Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wydanie decyzji środowiskowej krok po kroku

25 października 2022

Decyzja środowiskowa jest jedną z częściej wydawanych decyzji administracyjnych o charakterze środowiskowym. Mimo to jej uzyskanie wciąż wywołuje wiele wątpliwości. Jak powinno przebiegać postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej?

Kiedy trzeba uzyskać decyzję środowiskową?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej) jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak również dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto konieczne jest jej posiadanie przed uzyskaniem innych decyzji, wskazanych w ustawie z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029). Są to m.in.:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie urządzeń wodnych,
 • koncesja na wydobywanie kopalin za złóż,
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny,
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • zezwolenia: na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów oraz na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Decyzja wydawana jest na wniosek, do którego należy dołączyć:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli przedsięwzięcie należy do tych, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) lub kartę informacyjną przedsięwzięcia ((jeśli przedsięwzięcie należy do tych, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
 • poświadczoną przez organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać,
 • mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem i obszarem, o których mowa powyżej,
 • inne dokumenty zależnie od rodzaju planowanej inwestycji.

Częścią postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ocena oddzaływania na środowisko

Celem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest analiza sposobu, w jaki planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko oraz ustalenie takich warunków jego realizacji, które wyeliminują lub przynajmniej ograniczą ryzyko negatywnego wpływu na środowisko.

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w przypadku planowania realizacji:

 • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez właściwy organ.

Ocena ta obejmuje:

 • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • uzyskanie wymaganych przepisami opinii i uzgodnień,
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej składa się z kilku etapów. Prawidłowe przeprowadzenie każdego z nich jest warunkiem wydania ważnej decyzji. Jak powinno przebiegać takie postępowanie? W jaki sposób przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko? Kiedy organ może odmówić wydania decyzji środowiskowej lub zgody na realizację przedsięwzięcia?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w nagraniu ze szkolenia online "Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej krok po kroku".

Wydanie decyzji środowiskowej krok po kroku
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska