-1, nie zostanie przyjęte do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) KRS. Jak zatem prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej i uniknąć błędów uniemożliwiających złożenie sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poradniku p. Doroty Mikulskiej E-sprawozdania finansowe - jak uniknąć błędów?


Czy koronawirus wpłynie na sprawozdania finansowe za 2019 r.?

Epidemia koronawirusa w Polsce rozpoczęła się w 2020 r. i z pewnością bardzo wpłynie na działalność większości przedsiębiorstw, a co za tym idzie ich sprawozdania finansowe. Czy dotyczy to jednak już sprawozdań za 2019 r.? Zdaniem Tadeusza Waślickiego autora dostępnego w LEX poradnika Wpływ koronawirusa na sprawozdanie finansowe za 2019 r. należy uznać, że epidemia koronawirusa nie wpłynęła na sytuację finansową i majątkową polskich przedsiębiorstw, odzwierciedloną w wielkościach zaprezentowanych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na 31 grudnia 2019 r. Jednak, biorąc pod uwagę to, że sprawozdania te nie zostały jeszcze sporządzone, zbadane i zatwierdzone, standardy rachunkowości, zarówno międzynarodowe, jak i krajowe, mogą wymagać dodatkowych ujawnień w tych sprawozdaniach.

 

Ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

Skutki epidemii koronawirusa COVID-19 mogą być różne dla poszczególnych jednostek i dlatego muszą one zostać ustalone indywidualnie dla danej jednostki, za co odpowiedzialność ponosi jej kierownik.
Jeżeli wpływ zdarzeń niewymagającego dokonania korekt jest istotny dla sprawozdania finansowego, należy go ujawnić. Ujawnienie to powinno obejmować charakter zdarzenia i oszacowanie skutku finansowego. Jeśli nie jest możliwe oszacowanie tego skutku, należy o tym poinformować czytelnika sprawozdań.
W przypadku jednostek, dla których wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa uznany zostanie za bardzo istotny, konieczne będzie zawarcie w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 odpowiednich ujawnień dotyczących:

  • przewidywanej utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych,
  • przewidywanych rozwiązań niektórych umów sprzedaży lub zakupu dóbr i usług, które mogą rodzić obciążenia oraz
  • inne niekorzystne skutki, np. brak surowca, brak możliwości zbytu produktów, powstania zakłóceń w dostawach, ewentualnego niedotrzymania warunków umów kredytowych, prawdopodobnego powstania warunków, które spowodują powstanie zobowiązań lub konieczności wykupu instrumentów finansowych itp.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce proponuje przykładowe sformułowanie do ujęcia w ust. 6 pkt 2 dodatkowych informacji i objaśnień (załącznik nr 1 do u.o.r.):
„Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.”

 

Sprawozdania finansowe za 2019 r. a koronawirus
Magdalena Stankiewicz

Redaktor Naczelna Działu Finanse i Kadry