Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Konsekwencje braku podpisu na załączniku do decyzji administracyjnej - linia orzecznicza

19 sierpnia 2019

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym można odnotować dwie rozbieżne linie orzecznicze co do tego, jaki wpływ na byt prawny decyzji administracyjnej powoduje brak podpisu upoważnionej osoby na załączniku do tej decyzji.  

 

Jak wskazuje J. Makuch w linii orzeczniczej: Brak podpisu upoważnionego pracownika organu administracji na załączniku do decyzji administracyjnej, LEX/el. 2019, w określonych przypadkach, decyzja administracyjna może zawierać także załączniki (np. decyzja o warunkach zabudowy). W takiej sytuacji, załączniki do decyzji stanowią integralną część tego aktu.  

 

Brak podpisu na załączniku to rażące naruszenie prawa

Zdaniem części sądów administracyjnych, brak podpisu na załączniku dyskwalifikuje ten dokument jako część decyzji administracyjnej i jego treść nie może kształtować praw i obowiązków adresata aktu. Skutkuje to uchyleniem przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji.

Brak podpisu na załączniku do decyzji powoduje, że nie można uznać, że taki dokument określa treść tej decyzji.  

 

Brak podpisu na załączniku nie musi prowadzić do uchylenia decyzji

Zdaniem drugiej części sądów, w sytuacji, gdy nie zachodzą wątpliwości, co do związku załącznika z decyzją administracyjną, sam brak podpisu na załączniku nie stanowi takiego naruszenia przepisów postępowania, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy, uzasadniający uchylenie decyzji kontrolowanej przez sąd administracyjny. Wystarczy by załącznik zawierał stosowną adnotację, pozwalającą na zidentyfikowanie związku tego dokumentu z konkretną decyzją administracyjną.  

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Odpowiedź na pytanie, który z poglądów obecnie wydaje się przeważać w orzecznictwie sądowoadministracyjnym znajdziemy we wspomnianej linii orzeczniczej: Brak podpisu upoważnionego pracownika organu administracji na załączniku do decyzji administracyjnej.  

Wojciech Kowalski

product manager działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.