Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

28 stycznia 2020

Zmiana przeznaczenia budynku lub lokalu, np. z mieszkania na biuro, wymaga uprzedniego zgłoszenia do właściwego organu. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części to nie tylko zmiana przeznaczenia obiektu do innego rodzaju użytkowania, lecz także zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, jeżeli wywołuje to skutki określone w przepisach.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

Sposób w jaki użytkowany jest obiekt budowlany może podlegać zmianie. Pierwotne ustalone przeznaczenie może z czasem, z różnych względów, nie odpowiadać użytkownikowi. Zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Jak wskazuje Stanisław Chajec w "Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego" obejmującym całościowy opis procedury, postępowanie w sprawie zgłoszenia przeprowadzane jest z udziałem zgłaszającego. Ma ono na celu dokonanie prawnej oceny dopuszczalności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Uwzględnienie przez organ zgłoszenia następuje albo poprzez wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu albo poprzez milczącą aprobatę.

Należy zwrócić uwagę, że definicja ustawowa z jednej strony nie jest wyczerpująca, z drugiej strony nie wszystkie przypadki zmiany sposobu użytkowania wymagają takiego zgłoszenia. W efekcie zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części sprowadza się głównie do potrzeby ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego, zmienionego sposobu użytkowania.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – fot. 1
Bezpłatna prezentacja Nie masz jeszcze LEX-a? Wybierz produkt najlepszy dla siebie

Poznaj możliwości programów LEX oraz pomocne narzędzia i rozwiązania!

Zamawiam prezentację

Ponadto, jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, przez zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymagającą zgłoszenia należy rozumieć nie tylko przeznaczenie obiektu do innego rodzaju użytkowania, lecz także zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, jeżeli wywołuje to skutki określone w art. 71 Prawa budowlanego (zob. szerzej Kosicki Artur. Art. 71. W: Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany

Jakie nowe przypadki zmiany przeznaczenia wymagają zgłoszenia?

Wraz z nowelizacją przepisów ustawodawca wprowadził, z dniem 24 września 2019 r., zmianę polegającą na uznaniu za zmianę sposobu użytkowania podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zmiana przepisów ma zapobiegać zmianie sposobu użytkowania obiektów z pominięciem wymogu uzyskania dla takich obiektów decyzji środowiskowej.

Więcej w temacie procedur z zakresu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Rafał Bułach

product manager Działu Legal

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.