Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy zawieszone postępowanie administracyjne może być uznane za przewlekłe?

14 września 2021

Jaki wpływ na ocenę bezczynności (przewlekłości) postępowania może mieć okres (czas) w którym postępowanie pozostawało zawieszone. Poszukując w orzecznictwie odpowiedzi na to pytanie, natrafić można na dwa stanowiska.

Zgodnie z art. 35 KPA - Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Co jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie?

Jeżeli urząd nie załatwił sprawy w terminie (bezczynność) albo postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) to można złożyć ponaglenie. Dodatkowo można wnieść skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do sądu administracyjnego (WSA) w każdym czasie, po wcześniejszym wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

A co jeśli organ zawiesi postępowanie?

Jaki wpływ na ocenę bezczynności (przewlekłości) postępowania może mieć okres (czas) w którym postępowanie pozostawało zawieszone? Poszukując w orzecznictwie sądowoadministracyjnym odpowiedzi na to pytanie, natrafić można na dwa stanowiska, które zostały przedstawione w nowej dostępnej w LEX Kompas Orzeczniczy linii orzeczniczej - Zawieszenie postępowania administracyjnego, a stan bezczynności. Jak wskazuje Autor publikacji, analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego z zakresu objętego niniejszym opracowaniem prowadzi do wniosku, że żaden z poglądów nie ma wyraźnie wiodącej pozycji. Pierwszy kategorycznie wskazuje, że fakt funkcjonowania w obrocie prawnym postanowienia o zawieszeniu postępowania wyklucza (eliminuje) powstanie stanu bezczynności (przewlekłości) związanej z upływem terminu załatwienia sprawy. W ramach tego poglądu sądy administracyjne wskazują zarazem, że kwestia prawidłowości postanowienia o zawieszeniu nie może być przedmiotem kontroli sądowej w sprawie na bezczynność (przewlekłość), gdyż kontrola ta może odbywać się w innym postępowaniu. Pogląd przeciwny zakłada, że zawieszenie postępowania, mimo oczywistego braku ustawowych ku temu przesłanek, należy ocenić jako uchylanie się organu od rozstrzygnięcia sprawy i celowe jego przewlekanie.

LEX Kompas Orzeczniczy - Twój kierunek w pracy z orzeczeniami

Dzięki nowym funkcjonalnościom dostępnym w LEX Kompas Orzeczniczy research orzeczniczy może być znacznie krótszy. Przykładowo skrócenie listy wynikowej dla orzeczeń powiązanych z wspomnianym art. 35 KPA wynosi - 10%, a dla frazy "przewlekłe prowadzenie postępowania" - 15%.

LEX Kompas Orzeczniczy research orzeczniczy

Zobacz jak LEX Kompas Orzeczniczy działa w praktyce.

Zamów bezpłatny dostęp do LEX Kompas Orzeczniczy na 7 dni

Czy zawieszone postępowanie administracyjne może być uznane za przewlekłe? – fot. 1
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.