Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jaki będzie wpływ nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku na proces inwestycyjny?

22 kwietnia 2021

Uchwalona 30 marca br. przez Sejm nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przyznaje organizacjom ekologicznym i stronom postępowania skuteczniejsze narzędzia prawne, aby chronić środowisko. Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia on-line omawiającego założenia tej nowelizacji: Wpływ nowelizacji o udostępnianiu informacji o środowisku na proces inwestycyjny - zaproszenie na szkolenie on-line

Czemu służą w ogóle decyzje środowiskowe?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje jak należy wykonać inwestycję, aby zminimalizować wpływ na stan środowiska. Jest niezbędna, gdy inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Urząd wydaje tę decyzję po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W decyzjach środowiskowych bada się wpływ na siedliska zwierząt, roślin, stosunki wodne, ale także zdrowie i warunki życia ludzi jeszcze zanim wyda się inne zgody budowlane. Dlatego wydawane później decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji, takie jak decyzje o warunkach zabudowy czy pozwolenie na budowę, muszą uwzględniać ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dotychczasowym stanie prawnym zdarzało się, że nadawano decyzjom środowiskowym rygor natychmiastowej wykonalności na etapie decyzji organu I instancji. Rygor natychmiastowej wykonalności legitymuje inwestorów do wnioskowania o dalsze decyzje administracyjne, a w konsekwencji do rozpoczęcia realizacji inwestycji, co nie zapewnia środowisku należytej ochrony.

Co przewiduje nowelizacja?

Nowe rozwiązania przewidują m.in.

  • możliwość wnioskowania do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej;
  • możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie organu odwoławczego o odmowie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej oraz postanowienia o wstrzymaniu natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, wraz z prawem do wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie w tej sprawie;
  • wprowadzenie przesłanki, na podstawie której sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej;
  • wprowadzenie obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję w przypadku wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej;
  • możliwość wniesienia przez strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej oraz organizacje ekologiczne, spełniające wymogi, o których mowa w art. 86 g ust. 1, odwołania od zezwolenia na inwestycję w zakresie zgodności z decyzją środowiskową i możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego w tym zakresie;
  • możliwość wnioskowania w skardze, o której mowa w pkt 5, o wstrzymanie zezwolenia na inwestycję;
  • wprowadzenie obowiązku udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • wprowadzenie obowiązku udostępnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowa nowelizacja jest efektem interwencji Komisji Europejskiej, która uznała, że w Polsce społeczeństwo powinno mieć większy udział w postępowaniach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. O szczegółach tej nowelizacji i jej wpływie na proces inwestycyjny opowiada dr Adrianna Ogonowska: Wpływ nowelizacji o udostępnianiu informacji o środowisku na proces inwestycyjny - zaproszenie na szkolenie on-line

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.