Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT

27 stycznia 2023

Aby ograniczyć wzrost kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zaproponowano mechanizm refundacji podatku od towarów i usług, poniesionego przez tych odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r., udokumentowane dokumentem potwierdzającym dostarczenie tych paliw do odbiorców.

Próg dochodowy

Refundacja podatku VAT przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a którego przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 2100 zł lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Realizacją, tj. przyznawaniem lub odmawianiem refundacji podatku VAT w większości gmin w Polsce będą zajmować się OPS-y.

Wniosek - wymogi formalne

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wniosek o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 7, zawierają:

 • oznaczenie podmiotu, do którego kierowany jest wniosek;
 • nazwę podmiotu uprawnionego i adres jego siedziby;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu uprawnionego;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego;
 • dla każdej grupy taryfowej:
  • ilość paliw gazowych dostarczonych lub prognozowanych do dostarczenia, stanowiących podstawę do wyliczenia rekompensaty w danym miesiącu kalendarzowym, do odbiorców paliw uprawnionych, zakwalifikowanych dla danej grupy taryfowej,
  • cenę paliw gazowych wynikającą z taryfy lub stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych,
  • grupę taryfową,
  • liczbę odbiorców w danej grupie taryfowej;
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty;
 • wnioskowaną wysokość rekompensaty - w przypadku wniosku o wypłatę rekompensaty;
 • oznaczenie okresu, za który składany jest wniosek;
 • inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty lub rozliczenia rekompensaty;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania podmiotu uprawnionego.

Ilość problemów z przyznawaniem kolejnego już dodatku będzie ogromna, dlatego konieczne dla praktycznego wykorzystania przez OPS-y będą wzory i komentarz praktyczny, które znaleźć można w LEX Pomoc Społeczna

Komentarz praktyczny Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych omawia między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Zakres podmiotowy pomocy
 • Organ właściwy do wypłaty refundacji podatku VAT
 • Wniosek o refundację podatku VAT
 • Forma załatwiania sprawy o refundację podatku VAT
 • Środki na wypłatę refundacji podatku VAT.

Wzory:

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT

Informacja o pozostawieniu wniosku o refundację podatku VAT bez rozpoznania

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o refundację podatku VAT

Decyzja odmowna w sprawie refundacji podatku VAT

Dodatek gazowy

Roman Rudnik

Product Manager

LEX Pomoc Społeczna