Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Deklaracja o wysokości opłaty za śmieci

18 lipca 2023

Wysokość opłaty za śmieci ustalana jest na podstawie danych zawartych w deklaracji śmieciowej. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest terminowe złożenie tej deklaracji do właściwego organu, zaś obowiązkiem organu - określenie wzoru deklaracji.

Obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej 

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za śmieci spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości:

 •  na której zamieszkują mieszkańcy,
 • na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- jeżeli zostały one objęte systemem odbierania odpadów komunalnych, a ich właściciel wyraził zgodę na przystąpienie do tego systemu.

Deklarację należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla położenia nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklarację składa się osobiście w urzędzie, przez operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zobacz w LEX Ochrona Środowiska Czy współwłaściciele nieruchomości powinni złożyć jedną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za śmieci lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Określenie wzoru deklaracji śmieciowej

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za śmieci określa rada gminy w uchwale. Powinien on wskazywać dane wystarczające do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania:

 •  imienia i nazwiska (nazwy) właściciela nieruchomości oraz adresu miejsca zamieszkania (siedziby),
 • adresu nieruchomości,
 • danych będących podstawą zwolnienia z opłaty za śmieci,
 •  numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej właściciela nieruchomości,
 • innych informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego
 • informacji dotyczących posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Poza określeniem wzoru deklaracji śmieciowej na radzie gminy spoczywa obowiązek określenia w uchwale warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

 • ich formatu elektronicznego oraz układu informacji i powiązań między nimi zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • sposobu ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Rada gminy może ponadto określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zagadnieniu deklaracji śmieciowej było poświęcone szkolenie online "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Dzięki nagraniu ze szkolenia dowiesz się:

 •  co powinna zawierać deklaracja w sprawie opłaty za śmieci,
 • jakie dokumenty mogą potwierdzać wykazane w niej dane,
 •  w jakim trybie i na jakich warunkach można złożyć deklarację,
 • jakie działania podjąć w przypadku stwierdzenia jej wadliwości.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Aleksandra Kwaśniewska

Product Manager LEX Ochrona Środowiska