Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa

19 marca 2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, informuje MS w komunikacie.

Wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości

Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość czytamy w  komunikacie MS Dostęp po zalogowaniu , który dostępny jest także w programie LEX.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia określonych działań dotyczących wykonywania zadań określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zgodnie z wytycznymi MS możliwe jest m.in.:

  • tymczasowe zawieszenie przez starostów działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach i organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość,
  • odpracowanie” dyżurów w terminie późniejszym (w tym m.in. w soboty), w celu zachowania zakontraktowanego wymiaru świadczenia pomocy, wynikającego z umów łączących powiaty z wykonawcami.

Tymczasowe zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Tymczasowe zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga:

  • poinformowania osób korzystających z pomocy o zawieszeniu działalności punktu, poprzez zamieszczenie o tym informacji w widocznym miejscu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób – w tym na stronach internetowych urzędu oraz - o ile jest to możliwe - poinformowanie osób umówionych o odwołaniu wizyt w punkcie oraz o możliwości i terminie uzyskania porady telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość,
  • informacja powinna zawierać: okres zawieszenia działalności, przewidywany termin i sposób przywrócenia działania punktu.

W związku z powyższym w programie LEX znajduje się też  wzór wniosku Dostęp po zalogowaniu  o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon.

 

Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa
Katarzyna Irytowska

product manager LEX Kancelaria Prawna