Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Już od 1 marca szkoły mogą organizować dodatkowe zajęcia specjalistyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

17 lutego 2022

Od 1.03. do 20.12.2022 r. szkoły będą mogły organizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Dyrektorzy szkół mają czas do 21.02.2022 r. na przekazanie do organu prowadzącego informacji o liczbie godzin zaplanowanych do realizacji w danej szkole. Jakie podmioty są uprawnione do korzystania ze wsparcia, z jakich przedmiotów można realizować zajęcia i w jakich terminach należy składać wnioski o udzielenie pomocy?

Z dniem 10.02.2022 r. weszły w życie przepisy § 10o - § 10w rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które stwarzają możliwość realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie obejmie organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.  

Jakie szkoły mogą skorzystać ze wsparcia?

Z dofinansowania na realizację zajęć mogą korzystać szkoły publiczne i niepubliczne (podstawowe, ponadpodstawowe, i artystyczne  realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego), w której kształcą się uczniowie u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie organizuje się - stosownie do  § 10 o ust.2 rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. w:

 1. oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 2. oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym:
 • szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 1. branżowych szkołach II stopnia,
 2. szkołach policealnych,
 3. szkołach dla dorosłych,
 4. szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki na realizację tego zadania w wysokości 180 mln złotych zostały uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. prowadzących lub dotujących szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe na rok 2022 oraz w budżetach właściwych ministrów.

Terminy organizacji zajęć i składania informacji

Dyrektorzy szkół mają czas do 21.02.2022 r. na przekazanie do organu prowadzącego informacji o liczbie godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole.

Zajęcia będą mogły być prowadzone  w dowolnym okresie - w przedziale od 1.03. do 20.12.2022 r. i stosownie do § 10q rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r., dodatkowych zajęć specjalistycznych nie ujmuje się w arkuszu organizacji szkoły, ani nie wykazuje w systemie informacji oświatowej.

Zadania dyrektora i organu prowadzącego

Powyższe zagadnienia zostały szczegółowo omówione w LEX Prawo Oświatowe, w najnowszym poradniku Pani Agaty Piszko pt.: „Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Ponadto, poradnik - krok po kroku, w odniesieniu do konkretnych przykładów omawia:

 • zadania dyrektora szkoły i organu prowadzącego w związku z możliwością organizacji dodatkowych zajęć,
 • zasady organizacji zajęć (w tym tygodniowa i maksymalna liczba godzin),
 • terminy występowania z informacjami i wnioskami o udzielenie wsparcia na ich organizację,
 • tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prywatnych prowadzących szkołę, w której organizowane są zajęcia, oraz
 • wskazuje wzory wniosków i informacji określone przez resort edukacji.

Polecam!

Już od 1 marca szkoły mogą organizować dodatkowe zajęcia specjalistyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Lidia Marciniak

product manager Oświata

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.